Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791204-50843S3

Date of Document: 2001-02-23

روي پيشخوان كتاب فروشي ها بارت، فوكو، آلتوسر نويسنده: مايكل /پين ترجمه: پيام /يزدانجو ناشر: نشر مركز، چاپ اول /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت 1150 تومان 201 صفحه سه متفكري كه ديدگاههايشان در اين كتاب بررسي مي شود، از مهمترين و تاثيرگذارترين متفكران معاصر فرانسوي اند. انديشه و آثار بارت در گفتمان ادبي، فوكو در گفتمان فلسفي و آلتوسر در گفتمان ماركسيسم تاثيري انقلابي به جا گذاشته و دست كم نسلي از نويسندگان و نظريه پردازان را چه در فرانسه و چه در بيرون از آن مفتون خود كرده اند. اين سه انديشمند كه براي خوانندگان فارسي زبان نيز كم و بيش آشنا هستند، در دوره آغازين كار خود ساختارگرا و در دوره بعدي پسا ساختارگرا شناخته شده اند. اما در كتاب حاضر كوشش شده بنيان انديشه و سير آثار هر يك به شيوه اي گزينشي و تحليلي تشريح شود، و اين خود نشان دهنده تاثير بسزاي آنان در تحول گفتمان مدرنيته و ورود به گفتمان پسامدرنيته است. اعترافات آگوستين نويسنده: جيلين /كلارك مترجم: رضا /عليزاده ناشر: نشر مركز چاپ اول /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت تومان 1150 صفحه 180 از مجموعه آشنايي با كتابهاي جاودان تاكنون اعترافات ژان ژاك روسو، خانه قانون زده چارلز ديكنز، اسوموار اميل زولا، هملت و اورستياي ويليام شكسپير و بودنبروك هاي توماس مان از سوي نشر مركز روانه بازار شده است. قصد ناشر از انتشار اين مجموعه كه كتاب اعترافات آگوستين تازه ترين آنها است، معرفي آثار و كتبي است كه در تاريخ فرهنگ بشري جايي استوار و ماندگار يافته اند و ستونهاي اصلي فرهنگ كنوني جهان شمرده مي شوند. مجموعه چنانكه از تنوع آثار برمي آيد به يك دوره زماني خاص، يا يك مضمون معين، يا يك سرزمين و تمدن خاص محدود نشده كه همين امر مي تواند مزايا و معايب خاص خود را داشته باشد. كتابهاي معرفي شده آثاري هستند كه امروزه آشنايي با آنها براي هر فرهيخته اي بايسته است، اما چه بسا فرصت و امكان مطالعه كامل برخي از آنها را نداشته باشند. در اين آثار معرفي فشرده مضمونها و بن مايه هاي اصلي هر يك از اين آثار زمينه تاريخي و فكري و فرهنگي شكل گيري آن، وجوه گوناگون محتوايي و زباني آن، اهميت تاريخي آن، علت اين اهميت، ربط هر اثر با نويسنده آن و جايگاه آن در كل آثار وي بررسي مي شود. غزلهاي شكسپير (اصل متن و ترجمه فارسي ) /ويليام شكسپير ترجمه منظوم: بهنام مقدم (م. رها )/ شرح اشعار: محمد /همايون وش ناشر: انتشارات نقش و نگار. چاپ اول /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت 208 1500 تومان صفحه. اگر چه ويليام شكسپير را با نمايشنامه هايش مي شناسند، اما اين نابغه انگليسي كه ادبيات غرب وامدار نوشته هايش است، علاوه بر نمايشنامه، اشعار ماندگاري را نيز سروده است كه در اصطلاح اروپايي به آنها سانت نويسي گويند. در اين كتاب ترجمه هاي اشعار شكسپير به همراه متن انگليسي آنها آورده شده است كه به خصوص براي علاقه مندان به زبان و ادبيات انگليسي مي تواند آموزنده اگر باشد چه بسياري از منتقدان ادبي براين باورند كه شعر داراي چنان تاروپود و روح ظريف و دقيقي است كه در نوآرايي از زباني به زبان ديگر، اگر تجديد حيات نشود و مترجم، روحي دوباره در كالبد آن ندمد، جز پيكره اي بي روح و جان از آن باقي نخواهد ماند. نظريه پردازان فن ترجمه نيز معتقدند، ترجمه شعر، كوششي است، اگر نه مذبوحانه، طاقت فرسا كه اغلب نيز با توفيق كامل قرين نمي شود، اما شاعر و مترجمي كه اشعار اين اثر را ( سانت 77 و 13 قطعه مختلف ) ترجمه كرده سعي نموده ضمن پرهيز از درازگويي و تاويلهاي نابجا، ترجمه اي مفهوم و معيار رابا چندين بار بازنگري ارائه كند. فراسوي سكوت شاعر: پرستو رضوي /ارمغاني انتشارات پيك /بهار چاپ اول، / هزار 1379 /نسخه 123 صفحه 8000 ريال. اين كتاب، مجموعه اي است شامل حدود صد و ده شعر سپيد كه نشانگر تجربه آزمايي محقق در حوزه شعر فارسي است. اصرار شاعر برابر قرار دادن اسامي سانسكريت براي عناوين بسياري از اشعار خود و دادن ترجمه اين عنوان در پاورقي هر صفحه، به نوعي غيرطبيعي جلوه مي كند. يونگ و سياست (انديشه هاي سياسي و اجتماعي كارل گوستاويونگ ) نويسنده: ولوديمير والتر /اوداينيك مترجم: عليرضا /طيب ناشر: نشر ني چاپ اول /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت: 216 1100 تومان صفحه. دلمشغولي اصلي يونگ حقوق بشر، مصونيت حقوق اساسي انسان و آزادي فرد بود و اين چيزي است كه وجوديك دولت دادگر به تنهايي آن را تضمين نمي كند، بلكه آنچه در اين ميان نقش بيشتري دارد پختگي و خردمندي تمامي اعضاي جامعه است. كتاب حاضر مرور ارزشمندي است بر آثار كارل گوستاويونگ روان شناس نام آور سوئيسي در برابر پرسشهاي انسان شناختي، جامعه شناختي و سياسي. هرچند يونگ هرگز رساله اي ننوشت كه به طور اصولي ومنظم نتايج سياسي نظريه هاي روان شناختي خويش را در آن بيان ولي كند، اهميت كتاب دراين است كه آن دسته از انديشه هاي او كه پيامدهاي سياسي يا اجتماعي دارد، از نوشته هاي پرحجم وي درباره موضوعات مختلف گردآوري شده است. هدف يونگ و هدف كتاب يونگ و سياست افزودن بعدي روان شناختي به شناخت سياست معاصر و آشكار ساختن اثرات سياست معاصر بر روان انسانها است. پروفسور ولوديمير والتر اوداينيك داراي درجه دكتراي علوم سياسي از دانشگاه كلمبيا و از اساتيد همان دانشگاه بوده و از ديگر آثار وي مي توان به ماركسيسم و هستي باوري اشاره كرد. ايران: روح يك جهان بي روح گفت وگو با ميشل /فوكو ترجمه: نيكو افشين سرخوش، /جهانديده ناشر: نشر ني چاپ اول. /زمستان 1379 قطع /رقعي قيمت 230 1200 تومان صفحه. ميشل فوكو همچنانكه در غرب شناخته شد، به جهت تاليفات و نوشته هايش درباره ايران و انقلاب اسلامي بسي بيشتر مورد اقبال قرار گرفت. پيش از اين كتابي از هيوبرت دريفوس و پل رابينو با ترجمه دكتر حسين بشيريه درباره اين فيلسوف فرانسوي از سوي نشر ني به چاپ رسيده بود. كتاب مراقبت و تنبيه از فوكو نيز با برگردان فارسي دو مترجم كتاب حاضر ترجمه شده است و اين اثر كه حاصل گفت وگوي چند انديشمند با فوكو است نيز چهارمين اثر مهمي است كه درباره فوكو به زبان فارسي ترجمه شده است. اگرچه كتاب دكتر ضيمران درباره فوكو نيز تنها اثر تاليفي درخور اعتنا به زبان فارسي در اين زمينه است. فوكو در اين گفت وگوها درباره اكثر مسائل مبتلابه جامعه از سياست گرفته تا فرهنگ و هنر سخن مي گويد. وي معتقد است روشنفكر بايد امور بديهي و مسلم را مورد پرسش قرار دهد، عادت ها و شيوه هاي عمل و انديشيدن را متزلزل كند. فردوسي سروده خوان وحدت و حماسه ملي ايران تاليف: پناهي /سمناني نشر /ندا چاپ 3000 /اول 1379 /نسخه صفحه 444 /رقعي 1700 تومان. نام فردوسي درصدر پرآوازه ترين، نامهاي تاريخ ادب جهان جاي گرفته است. عجبا كه زندگي شخصي او يعني مردي كه فرهنگ و تاريخ ملتي بزرگ را به درخشان ترين گونه ممكن از دهليزهاي فراموشي، جهل وتعصب رها ساخته و چون نگيني پر ارج در انگشتري تاريخ جاي داده است، در هاله اي از ابهام فرورفته است. اين كتاب مي كوشد از زندگي و زمانه فردوسي، اين شاعر محبوب اهل قلم تصويري آن چنان كه تاريخ از وي ترسيم كرده است، به دست دهد. هرمان هسه و شادماني هاي كوچك ترجمه: پريسا رضايي، رضا /نجفي انتشارات /مرواريد چاپ اول /جلد/252 2200 صفحه مصور /رقعي 1300 تومان. هرمان هسه نزد خوانندگان فارسي، رمان نويسي رمانتيك شناخته شده است، به رغم درستي چنين باور و برداشتي، شان و ارزش هسه از چنين تعريفي فراتر مي رود. براي بازشناختن و بهتر شناختن هسه، بايد بدانيم او چگونه زيسته، در چه حال وهوايي دم برآورده، چگونه رنج برده و چگونه دوست داشته و عشق ورزيده است. با دست يافتن به چنين شناختي، فهم ما از آثار هسه نيز عميق تر و دقيق تر خواهد شد. كتاب حاضر، با تامل در چنين زمينه اي فراهم آمده است. اين مجموعه كوشش براي كشف هسه از زاويه اي ديگر، گشودن دريچه اي نو در اين عرصه، گام نهادن در زندگي شخصي نويسنده، احساسات و انديشه هاي اوست.