Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791116-50670S2

Date of Document: 2001-02-05

كشمكش بر سر بودجه صدا و سيما در مجلس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، درجلسه صبح ديروز خود، تمامي اشكالات مورد نظر شوراي نگهبان را برطرف كردند. آخرين مورد از اين اشكالات به بودجه صداو سيما مربوط مي شد كه شوراي نگهبان، مصوبه مجلس دراين خصوص را مبهم دانسته بود. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي بحث، بر سر اين موضوع به كشمكش ميان نمايندگان انجاميد رضاعبداللهي، نماينده مردم ماهنشان و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از روند رسيدگي به بودجه صدا و سيما در كميسيون تلفيق مجلس انتقاد كرد و گفت: در كميسيون تلفيق، نمايندگان كميسيون ها فقط حق ارائه پيشنهاد كميسيون خود را دارند و نبايد پيشنهاد شخصي خود را مطرح كنند. وي افزود: آقاي مزروعي به چه دليل پيشنهاد كاهش ميليارد 22 توماني بودجه صداو سيما را در كميسيون تلفيق مطرح؟ كرد اين خلاف آيين نامه داخلي مجلس است. سخنان عبداللهي، واكنش مزروعي را در پي او داشت در پاسخ به سخنان نماينده ماهنشان گفت: اولا طرح اين موضوع در مجلس جاي ابهام دارد. تا به حال سابقه نداشته است كه شوراي نگهبان راجع به رديفها و اعتبارات يك دستگاه اظهار نظر كند. مزروعي افزود: شوراي نگهبان بايد راجع به مصوبات مجلس اظهارنظر و در نهايت، مغايرت يا عدم مغايرت آن راباشرع اعلام كند. نماينده مردم اصفهان خاطرنشان كرد: من پيشنهادحذف يك رديف را دادم كه دقيقا 22 ميليارد تومان مي شد. منتهي اصلا به پيشنهاد من نرسيد، يعني پيشنهاد كميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد و راي آورد. سيد محمد ميرمحمدي، نماينده قم نيز در قالب اخطار قانون اساسي و تذكر آيين نامه اي گفت: من شاهد بودم پيشنهادي كه از كميته اجتماعي و كميسيون فرهنگي آمد و درصحن كميسيون تلفيق مطرح شد، بخش درآمديش راي نياورد. وي اضافه كرد: ما آمديم رفع ابهام كنيم و مسئله كسر غيرقانوني 22 ميليارد تومان را حل كنيم ولي بااين كار نه تنها رفع ابهام نكرديم، بلكه به ابهام ها افزوده ايم. اگر در قانون آمده كه صدا وسيما زير نظر ولي فقيه باشد، اين كار براي برقراري عدالت و عدم تعرض قوا به يكديگر است. تفكر جناحي برخي افراد با فشار به رئيس كميسيون تلفيق، اين فاجعه را به بار آورد و مشكل براي صدا و سيما ايجاد كرد. بگذاريدصدا و سيما مستقل باشد. از ابزار بودجه براي حذف صدا و سيما استفاده نكنيم. چند نفر از نمايندگان تقاضا داشتند كه به اين سخنان پاسخ دهند، ولي رئيس مجلس به مجيد انصاري، رئيس كميسيون تلفيق مجلس گفت: آقاي انصاري شما صحبت كنيد وگرنه بحث ادامه مي يابد. مجيد انصاري رئيس، كميسيون تلفيق مجلس گفت: اين كه آقاي مزروعي گفتند اينجا قابل طرح نيست بايد بگويم، سابقه داشته كه اگر مصوبات مجلس مبهم بوده، شوراي نگهبان خواستار روشن شدن آن شده است. وي اضافه كرد: بحث، قانوني است. شوراي نگهبان گفته مبهم است ما هم بايد رفع ابهام كنيم. انصاري به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق، روند تصويب بودجه صداو سيما را در اين كميسيون تشريح كرد و گفت: پيشنهاد كميسيون فرهنگي وكميته اجتماعي كميسيون تلفيق در اين مورد زماني قابل طرح است كه درآمدآن تصويب مي شد. نماينده مردم تهران افزود: بحث ها در اين خصوص تند شد و من ناچار شدم كميسيون را تعطيل كنم چون به نوعي به تشنج كشيده هياتي شد را تعيين نوار كرديم، را گوش داديم و در نهايت، هيات به نتيجه نرسيد. وي خاطرنشان كرد: پيشنهاد آقاي مزروعي بود ولي بررسي رديفها رابه روزآخر موكول تا كرديم آن لحظه پيشنهاد هيچكدام از نمايندگان را مطرح نكرديم. انصاري گفت: گفتند پيشنهادكميسيون فرهنگي اين بود. راي گرفتيم كاهش 22 ميليارد تومان بودجه صدا و سيما راي آورد. الان هم بايد راي بگيرند كه آيا بدون توجه به جبران 22 ميليارد تومان از بودجه صدا و سيما كم دربخش؟ شود درآمد صدا و سيما، مي توانيم بگوييم به جاي 18 ميليارد تومان 40 ميليارد تومان به خزانه واريز اگر كنند تخلف دستگاههاي شود، نظارتي مي توانند نظارت كنند. وي اضافه كرد: در اصل 175 قانون اساسي نگفته اند كه صدا وسيما زير نظررهبري مي گويند است نصب و عزل رئيس صدا و سيما با مقام رهبري است و شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما مركب از نمايندگان سه قوه، بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. صدا و سيما، زيرنظر سه قوه است، نه زيرنظر رهبري. احمد پورنجاتي، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در پاسخ به بخشي از اظهارات مجيد انصاري گفت: من از آقاي انصاري قدرداني مي كنم چون موضوع اعتبار صدا و سيما براي ايشان در كميسيون تلفيق اسباب زحمت شد. نماينده مردم تهران افزود: دركميسيون فرهنگي، ما بر اين مبناتوافق كرديم كه ازسقف پيش بيني شده اعتبارات براي دستگاههاي فرهنگي به هيچ وجه كم نشود. صدا و سيما هم همينطور. وي اضافه كرد: آنچه دركميسيون تصويب شد اين بودكه درآمدهاي اختصاصي صداو سيما مي تواند تا 400 ميليارد ريال افزايش يابد، هرچند اسناد و مداركي بودكه نشان مي داد، رقم بيش از اين است. پورنجاتي گفت: مابه التفاوت 18 تا 40 ميليارد را بنا شد بين همه دستگاههاي فرهنگ و ارتباطات توزيع كنيم كه ازاين مبلغ ميليارد 5 تومان به صداو سيمااختصاص مي يافت. رئيس كميسيون فرهنگي مجلس افزود: تنها اختلاف ما و دولت ميليارد 22منبع تامين بودكه ما آن را آگهي ها گذاشتيم. صدا و سيما مي گفت اين درآمد تحقق نمي يابد ولي كميسيون خلاف اين عقيده را داشت. وي اضافه كرد: متاسفم ازاينكه آقاي انصاري مي گويند اسناد را بررسي كرديم و نوار را گوش داديم. من رسما نامه مگر نوشتم مسئول كميسيون به اندازه دبيركميسيون ارزش؟ ندارد قرار است رئيس كميسيون نامه بنويسد واين قدر اعتبار نداشته باشد كه آقايان دستور تحقيق و گوش كردن نوار رابدهند وبعد درمجلس شهادت خلاف؟ بدهند احمد بورقاني، نماينده مجلس درشوراي نظارت بر صدا و سيما نيز گفت: بحث آگهي هاي صدا و سيما اولين بار در شوراي نظارت بر صدا و سيما مطرح شد. ما از نهادهاي طرف قرارداد صدا وسيما، يعني كانونهاي تبليغاتي گزارشهايي گرفتيم كه درآمد صدا و سيما درتيرماه 79 تا 80 51 تير ميليارد تومان است. نماينده مردم تهران افزود: كانونهاي تبليغاتي به ماگفتندكه واسطه عقد قرارداد، صندوق بازنشستگي صدا و سيما است و بابت قراردادها از ما سه سري چك گرفته شده است. بورقاني اضافه كرد: از معاون اداري مالي صدا و سيما دعوت كرديم كه به شورا تشريف بياورند و مسئله را بررسي كنيم. آقاي كردان آمدند. سه سئوال مطرح كرديم: ميزان دقيق؟ درآمد چرا صندوق بازنشستگي واسطه عقد قرارداد؟ است و اگرممكن است، كپي قراردادها را براي ما بفرستند. وي گفت: به ما گفتند قرادادي منعقد نشده ولي كانونهاي تبليغاتي گفتند ازما امضا در گرفته اند مورد سئوال دوم هم گفتند صندوق بازنشستگي از صندوق هاي تازه تاسيس است و بايد مبالغي را پرداخت كند. عضو شوراي نظارت برصدا و سيما اظهارداشت: گفتيم صندوق ماهي چقدر كم؟ دارد گفتند ماهي 500 تا 600 ميليون تومان. پاسخ به اين سئوال كه تا به حال چقدر به صندوق واريز شده را هم ندادند. بورقاني گزارش شوراي نظارت بر صدا و سيما درخصوص درآمد اين سازمان را متفاوت با گزارش كميسيون فرهنگي مجلس ذكر كرد و گفت: به هرحال به اين نتيجه رسيديم كه درآمد اين سازمان بيش ازآن است كه مطرح شده است. وي افزود: به من ماموريت دادند به كميسيون فرهنگي اطلاع دهم درآمد صداوسيما بيش از آن چيزي است كه اعلام شده. در نهايت كميسيون 40 ميليارد تومان را تصويب كرد. نماينده مردم تهران در خصوص رفع اشكال شوراي نگهبان گفت: خيلي روشن است ميليارد 220 تومان از كمك دولت كسر شد و 22 ميليارد تومان به درآمد اختصاصي صدا و سيما افزوده شد. در كميسيون تلفيق هم روز پنجشنبه پيشنهادي مطرح شد و راي آورد كه تصويب مجدد آن در مجلس، جاي چون و چرا را مي گيرد. پس ازسخنان بورقاني، انصاري ازرئيس مجلس خواست كه به اظهارات پورنجاتي پاسخ دهد. وي با لحني عصباني گفت: از آقاي پورنجاتي انتظار نميرفت باصراحت اينگونه تكذيب كنند. انصاري افزود: اين دفترچه چاپ شده است. اگر فرمايش آقاي پورنجاتي درست است، پس دعواهاي كميسيون براي چه؟ بوده اميدوار رضايي نيز به عنوان نايب رئيس كميته اجتماعي كميسيون تلفيق گفت: من شخصا نسبت به بسياري از عملكردهاي صداو سيما اشكال دارم. قبول دارم كه بودجه صدا و سيما بايد شفاف شود به درآمد و هزينه آن رسيدگي شود، اگردرآمدي هست، به خزانه برود و با حساب وكتاب توزيع شود ولي اين مصوبه اشكال و ابهام دارد. شمس وهابي، نماينده مردم تهران نيز گفت: اين جلسه، براي رفع اشكال شوراي نگهبان است. چرا دوباره وارد ماهيت بحث؟ شده ايم چرا به آقاي انصاري اجازه داديد صحبت كند، درحالي كه مخبركميسيون بايد مطالب را؟ بگويد كروبي به وي پاسخ داد: قضايا اين جور كه شما مي گوييد، صاف و هموار نبوده است. گير شوراي نگهبان همين جا است كه چرا 22 ميليارد را كم كرده؟ ايد صداو سيما هم گفته كه اگر اين مبلغ كم شود، برنامه هاي ماكم مي شود و به اسلام ضرر مي خورد. رئيس مجلس افزود: وقتي شما، هر دو طرفتان بر اساس گرايشهاي سياسي بحث مي كنيد، ما هم مانده ايم كه چه؟ كنيم شما بر نماينده ايد تمام امور نظارت داريد. در طول سال نظارت كنيد. يك مسئله ساده را چرا اين قدر پيچيده؟ مي كنيد سازگارنژاد نيز با توجه به اين سخنان رئيس مجلس، توضيح داد: شهادت شرعي مي دهم كه دركميسيون فرهنگي، آنچه كه تصويب شد، همان است كه آقاي پورنجاتي گفت. آقاي انصاري گفتند در جايي كه ابهام باشد، سخن رئيس كميسيون تخصصي براي ما حجت است. نماينده مردم شيراز افزود: من به عنوان نماينده كميسيون فرهنگي از رئيس كميسيون استعلام كردم. ايشان كتبا به عنوان رئيس كميسيون و انساني متشرع و متدين نامه اي رسمي نوشت. اين كه دوستان راي بدهند يا ندهند براي ما مهم نبود. مصوبه كميسيون فرهنگي اين بود. وي اضافه كرد: دركميسيون تلفيق ازاين مصوبه دفاع كردم. اگر اعتراضي كردم به اين خاطر بودكه نامه رئيس كميسيون راحجت قرار ندادند. پس از اين اظهارات، پيشنهاد اسماعيل جبارزاده، نماينده مردم تبريزدر خصوص صدا و سيما مطرح شد و راي اكثريت نمايندگان را به همراه داشت. سپس، كليات بودجه نيز به تصويب رسيد. در اين هنگام، رضاعبداللهي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: انا لله وانا اليه راجعون. من به دليل نحوه برخورد با بودجه، استعفاي خودم را تقديم و از مجلس اصلاحات خداحافظي مي كنم. كروبي نيز به وي گفت: ما در خدمتتان هستيم. شما راي مردم را گرفته ايد و وظيفه داريد كه اينجا باشيد.