Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50726S6

Date of Document: 2001-02-09

ثمرات انقلاب اسلامي بيست و دوم بهمن ماه براي ملت بزرگ ايران يادآور رويدادي است كه كمتر ملتي نظير آن را در حيات اجتماعي خويش تجربه كرده است. در چنين روزي در سال 1357 خشم فرو خفته و عصيان مقدس مردم مبارز ايران تحت رهبري امام خميني (ره ) به انفجار نوري تبديل شد كه در پرتو آن بساط نظام استبدادي شاهنشاهي براي هميشه تاريخ از اين كشور برچيده شد. پيروزي انقلاب اسلامي در ايران كه به عنوان يكي از رويدادهاي بزرگ قرن بيستم تلقي مي شود پيامدها و ثمرات گوناگوني در ابعاد داخلي و بين المللي بر جا گذاشته كه از جمله آن مي توان به ارمغان آوردن استقلال، آزادي، عدالت اجتماعي و اجراي ارزشهاي ديني كه ملت مبارز دهها سال و بلكه قرنها در آرزوي نيل به آن در انتظاري طولاني بسر برده بود اشاره كرد. بعلاوه در بعد جهاني نيز اين انقلاب، الگوي مناسبي فراروي ستمديدگان و حق جويان جهان براي مبارزه با ظلم و استبداد و رهايي از قيد بردگي و بندگي طاغوت قرار داد. پايان دادن به سلطه خارجي و چشاندن طعم استقلال واقعي به مردم ايران از بزرگترين ثمرات انقلاب اسلامي است. كشور ما به ويژه از قرن نوزدهم، كه به طور كامل در مسير گردباد سياست جهان قرار گرفت، تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي هميشه نقش يك دولت ضعيف يا حائل عقب مانده بين امپراتوري هاي روسيه و انگليس و يا نقش يك دولت دست نشانده انگليس و آمريكا را بازي كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي به يك ربع قرن سلطه آمريكا بر ايران پايان داده شد و براي اولين بار در تاريخ معاصر ملت ما شيريني استقلال را در مذاق خود تجربه كرد و مسئولان كشور نيز درجه بي نظيري از كنترل بر سرنوشت امور داخلي و بين المللي ايران به دست آوردند. اهميت اين استقلال براي ملت ايران تا آن حد است كه توطئه هاي ريز و درشت دشمنان و به ويژه تجاوز وحشيانه و دامنه دار عراق با كمك قدرتهاي بزرگ جهان نيز نه تنها نتوانست خللي در عزم او براي حفظ و پاسداري از آن ايجاد كند، بلكه روزبه روز اين اهميت را در روح و روان مردم ايران مشتعل تر كرد و آنان را به يك مصاف تاريخي براي تحقق اين منظور واداشت. يكي ديگر از ثمرات انقلاب اسلامي براي مردم ايران آزادي است. خواسته برآورده نشده اين مردم براي آزادي نيز همچون خواسته آنان براي استقلال ريشه عميقي در خاطره جمعي ملت ما داشته است. پيروزي انقلاب اسلامي بالاخره اين خواسته را كه يكي از ديربازترين آرزوهاي ملت ايران بوده تحقق بخشيد و با سرنگوني نظام استبداد شاهنشاهي و برپايي حكومت جمهوري اسلامي مردم ايران را كه براي قرنهاي متمادي رعاياي پادشاهان خودكامه تلقي مي شدند به شهروندان آزاد نظام جمهوري اسلامي تبديل كرد. اهميت استقلال و آزادي به عنوان بزرگترين ثمرات انقلاب اسلامي تا آن حد است كه نه تنها در روزهاي اوج انقلاب اين دو همراه هم نيمه شعار اصلي انقلاب اسلامي يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را تشكيل مي دادند، بلكه پس از پيروزي انقلاب و تحقق نيمه ديگر اين شعار يعني تاسيس نظام جمهوري اسلامي بار ديگر اين دو ثمره در اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي لازم و ملزوم و تفكيك ناپذير از يكديگر تلقي شدند و وظيفه حفظ آنها بر عهده دولت و آحاد ملت نهاده شد. علاوه بر اين دو ثمره بزرگ، انقلاب اسلامي ثمرات ديگري نيز داشته است. عدالت اجتماعي و نفي نابرابريهاي بي دليل از جمله آرمانهايي بوده كه انقلاب اسلامي تحقق آن را سر لوحه كار قرار داده است. اجراي ارزشهاي ديني و اخلاقي در مناسبات سياسي، اقتصادي و به ويژه اجتماعي جامعه و مبارزه با مظاهر فسادي كه رژيم پهلوي به دنبال شيوع آن در عرصه هاي اجتماعي بود نيز از جمله ثمرات ارزشمندي است كه انقلاب به ارمغان آورد. در عرصه جهاني نيز انقلاب اسلامي ايران تاثير زيادي بر معادلات سياسي بين المللي بر جا گذاشت و شعله هاي بيداري اسلامي و به طور كلي مبارزه با ظلم و ستم و استبداد در دل انسانهاي حق جوي جهان برافروخت. نفوذ پيام اسلامي و انساني انقلاب اسلامي در جهان تا آن حد پيش رفته كه برغم مخالفتهاي شديدي كه در اشكال متفاوت تاكنون از سوي قدرتهاي بزرگ با اين انقلاب صورت گرفته اكنون وقتي در سالهاي آغازين دهه سوم عمر آن پيام صلح و گفت وگو از سوي نظام جمهوري اسلامي به جهانيان عرضه شد، آنها با اشتياق آن را پذيرفتند و با ناميدن سال 2001 به نام سال گفت وگوي تمدنها موافقت كردند. پاسخهاي مناسبي كه انقلاب اسلامي ايران به خواسته هاي ملت ايران و به ويژه دو خواسته ارضاء نشده تاريخي اين ملت در خصوص استقلال و آزادي ارائه كرد موجب شد تا ناظرين خارجي اين انقلاب را اصيل ترين انقلاب معاصر بنامند; اما با اين حال اكنون در بيست و دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ترديدي نيست كه حفظ اصالت آن بيش از هر چيز در گرو استمرار آرمانهاي اين انقلاب و پاسداشت ثمرات آن مي باشد. بر اين مبناست كه ناديده انگاشتن، بي توجهي و يا تضعيف هر يك از ثمرات اين انقلاب كه مي تواند بر استمرار اصالت آن خدشه وارد كند از سوي هر فرد و گروهي كه باشد در واقع بي توجهي يا تضعيف انقلابي است كه براي پيروزي و استمرار آن دهها هزار تن از بهترين فرزندان اين ملت جان خويش را نثار كرده و به شهادت رسيدند. بنابراين در سالگرد جشن پيروزي انقلاب اسلامي بر تمامي مردم و مسئولان لازم است تا ضمن درود فرستادن بر روان رهبر كبير انقلاب امام خميني ( ره ) و آرمانهاي بلند او ياد و خاطره شهيدان گلگون كفن انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي كه براي به ثمر رسيدن اين انقلاب و حفظ استقلال و آزادي اين كشور جان خود را در طبق اخلاص نهادند گرامي دارند و با وحدت، همدلي، فداكاري و ايثارگري زمينه تحقق هرچه بيشتر آرمانها و گسترش ثمرات اين انقلاب را فراهم سازند.