Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791123-50733S4

Date of Document: 2001-02-12

از كودكان ياد بگيريم * ما از كودكان خيلي چيزها مي توانيم هيچ بياموزيم وقت براي آموختن دير؟ نيست بسياري از ما هنوز اين فرصت را داريم بعد از گذشت بيست و سي سال با افسون و شگفتيهاي دوران كودكي آشنا شويم. به نظر مي رسد كه گروهي از والدين فرآيند يادگيري را به صورت خياباني يكطرفه در نظر مي آورند. من فكر مي كنم كه اگر بتوان بيش از آنچه ياد مي دهيم، ياد بگيريم، كار با قاعده اي صورت داده ايم. كودكان از اين نكته كه براي آموختن فرصت بيشتري در اختيار دارند، آگاهند. كودكان مي دانند چگونه بخندند و حتي زياد هم نمي خندند و نيازي به اين كار نمي بينند و از اين روي مي خندند چون با اين كار احساس خوشي و ذوق مي كنند. كودكان صميمانه و بي ريا مي خندند و هرگز نمي خواهند ته و توي كاري را درآورند تا اگر اسباب خنده شان شد، بخندند. آنها واقعا موجوداتي مشغول و گرفتار هستند. اگر در زندگي به بزرگترهايي كه چنين رفتار خودماني و آزادي دارند، برخورد كنيم، از آنها هم خوشمان مي آيد. اطفال جاودانه شوخ و شاد و كنجكاو هستند. يك سوسك يا موش براي آنها به صورت كانون خنده و تفريح درمي آيد. هر چند براي كودكان تازگي دارد و شگفتي مي آفريند و نظرشان را به سوي خود جلب مي كند. ولي بزرگترها هرگز چنين رفتاري ندارند. به ندرت اتفاق مي افتد كه مرد عاقل و كاملي با دقت و وسواس رفتار سوسك يا موش را زير نظر بگيرد و با شوق و ذوق فراوان حركات آنها را تماشا كند و لذت هم ببرد! البته موضوعات بهتري نيز براي تحقيق و تفحص بزرگترها وجود دارد ولي از هنگامي كه پاي به دنياي بلوغ و كمال مي گذارند، بسياري از ياد مي برند كه در روي اين سياره اين قبيل كنجكاويها مي تواند چقدر جالب و شگفتي آفرين باشد. كودكان گشاده رو و بزرگوار هستند. همچنين به دور از هرگونه قضاوت و پيشداوري هستند. هر كس هر چه هست: پولدار و گدا، سياه و سفيد در نظرشان يكسان است. هر كس را همانطوري كه هست قبول دارند. وقايع را پذيرا مي شوند تا زماني كه در آن مورد تجربه كسب كنند و بدانند كه نبايستي آن را دربست بپذيرند. راستي بگوييد بدانم كه تا به حال چندبار از زبان كودكان از وضع هوا شكوه و شكايت ؟ شنيده ايد آنها هرگونه وضعيت هوايي را قبول دارند و لب به اعتراض نمي گشايند. آنها فطرتا به اين نكته پي برده اند كه براي داشتن روح و رواني سالم، بايستي در جهت جريان آب شنا كرد نه خلاف جهت آن. نكته ديگر اين است كه اگر كودكان طالب چيزي باشند پافشاري و سماجت مي كنند و با تصميم قاطعي كه مي گيرند حرف خود را بيشتر اوقات به كرسي مي نشانند و به ترفندهاي گوناگون خواستهاي خود را مطرح مي كنند، مانند: - مي توانم بستني؟ بخورم - من يك بستني مي خواهم. - آن پسر بستني دارد. پشتكار و مقاومت آنها در عين حال قابل ستايش و تحسين آميز است. اگر بازاريابها و فروشندگان كارت بيمه عمر براي كارآموزي به كودكستاني برده مي شدند تا شاهد سرسختي و پايداري كودكان به منظور برآورده شدن خواستهايشان باشند 98 درصد آن كارمندان در برخورد با مشكلات كارشان را رها نمي كردند و به عبارتي اگر مقاومت و پايمردي را از كوچولوها مي آموختند در حرفه شان با موفقيت بيشتر روبه رو مي شدند. كودكان آنچه را مي آموزند، به بوته فراموشي نمي سپارند و همچنان به پيش مي روند تا برآموخته هاي خود بيفزايند. هنگامي كه مي خواهند راه رفتن را ياد بگيرند، اگر صدبار هم به زمين بخورند باز از جا بلند مي شوند و دوباره تمرين را شروع مي كنند تا بالاخره بتوانند تعادل خويش را روي دوپايشان حفظ كنند وبا گامهاي لرزان به پيش بروند. آيا شما نيز چنين پشتكاري در خودتان سراغ؟ داريد همينطور كه مي دانيد اطفال از نيروي تخيل قوي برخوردارند و همين باعث مي شود تا خوب و سريع بياموزند و آموخته هاي خويش را حفظ كنند و با سرعت بر محفوظات و تجربيات و معلومات خود بيفزايند. توصيه مي كنم اوقاتي از روز و شب خود را با كودكان بگذرانيد و به تماشاي اعمال و احوال ايشان بپردازيد و از آنها خنديدن و آزاد بودن و كنجكاوي و اعتماد به نفس و عزم واراده و پشتكار و تلاش و عدم قضاوت و پيشداوري و عدم اعتراض به وضعيت آب و هوايي و خلاصه شاد زيستن را بياموزيد. كودكان آموزگاران بسيار خوبي هستند. منصوره آرام فرد كارشناس / ارشد روانشناسي