Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791117-50683S3

Date of Document: 2001-02-06

ديدگاه بازنشستگان فرهنگ، فرهنگ بازنشستگي انسان اجتماعي براي رفع نيازها، غلبه بر مشكلات و رسيدن به رفاه نسبي همواره به دنبال ساز وكارهاي مختلفي بوده است. از جمله آنها مي توان به پديدآيي سازمانهاي مختلف بويژه در جوامع امروزي اشاره كرد. اين سازمانها با اهداف متفاوت، عوامل مختلفي از قبيل اطلاعات، سرمايه هاي مادي، نيروي انساني و... را به كار مي گيرند تا در امر زندگي انساني تسهيل سازي كرده و در حفظ منابع و محيط زيست و... بكوشند. يكي ازعوامل اصلي هر سازمان، نيروي انساني است كه در هر سازمان بزرگ وكوچك، خرد و كلان در قبال ابوالجمعي خود تعهداتي را مكتوب يا غيرمكتبوببه عهده دارد. كاركنان سالهاي متمادي از بهترين ايام زندگاني، جواني و تندرستي خود را در ارائه خدمت به سازمانهاي خود سپري مي نمايند و در پايان اشتغال رسمي خود، به پديده اي به نام بازنشستگي مي رسند. در ايام گذشته، افرادتا زماني كه توان وياراي كار كردن مورد داشتند، استفاده كارفرمايان قرار مي گرفتند; اما در حال حاضر سن بازنشستگان توسطقوانين مربوطه مشخص بايستي توجه گرديده است داشت كه برخي از افراد قبل از رسيدن به سن بازنشستگي، توان كار كردن را از دست مي دهند و عده اي ديگر سالها پس از بازنشستگي نيز توانايي كاررا دارند. سازمانها بنا به اهداف و عملكرد خود داراي اهميت، ضرورت، جايگاه و منزلت ويژه اي اما هستند، سازمانهايي كه تعليم و تربيت جامعه را به عهده دارند، از اهميت بسزايي برخوردارند. بديهي است بنا به ضرورت و اهميت، بايد به كاركنان تعليم و تربيت در زمان اشتغال و بازنشستگي توجه ويژه اي مبذول كرد. همه ساله طي بخشنامه هايي شرايط بازنشستگي اعلام مي شود و گروهي از خيل عظيم فرهنگيان با عناوين مختلفي از قبيل خردمندان و... به پايان سن رسمي كار خودمي رسند وهمراه با كوله باري از تجربه، درايت، علم، روش تدريس و.. از گردونه كار رسمي خارج و به كار غير رسمي فرهنگي و يا مشاغل ديگر مي پردازند و به دليل تورم، مشكلات اقتصادي و ساير دلايل، غالب معلمان پس از بازنشستگي به مشاغل مختلفي روي مي آورند. با توجه به نكات مطروحه سوالات مختلفي به ذهن متبادر مي شود، از جمله: - چگونه بايد كاركنان خود را براي ايام بازنشستگي آماده؟ كنيم -آيا صرفابايددر پايان خدمت به كاركنان عنايت؟ كرد - آيا با برگزاري مراسمي هر چند در خور تقدير و شايسته مي توانيم گوشه اي از وظايف خود را در قبال آنان به انجام؟ رسانيم -آيا سازمانها براي رفع مشكلات اقتصادي و مبارزه با تورم در ايام بازنشستگي؟ تمهيداتي انديشيده اند - آيا سازمانها براي رويارويي با مشكلات رواني ومعنوي ناشي از بازنشستگي پيش بيني هاي لازم را اتخاذ؟ كرده اند پرسش هايي از اين قبيل همواره مي تواند ذغدغه ذهني كاركنان و مسئولان قرار اما گيرد، كافي نيست و بايد با ارائه راهكارها و پيشنهادهايي منطقي و مديران راهگشا، ومسئولان را تشويق كرد تا با پيش بيني بودجه و امكانات لازم در اين امر مهم گامهاي موثري بردارند. با توجه به مباحث مطرح شده درمديريت منابع انساني پيشنهادات زير ارائه مي شود: در ايام اشتغال، كاركنان را با حرف ومشاغل ديگر آشنا كنيم تا در ايام بازنشستگي در صورت نياز مشغول به كار شده و با مشكلات اقتصادي احتمالي مقابله كنند. تورهاي مختلف وبازديدهاي علمي، تفريحي و... براي ايام بازنشستگي پيش بيني شود. مجامعي تشكيل شود تا بازنشستگان در ايام معيني گردهمايي هايي را داشته باشند. از بازنشستگان به عنوان مشاورين در رسته هاي مختلف و در سطوح گوناگون استفاده شود. نحوه تامين و حفظسلامت فيزيكي و جسماني در دوران بازنشستگي آموزش داده شود. مكانهاي مختلف از جمله سالن ها، تالارها، كتابخانه ها، مدارس و... با اسامي بازنشستگان نامگذاري شوند. تقدير وتشكراز بازنشستگان به مناسبت هاي مختلف و شيوه هاي گوناگون مدنظر بوده و اقدام شود. با توجه به نرخ تورم و افزايش قيمتها افزايش ضريب حقوقي خاص براي بازنشستگان در نظر گرفته شود. پس از اشتغال رسمي، با راه اندازي كانونهاي مختلف نسبت به پر كردن مناسب وصحيح اوقات فراغت اقدام شود. در حين اشتغال كاركنان را باهنرهاي مختلف از قبيل خطاطي، تذهيب، منبت كاري، نويسندگي و... كه تاثير مثبت رواني در آشنا ايام بازنشستگي دارند، سازيم. با تشكيل گروههاي كاري بايداز تحصيلات، تخصص و تجارب ارزشمندآنان بهره گيري شود براي مثال در تاليف كتب درسي، كتابهاي روش تدريس، آموزش معلمان، مشاوره دانش آموزان و.. مي توان از تجربه بازنشستگان استفاده كرد. بانك اطلاعات بازنشستگان ايجاد شود. حسب تواناييهاي بازنشستگان، آنان كاريابي و به مراجع مربوطه معرفي گردند. طي آموزشهايي، كاركنان را با شيوه هاي صحيح مواجهه با عوارض ناشي از دوران بازنشستگي آشنا كنند. يحيي اميري معاون آموزش عمومي منطقه 6 تهران