Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791118-50702S2

Date of Document: 2001-02-07

تصميمات دشوار در شرايط بحراني يادداشت هايي درباره انقلاب اسلامي مردم ايران - 6 الدين و لوئيس مي گويند: در حالي كه شاه و حاميان داخلي و خارجي اش مرتكب چند اشتباه بزرگ گرديدند; آيت الله خميني و يارانش مهارت فراوان و سرسختي بسيار از خود نشان داده و از امكانات و منابع گسترده اي بهره بردند. ( ) 1362137 يكي از عناصر مهم و شاخص در رهبري حضرت امام شجاعت و توكل كم نظير ايشان در اتخاذ تصميمات بسيار حياتي در شرايط دشوار و سرنوشت ساز انقلاببوده است. توانايي اتخاذ تصميمات صائب، براساس تحليل منطقي قضايا و با اتكا بر نوعي دورانديشي و آينده نگري، خصوصيت نادري است كه جز در معدود افراد صاحب كمال و واجد استعداد خاص رهبري نمي توان سراغ گرفت; خصوصا اگر چنين تصميم هايي از حيطه زندگي خصوصي يك فرد و يك خانواده فراتر رود و با سرنوشت يك جامعه بزرگ پيوند اهميت بخورد كار وقتي افزون تر و قبول اين مسئوليت وقتي سنگين تر مي گردد كه چنين تصميمات بزرگي در يك شرايط بحراني و ناپايدار اتخاذ شده و محدوديت و فشارهاي مختلف، فرد يا افراد تصميم گيرنده را درمضيقه و تنگنا قرار داده باشد. حضرت امام همان رهبر فرزانه اي است كه اين كمالات را به نحو اكمل داشتند و در مقاطع بسيار مهم و حساس انقلاب از خود بروز دادند. به جز جمع آمدن ويژگي هاي مساعد و امتيازات ارزنده فراوان در شخصيت علمي، معنوي و سياسي امام كه شرايط لازم براي متجلي شدن رهبري انقلاب در شخص ايشان را تمام مي كرد، افزوده شدن خصال ديگري چون فراست سرشار، شهامت بي نظير و توكل كامل الهي در اتخاذ تصميمات سرنوشت ساز، كفايت ايشان را در به عهده گرفتن اين رسالت عظيم به كمال مي رساند. در حركت انقلابي مردم ايران چند نقطه عطف تاريخي وجود دارد كه با تصميمات سرنوشت ساز امام و عزم راسخ ايشان در وارد شدن به يك مرحله بسيار حياتي و مخاطره آميز مشخص مي گردد. ما در اينجا به دو نمونه از اين موارد اشاره مي نمائيم: تصميم به ترك عراق: هنگامي كه حضرت امام از سوي دولت عراق براي محدود كردن فعاليت هاي سياسي برعليه رژيم شاه تحت فشار قرار مي گيرند و وادار به سكوت مي گردند; در فاصله چند روزي كه بيت ايشان در نجف در محاصره ماموران رژيم بعثي عراق قرار داشت و شرايط براي ادامه فعاليت دشوار گرديده بود، تصميم تاريخي خود را مبني بر ترك عراق مي گيرند و به اطرافيان نزديكشان هم اعلام مي كنند. اين تصميم تاريخي امام كه حوادث و اتفاقات بعدي نيز نشان داد كه تا چه حد سرنوشت ساز و تحول آفرين بوده است، در شرايطي اتخاذ گرديد كه اساسا امكان بررسي و برآورد صورت هاي محتملي كه متعاقب آن پيش مي آمد، وجود نداشت و در فضايي كاملا مبهم و پر مخاطره و تنها با اتكال كامل الهي و اعتماد به اين كه در چنين راهي دست حمايت و عنايت پروردگار حامي مجاهدان راهش خواهد بود، اتخاذ گرديد. هر چند امام با بررسي هايي كه انجام داده بودند، براين بودند تا از طريق كويت به يكي از بلاد مسلمان هجرت نمايند و رسالت خويش را از آن سامان دنبال كنند; ليكن با توجه به عدم اطمينان از موضع و آمادگي اين دولت ها در چنان شرايطي، في الواقع ايشان با ترك عراق، آگاهانه گام در راهي مي گذارند كه هيچ وضعيت روشني براي ما بعد آن متصور نبود. به دليل وجود همين مخاطرات و ابهامات پيرامون حوادث آينده بود كه امام اصرار داشتند اين تصميم تا قبل از روز موعود در خفا بماند و در زمان خود نيز غير مترقب اجرا شود تافرصت هرگونه عكس العمل و دخالت تاثيرگذار از سوي دشمن سلب گردد. حوادث دو روزه سفر امام از نجف به بصره و صفوان و عبدلي در مرز كويت و ازآنجا به دليل عدم موافقت دولت كويت با ورود ايشان به خاك آن كشور، بازگشت به صفوان و بصره و بالاخره بغداد و نهايتا پرواز به سوي پاريس كه با سرعت سپري گرديد و مواجهه صبورانه و در عين حال هوشيارانه امام با اين حوادث و عزم راسخ ايشان در عملي ساختن تصميم خويش مبني بر ترك عراق علي رغم دشواري هاي پديد آمده، همگي مويد توكل بلند ايشان به تقدير الهي، شهامت بي نظير در استقبال از خطر و توانايي شگرف در اتخاذ تصميمات سخت و صائب در وضعيت هاي پيچيده و دشوار بوده است.