Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791202-50828S11

Date of Document: 2001-02-21

مديريت واحد و داشتن برنامه شرط اول ارائه مطلوب خدمات شهري است ارائه خدمات مطلوب در سايه داشتن برنامه مدون امكان پذير است و اين برنامه ها با هدف برآوردن نيازها و خواسته هاي عمومي جامعه طراحي مي شوند. در كشورهاي مختلف قبل از اجراي هر برنامه خدمات رساني در نقاط مختلف شهري و روستايي از نظرات، علائق و پيشنهادهاي مردم آن سامان آگاهي هاي لازم را كسب مي كنند. اگرچه در اين ميان نقش انجمن هاي شهري در انتقال نظرات و خواستهاي مردم به مجريان طرح و برنامه بسيار موثر و كارساز مي باشد، اما در عين حال در تحقق طرحها و برنامه ها با ارائه آموزشهاي لازم همواره از مشاركت شهروندان بهره مي جويند. دستگاههاي اجراكننده طرح و برنامه نيزبا شناخت از ضرورت اجراي آن برنامه با اختصاص تسهيلات لازم نقش عمده اي در سرعت بخشيدن به ارائه خدمات شهري به مردم ايفا مي كنند. بر اساس بند 2 ماده 55 قانون شهرداري ها امور مربوط به نظافت، حفظ معابر از نظر پاكيزگي، رفع موانع، ايجاد فضاي مطلوب شهري به لحاظ فرهنگي، تجاري و تفريحي در قالب خدمات شهري گنجانده شده است. محمد علي كمانگري عضو شوراي شهر گرگان در گفت وگو با خبرنگار ما داشتن برنامه را براي ارائه خدمات شهري ضروري مي داند و مي گويد: براي تهيه و تدوين تمامي برنامه هاي شهرداري از سوي شوراي شهر تشكيل كميته اي تلفيقي متشكل از اعضاي شورا وشهرداري تصويب شده است كه در اين كميته ضمن بررسي برنامه ها، با استفاده از همه امكانات و بهره گيري از مشاوران علمي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تجاري در جهت رسيدن به يك برنامه قابل قبول و اجرايي اقدام مي شود. اگرچه شورا به عنوان واسطه ميان مردم و مسئولين شهري مي تواند بيانگر خواسته ها و نيازهاي عمومي مردم باشد، اما تاكنون هيچ طرحي در اين زمينه پيشنهاد و مصوبه اي براي اجرا به شهرداري در قالب خدمات شهري ارائه نشده است. رسول گرگيج معاون خدمات شهري شهردار گرگان از رضايت نداشتن مردم در قبال خدمات شهري ارائه شده سخن مي گويد و اضافه مي كند: اين خدمات پاسخگوي نيازهاي شهروندان گرگان نيست امكانات موجود در حد جمعيت 110 هزار نفري است در حالي كه خدمات نمي تواند پاسخگوي واقعي جمعيت 200 هزار نفري اين شهر باشد. وي گفت: با چنين خدماتي نمي توان انتظار مشاركت از سوي مردم را داشت، تا در مردم احساس مثبت و رضايت ايجاد نشود، مشاركت عمومي معنا و مفهومي ندارد و شكل عملي به خود نمي گيرد. عبدالحسين سيد قاسمي يكي از كارشناسان راه و ساختمان گرگان در اين ارتباط مي گويد: البته تا قبل از تشكيل شوراها خدمات ارائه شده مورد رضايت نبود، اما با شكل گيري اين نهاد، نحوه خدمات رساني به يك مطلوبيت نسبي رسيده است اگرچه نمي توان امكانات شهرداري را در مورد محدوديت نيروي انساني و وسايل و تجهيزات ناديده گرفت. مهندس محمد سعيد نيلوفري يكي ديگر از كارشناسان مسائل شهري اعتقاد دارد كه ارائه خدمات شهري در سايه توجه به خواسته هاي شهروندان امكانپذير است و بسترسازي لازم براي اين امر در پرتو همكاري و مشاركت دادن مردم ميسر مي شود كه اين امر بايد توسط شوراي شهر تحقق يابد. ابراهيم كريمي معاون فني و عمراني شهردار گرگان نيز حذف مديريت شهري واحد را ازعلل مهم ضعف در ارائه خدمات شهري عنوان مي كند و مي گويد: براي اداره بهتر شهر و ارائه خدمات شهري مطلوبتر به مردم مديريت سازمانهايي مانند گاز، برق، مخابرات، آب و راهنمايي و رانندگي بايد واحد و يكپارچه شود. در واقع اين دستگاهها در قالب يك مديريت، ابزار هدايت و كنترل در جامعه شهري هستند، بنابر اين در اصلاح قانون شوراها لازم است به اين مهم توجه شود. وي در مورد خدمات شهري به عنوان يكي از وظايف شهرداريها گفت: نمي توان تنها با بودجه شهرداري خدمات مناسبي را به مردم ارائه كرد. در اين رابطه نياز به بودجه استاني و ملي است تا گرگان از وضعيت فعلي رهايي يابد. كريمي تهيه طرح تفصيلي شهر را توسط شوراي شهر از اقدامات موثر ذكر كرد و گفت: با تدوين و اجراي اين طرح وضعيت امور شهري ساماندهي مي شود. وي در عين حال گفت: ارائه نشدن مطلوب خدمات شهري باعث ايجاد نابساماني در ساير امور شهري مي شود و ما همچنان به دليل نداشتن مديريت مناسب شهري شاهد كارشكني هاي زيادي در شهر هستيم. دستگاههايي هر روز با تصميم گيريهاي خود بدون هماهنگي به اجراي برنامه هاي متعدد مي پردازند و عواقب آن نيز در نهايت گريبانگير شهرداري و مردم مي شود. معاون خدمات رساني شهر گرگان در مورد نحوه ارائه خدمات شهري مي گويد: مراكز ارائه خدمات در 4 ناحيه شهر ايجاد شده و هر ناحيه جمعيتي بالغ بر 50 هزار نفر را با 110 نيرو پوشش مي دهد. سرانه درآمد شهرداري ها در سطح كشور براي خدمات شهري به مردم 150 هزار ريال است كه اگر شهرهاي بزرگ در اين رابطه حذف شود اين ميزان سرانه به 50 هزار ريال كاهش مي يابد. اما سالانه شهرداري ها براي ارائه خدمات شهري به مردم 450 هزار ريال پرداخت مي كنند و اين عدم تعادل بين درآمد و هزينه توسط شهرداري ها باعث شده كه خدمات به شكل مطلوب ارائه نشود و شهرداري هاي بسياري از شهرها بدهكار مراكزي چون تامين اجتماعي، برق و. باشند. پس لازم است مردم براي تامين درآمد با شهرداري ها مشاركت داشته باشند. وي به بحث محدوديت منابع مالي براي انجام آموزش همگاني در امر خدمات رساني اشاره كرد و گفت: متاسفانه به دليل كمبود اعتبار نتوانسته ايم كار اطلاع رساني را از طريق رسانه هاي تصويري و مكتوب براي شهروندان در گرگان عملي سازيم. انتخاب و معرفي شهردار در نواحي مختلف شهري گرگان از ديد مهندس سيد قاسمي يكي از راههاي ارائه خدمات مطلوب شهري است و شورا و شهرداري مي توانند با تقسيم نواحي و تعيين شهردار در هر ناحيه، شكل بهتري به ارائه خدمات شهري بدهند. مهندس حسيني نژاد مشاور كميسيون توسعه وعمران شوراي شهر گرگان ريشه ارائه نشدن خدمات مطلوب شهري را توسعه ناهماهنگ شهر و انجام نشدن كار فرهنگي لازم در ميان شهروندان و اجرانكردن طرحهاي لازم در جهت بهبود خدمات مي داند. وي مشكل خدمات شهري را زيرساخت هاي عمراني عنوان كرد و گفت: نبايد خدمات شهري را تنها در قالب خدمات ظاهري خلاصه كنيم، زيرا زيرساخت هاي عمراني در يك شهر زمينه ساز ارائه خدمات شهري است.