Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50738S7

Date of Document: 2001-02-12

يك سوم آب عرضه شده در تهران هرز مي رود بررسي هاي بانك جهاني در مورد ميزان آب هرز رو در سطح شهرهاي بزرگ منطقه خاورميانه و شمال افريقا نشان مي دهد ميزان آن در تهران به بيش از يك سوم مي رسد. كارشناسان اين بانك حجم آب هرز رو در تهران را كه از تفاوت ميان مقدار آب عرضه شده و آب قابل دسترس بدست مي آيد 35 درصد برآورد مي كنند. توصيه بانك جهاني به كشورهاي عضو آن است كه تدابيري بينديشند تا ميزان آب هرز رفته ازميزان 25 درصد تجاوز نكند. با اين وجود به نوشته هفته نامه ميدل ايست اكونوميك دايجست چاپ لندن، ميزان آب هرز رو در بسياري از شهرهاي خاورميانه و شمال آفريقا به مراتب از تهران بيشتر است. براي نمونه براساس آخرين آمار موجود مربوط به مناطق ياد شده سازمان آب منطقه اي دمشق با 52 درصد هرز روي آب كمترين ميزان كارايي را دارد. شهرهاي امان، الجزيره، صنعا، هبرون و غزه با حدود درصد 50 هرز روي آب به ترتيب در رده هاي بعدي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند. در اين رده بندي تهران در رتبه هشتم قرار داشته و ميزان آب هرز روي آن با كازابلانكا برابري مي كند حال آنكه سازمان آب منطقه اي دبي با 16 درصد آب هدر رفته بالاترين كارايي را دارد.