Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791120-50722S3

Date of Document: 2001-02-09

پژوهشگران: رقابت، دليل دعواي برادرهاست پژوهشگران اسكاتلندي در زمينه دلايل مشاجره هميشگي بين برادران نظريه اي جديد مطرح كردند. دانشمندان دانشگاه ادينبورو مي گويند نظريه آنها شايد نتواند اين امر را توضيح دهد كه چرا قابيل برادرش را كشت، اما مي تواند دليل دشمنيها و دعواهاي بين برادران را تا حدي توضيح دهد. به گزارش خبرگزاري آلمان، بر اساس يك نظريه مشهور كه به قانون هميلتون موسوم است، افراد به اين علت در برابر خويشاوندان خود شفقت بيشتري دارند، چون بسياري از ژنهاي آنان يكسان است. برادران و خواهران در نيمي از ژنهاي خود مشترك هستند. اين ميزان در مورد عمه زاده ها، عموزاده ها، خاله زاده ها و دايي زاده ها به يك هشتم ژنها مي رسد. مطالعات نظري جديد حاكي از آن است كه وقتي دو خويشاوند در موقعيت رقابتي قرار مي گيرند، محبت خواهري يا برادري تا حدي رنگ مي بازد. دكتر استوارت وست و همكارانش در دانشگاه ادينبورو با مطالعه روي زنبورهاي انجير نر تاثير رقابت خويشاوندي را بررسي كردند. زنبور انجير حشرات كوچكي هستند كه در داخل انجير تخم مي گذارند و زندگي مي كنند. انتخاب اين جانور براي تحقيق از اين رو بود كه گونه هاي مختلف آن داراي درجات متغيري از خويشاوندي و روحيه هجومي هستند. در برخي گونه ها، فقط يك زنبور ماده در ميوه انجير تخم مي گذارد و در نتيجه تمام نرهايي كه بايد براي دسترسي به جفت رقابت مي كردند، برادر بودند. در گونه هاي ديگر، چند زنبور ماده در چند ميوه تخم مي گذارند و در نتيجه نطفه نر با هم وابستگي ندارند. برخي زنبورهاي نر هرگزانجيري را كه در آن رشد كرده اند، ترك نمي كنند و پس از جفت گيري مي ميرند. در حالتي كه زنبور نر تمام عمر خود را در يك ميوه مي گذراند، شرايط سختي بين خويشاوندان ايجاد مي شود. محققان ياد شده معتقدند اين رقابت كاملا ميل به خانواده را از بين مي برد.