Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791118-50696S4

Date of Document: 2001-02-07

اخلاق شهروندي آشفتگي در گلوگاههاي پر رفت و آمد در گلوگاه ميادين و تقاطع هاي مهم شهر، در صبحگاه و شامگاه انبوهي از شهروندان در انتظار تاكسي و يا مسافربرهاي شخصي مي ايستند. خودروها به ويژه خودروهاي شخصي مسافربر هم با توجه به همين جمعيت توقف مي كنند و گاهي خودروها در 2 يا 3 رديف در اين مكان ها مي ايستند و اين توقف غير مجاز، به آشفتگي رفت وآمد مي انجامد و بخشي از كندي رفت و آمد خودروها در شهر در دو زمان صبح و غروب را بايد در همين عامل جست وجو كرد. در يك سو، براي حل اين معضل بايد ايستگاههاي مخصوصي براي خودروهاي مسافربر تعريف و تعيين شود و با متخلفان برخوردگردد. از سوي ديگر، شهروندان بايد عادت كنند كه به جاي ايستادن در گلوگاه معابر پر رفت و آمد به ايستگاهها مراجعه كنند و به سهم خود به كاهش بار ترافيك شهري كمك نمايند. اين عادت خوب، سوار و پياده كردن مسافر در ايستگاههاي تعيين شده را نيز به عنوان بخشي از مقررات شهري نهادينه مي كند. اما پيش شرط چنين موفقيتي، تعريف و تعيين ايستگاههاي مسافربري در درون شهر و نظارت دقيق براي اجراي ضوابط مربوط به اين ايستگاههاست.