Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791201-50818S3

Date of Document: 2001-02-20

تاج زاده: انتخابات مجلس ششم را سالم ترين انتخابات مي دانم * نماينده مدعي العموم به من مي گويد مخدوش بودن انتخابات را بپذيريداما اثبات كنيد كه در آن نقشي نداشتيد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزيركشور و رئيس ستاد انتخابات كشور پس ازختم هفتمين جلسه محاكمه علني خود به سئوالات خبرنگاران درخصوص نحوه برگزاري اين محاكمه پاسخ گفت. وي گفت: احساس من اين بودكه قاضي محترم به هيچ وجه مايل نيست توضيحات من را در برابر ادعاهاي نماينده مدعي العموم وساير اتهامات تفهيم شده بشنود. تاج زاده افزود: من از اول نيز اعلام كرده بودم كه چنانچه دادگاه براي صدور حكم عجله دارد وبه هردليل ارائه علني دفاعيات من را به مصلحت نمي دادگاه داند، را غيرعلني تشكيل دهد، دفاعيه ارائه نخواهم كردو هرحكمي مي خواهد صادر كند. وي اظهارداشت: اما من اجازه نخواهم داد كه دادگاه علني باشد ولي من نتوانم دفاعياتم را مطرح كنم. رئيس ستاد انتخابات كشور گفت: نكته باعث تاسف اين است كه رسما نماينده مدعي العموم به من اعلام مي كند كه شما مخدوش بودن انتخابات را بپذيريد اما اثبات كنيد كه درآن نقشي نداشتيد. وي تصريح كرد: من به دلايل عديده وشهادت مردم تهران، اين انتخابات را سالمترين مي دانم و به هيچ وجه آن را مخدوش نمي دانم بلكه عده اي به صورت غيرقانوني حدود 500 صندوق و نزديك به 700 هزار راي شهروندان تهراني را باطل كردند. تاج زاده با تشكر از نزديك به 500 هزار نفر از برگزاركنندگان انتخابات در 22 سال گذشته خاطرنشان كرد: هنوز اسناد ومدارك درخواستي من ازدادگاه كه به نقل از هياتهاي نظارت شوراي نگهبان صحت انتخابات را تاييد ارائه ميكند، نشده است. وي گفت: پس از گذشت يك سال ويك روز از انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي كه 29 بهمن سال گذشته برگزارشد، به جاي عذرخواهي از ما به دنبال جرم يابي ومتهم كردن ديگران هستند. معاون سياسي وزيركشور گفت: من يك جرم بيشتر ندارم وآن هم تنهابه جرم دفاع از آراي مردم محاكمه مي شوم. تاج زاده روز ششم اسفند لايحه دفاعيه خود را ارائه مي كند هفتمين جلسه محاكمه مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزارت كشور روز گذشته به صورت علني در شعبه 1403 مجتمع قضايي رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به رياست قاضي دقيقي برگزار شد. در اين جلسه امير حسين آبادي وكيل تاج زاده به نحوه رسيدگي دادگاه ايراد گرفت و يكي از اتهامات تفهيم شده به موكلش در اولين جلسه را معاونت در مخدوش كردن آراي مردم تهران در 534 صندوق عنوان كرد. وي افزود: اكنون اين سئوال و ايراد قابل طرح است كه مباشر يا مباشران اين جرم چه كساني؟ هستند دلايل توجه اتهام به آنان؟ چيست چرا در اين دادگاه و به همراه معاون يا معاونين محاكمه؟ نمي شوند وي تفكيك پرونده آيت الله آزرمي فرماندار تهران از پرونده تاج زاده را يكي ديگر از ايرادات وارد بر اين پرونده دانست و گفت: باتوجه به اينكه سه جلسه محاكمه تواما رسيدگي شد، علت اين تفكيك؟ چيست قاضي دقيقي گفت: اين پرونده تفكيك نشده است بلكه ايشان ( آزرمي ) گواهي پزشكي آورده و ايرادات شما نيز وارد نيست و متهم در برخي از اتهامات وارده، معاون نيست، بلكه مباشر است. حسين آبادي گفت: ايراد ديگري نيز وارد است و آن اينكه تاكنون چندين بار به اطلاع مطلعان، استناد شده است ازجمله موكل من طي دولايحه كه در پرونده مضبوط است، به طور كتبي و چندين بار به طور شفاهي تقاضا كرده است كه در مورد اظهارات آقاي رئيسي رئيس سازمان بازرسي كل كشور مبني بر عدم ارتكاب هرگونه جرمي از طرف آقاي تاج زاده در جريان برگزاري انتخابات مجلس ششم، از آقايان، آيت الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه، علي يونسي وزير محترم اطلاعات و شريعتمداري وزير محترم بازرگاني استعلام شود. وي گفت: تاكنون دادگاه محترم هيچ اقدامي دراين خصوص به عمل نياورده است. در ادامه اين جلسه از دادگاه، نماينده مدعي العموم اضافه كرد: شوراي نگهبان مرجع تاييد انتخابات است و تشخيص شوراي نگهبان طبق قانون فصل الخطاب است و متهم بايد بگويد كه انتخابات مخدوش است ولي اين مخدوش بودن برعهده من ( متهم ) نيست ومن جرمي را مرتكب نشده ام. قاضي دقيقي رئيس شعبه 1403 دادگاه عمومي تهران نيز گفت: ما براساس توضيحات شما (حسين آبادي ) و آقاي تاج زاده از بازرسي كل كشور استعلام كرديم كه درتاريخ 29 بهمن ماه مديركل دفتر و روابط عمومي اين سازمان به اين استعلام پاسخ داده است. وي از منشي جلسه خواست پاسخ سازمان بازرسي كل كشور را قرائت كند. در اين نامه آمده است كه عدم انتساب جرم به آقاي تاج زاده مربوط به زمان تحقيق است و به هرحال تشخيص مجرميت و يا غيرمجرم بودن متهم برعهده دادگاه است. تاج زاده گفت: در مورد مخدوش بودن انتخابات، كه باز هم دراين جلسه مطرح شد، من اين فرض را قبول ندارم كه دادگاه اصل را بر مخدوش بودن انتخابات قرار دهد و صرفا به دليل آنكه شوراي نگهبان 534 صندوق را ابطال كرده است به دنبال مجرمان و يا مباشران جرم بگردد. قاضي تذكر داد و گفت: ادله جرم باتوجه به گزارش سازمان بازرسي در پرونده منعكس است لذا درمورد ماهيت اتهامات دفاع كنيد. در ادامه جلسه رئيس دادگاه گفت: آقاي تاج زاده در جلسه اول درخصوص معاونت درمخدوش نمودن آراء و ممانعت از بازرسي از آراء، دفاع كرد و قرار شد آخرين دفاع را بيان كند و درمورد دخالت غيرقانوني نيز دفاع كرد و در مورد معدوم نمودن آراي صندوق شماره 1941 نيز پاسخ داد لذا مجددا به وي و يا وكيلش تذكر داده مي شود چنانچه به عنوان آخرين دفاع مطلبي داريد، بيان كنيد. رئيس ستاد انتخابات كشور اظهارداشت: اگر دادگاه تصميم دارد به هردليلي مانع طرح دفاعيات اينجانب درمورد اتهامات تفهيم شده باشد و بنا هم ندارد كه از مطلعين دعوت كند و نيز بنا ندارد اسناد و مداركي كه اينجانب رسما از دادگاه دريافت و قرائت آنها را لازم ديدم، تهيه كند ازجمله سخنان مسئولان سازمان بازرسي كل كشور در جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و نيز گزارش دو مرحله بازشماري آراي هيات منتخب شوراي نگهبان، با وجود اصرار دادگاه براي ارائه آخرين دفاع، لايحه آخرين دفاعياتم را براي سه هفته تهيه و به دادگاه تقديم مي كنم. رئيس دادگاه روز شنبه ششم اسفندماه را براي بيان آخرين دفاع تاج زاده معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات كشور تعيين و اعلام كرد.