Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791119-50717S1

Date of Document: 2001-02-08

قاچاق آبزيان خطري، در كمين محيط زيست آبي ايران اولين راه برخورد با بيماريها، اجراي قوانين ملي و قرنطينه و كنترل بيماريها به منظور ممانعت از ورود ارگانيزم هاي بيماريزا خصوصا بيماريهاي ويروسي معين به داخل كشور است ورود بي ملاحظه و كنترل نشده گياهان و آبزيان به كشور مامنشاء خطرات شديد و نابودكننده اي براي گونه هاي بومي مي باشد. همچنان كه گياه آزولا با كاهش تدريجي اكسيژن در تالاب انزلي زندگي آبزيان را در اين تالاب به خطر انداخته است و همچنين ورود درختان غيربومي و كشت آنها در مناطق جنگلي شمال ايران باعث شيوع آفاتي شده كه بسياري از درختان ارزشمند بومي را در معرض نابودي قرار داده است. ماهي پيرانا كه به صورت غيرمجاز و توسط شبكه هاي دلالي وقاچاقچيان به عنوان ماهي آكواريوم به كشور ما وارد شده، براي محيط زيست آبي ايران بسيار خطرناك است. حاصل پژوهشي توسط انجمن حمايت حيوانات ايران درباره اين ماهي خطرناك ابعاد خطر را بيشتر آشكار مي كند. ماهي پيرانا يكي از ماهيهاي اكواريومي به ظاهر زيباست كه مي تواند خطرات جدي زيست محيطي و بهداشتي ايجاد كند. ورود ماهي پيرانا كه غذاي اصلي آن ماهيان ديگر است، علاوه بر خطر عوامل بيماريزا ممكن است منجر به نابودي كامل اكوسيستم هاي بومي شود. اين ماهي فوق العاده مقاوم بوده و حتي در آبهاي با دماي يازده درجه سانتيگراد نيز زنده مانده است. همچنين در برابر مقادير مصرفي معمول سموم ماهي كش از قبيل روتنون نيز مقاومت عجيبي دارد وممكن است مقدار ژص ص سم روتنون (مقدار 2 معمول براي كشتن ماهيان هرز در استخرهاي پرورش ماهي ) را ساعت 96تا تحمل كرده و زنده بماند. درزمانهاي مشخصي از سال كه غذا كم مي شود، خصوصيات تهاجمي اين ماهي شديدتر مي شود. در اين هنگام پيراناها به هر چيزي كه در آب باشد حمله مي كنند، حتي به همنوعان خودشان! در فصول خشك، هر حيوان ضعيف و مجروحي كه واردآبي شود كه پيراناهاي گرسنه در آن موجود باشند فورا خورده خواهد شد. باور بر اين است كه خون مهمترين محرك پيراناهاي قرمز است. پيراناي قرمز به سهولت به سمت صدا و حركت آب حيوان زخمي موجود در آب جلب مي شود (همانند كوسه ) دندانها مشهورترين قسمت بدن پيراناها هستند. دندانهاي اين ماهي، سه گوش و تيز هستند. آرواره پاييني آنها جلوتر از آرواره بالايي است و به اين ترتيب دندانها مثل يك تله فولادي با يكديگر جفت مي شوند. هنگامي كه پيراناها چيزي را گاز مي گيرند، به راحتي آن را به قطعات كوچك خرد مي كنند. بخصوص آرواره پاييني اين ماهي قوي و بزرگ است. ماهيچه ها و رباطهاي قوي به كمك دندانها آمده و موجب مي شود كه دندانها با قدرت كامل كار كنند. دندانهاي پيرانا در پشت لب مخفي بوده و قادرند مثل يك اره قوي تقريبا هر موجود زنده اي را حتي حيوانات خونگرم بزرگ از قبيل گوسفند و گاو را تكه تكه كرده و ببلعند. در بيشتر كشورها ورود اين ماهي ممنوع است و يا اين كه ورود آن طي مجوزهاي خاصي صورت مي گيرد. علت اين ممنوعيت امكان راه يابي آنها به آبهاي گرم داخلي و توليد مثل و در نتيجه از بين بردن ماهي هاي بومي منطقه يا حمله به انسان (خصوصا بچه ها و انسانهاي ضعيف ) و حيواناتي است كه از رودخانه گذر مي كنند. برخي از كارشناسان معتقدند كه اولين راه برخورد با بيماريها، اجراي قوانين ملي و قرنطينه و كنترل بيماريها به منظور ممانعت از ورود ارگانيزم هاي بيماريزا، خصوصا بيماريهاي ويروسي معين به داخل كشور است. عامل بيماريزايي كه همراه با آبزي زنده، تخم و ساير فراورده هاي آنها به يك ناحيه جغرافيايي وارد مي شود، ممكن است براي ساير آبزيان و حتي انسان بيماريزا باشد. آبزيان وارداتي حامل ارگانيزم هاي بيماريزا، ممكن است سالم به نظر رسيده و علايم درمانگاهي نشان ندهند، علاوه بر اين ورود برخي آبزيان جديد به اكوسيستم بومي ممكن است پيامدهاي فاجعه باري داشته باشد. متاسفانه در سال هاي اخير مشاهده شده است كه اين ماهي خطرناك از راههاي غيرقانوني همراه با ساير ماهي هاي آكواريومي وارد ايران شده است. به خاطر حمايت از محيط زيست آبزيان بومي ايران و گله هاي حيواناتي كه از رودخانه ها (خصوصا در نواحي گرم جنوب كشور ) آب مي نوشند يا عبور مي كنند، به مسئولين، فروشندگان ماهي هاي آكواريومي، دارندگان آكواريوم، طرفداران محيط زيست و همه اقشار مردم در مورد شناخت اين ماهي هشدار مي دهيم و توجه آنها را به خطرات تكثير اين ماهي در آبهاي ايران جلب مي كنيم تا از خريد و نگهداري آن در منازل جلوگيري كنند. شهروند طرفدار حفظ محيط زيست