Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791203-50831S4

Date of Document: 2001-02-22

اخلاق شهروندي نام نيكو گر بماند... سالها پيش از اين نام نيكو و آوازه بلند براي توليدكنندگان كالاها و عرضه كنندگان خدمات به شهروندان بهترين تبليغ و بزرگترين سرمايه اما بود به مرور و با گسترده شدن شهرها و افزايش جمعيت شهري تبليغات گسترده جاي خود را به رقابت سابق داده است و بخصوص عرضه كنندگان خدمات شهري، از تمامي فضاها و امكانات شهري براي معرفي كار و حرفه خود بهره گرفته اند، بي آنكه بدانند اين پيشروي در تبليغات، به مثابه زيرپاگذاشتن حقوق شهروندي است. وجود دهها برچسب كاغذي بر روي درها، ديوارها و ستونها نمايش ناخوشايندي از اين نوع تبليغ غيرمجاز مي باشد. اقدام بازدارنده شهرداري تهران و ساير دستگاههاي ذيربط براي جلوگيري از آلوده شدن فضاهاي شهري و حريم مسكوني شهروندان با برچسبهاي تبليغاتي، براي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي كه در توليد و نصب برچسبهاي تبليغاتي دخيل مي باشند، مسئوليت هاي جدي در پي دارد. اما سواي وظايف قانوني، هر شهروندي موظف است از ضايع كردن حقوق همشهريان خود به هر شكل و صورتي بپرهيزد و از جمله به نصب برچسبهاي تبليغاتي بر روي درو ديوار منازل و موسسات پايان دهد و نام نيكو را در حيطه اخلاق شهروندي جست وجو نمايد. و به قول سعدي شاعر بزرگ ما: نام نيكو گر بماند زآدمي به كزو ماند سراي زرنگار