Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791124-50748S1

Date of Document: 2001-02-13

شوراي شهر تهران به تغيير آيين نامه 269 اعتراض كرد گروه شهري: شوراي اسلامي شهر تهران نسبت به تغيير آيين نامه 269 كميسيون ماده 5 در ارتباط با ضوابط ساخت و سازهاي زير 5 طبقه شديدا معترض است. سيدمحمود عليزاده طباطبايي عضو و رئيس كميسيون طرح و برنامه شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين مطلب در مصاحبه اختصاصي با واحد مركزي خبر گفت: كميسيون ماده 5 آيين نامه 269 را لغو نكرده بلكه تغييراتي در آن ايجاد كرده است. وي افزود: كميسيون ماده 5 بدون حضور و اطلاع رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان يكي از اعضاي كميسيون، با تشكيل جلسه مفاد اين آئين نامه را تغيير داده است. اين عضو شوراي شهر تهران افزود: مهندس الويري شهردار تهران روز چهارشنبه گذشته موضوع مصوبه را در جلسه غيرعلني شورا مطرح كرد كه با عكس العمل شديد بيشتر اعضاي شورارو به رو شد. وي در باره مفاد جديد آئين نامه 269 گفت به طور كلي در مصوبه جديد سقف عمومي فروش تراكم بر تراكم قانوني سطح زير بنا از 120 تا 180 درصد به 80تا 100 درصد كاهش يافته است. عليزاده افزود: فروش تراكم در كوچه هاي زير 6 متر ممنوع شده است و در اين كوچه ها فقط در حد تراكم مجاز و قانوني مي توان ساخت و ساز كرد. وي گفت ضوابط فروش تراكم در كوچه هاي بين 6 تا 12 متر و كوچه هاي 12 تا 20 متر نيز با هم تفاوت دارد و ضوابط فروش تراكم براي مناطق مختلف نيز متفاوت است براي نمونه در مناطق 1 تا 7 در كوچه هاي بالاي 8 متر و با مساحت زمين بالاي 300 متر و در مناطق 8 تا 22 متر در كوچه هاي بالاي 8 مترو با مساحت زمين بالاي 150 متر فروش تراكم مجاز است. وي گفت: در جلسه گذشته شورا تصميم بر اين شد كه شهرداري اين مصوبه را تا زماني كه برآوردي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اجراي اين مصوبه به شورا ارائه مي كند به مناطق شهرداري ابلاغ نكند. وي درباره پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين مصوبه گفت اين مصوبه نه تنها بر درآمد شهرداري تاثير مي گذارد بلكه پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي ناخوشايندي دارد از آن جمله اين كه قيمت زمين در برخي مناطق به شدت كاهش پيدا مي كند و قيمت خانه و آپارتمان در برخي مناطق بالا مي رود و اجاره خانه ها گران مي شود. وي تاكيد كرد اجراي اين مصوبه اقتصاد طبقات كم درآمد جامعه را تهديد و فشار زندگي را براي آنها تشديد مي كند.