Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791113-50650S2

Date of Document: 2001-02-02

انقلاب واقعي يادداشت هايي درباره انقلاب اسلامي مردم ايران ( ) 2 هنگامي كه يك انقلاب واقعي حركت خويش را آغاز مي كند و در هر گام روبه جلو، شتاب بيشتري مي گيرد، هر اقدام و ترفندي براي توقف و يا به بيراهه كشاندن آن محكوم به شكست است. اين كه بر انقلاب واقعي تاكيد مي شود، به منظور متمايز ساختن آن از هر جنبش و آشوباجتماعي ديگري است كه چون به آستانه يك انقلاب حقيقي طبعا نمي رسند، از توان و ظرفيت هاي انقلابي لازم براي استمرارحركت خويش نيز برخوردار نمي گردندو لاجرم در ميانه راه متوقف و يا منحرف مي شوند. حركت باز نمي ايستد و موانع ودست اندازهاي سر راه تنها بر شتاب آن مي افزايد. اين كه گفته مي شود تا قبل از خوردن جرقه انقلابمي توان با تدابيري آن را به تعويق انداخت، ولي پس از آن ديگركاردشوار است و مقابله محال; سخن بس سنجيده اي است كه تجربياتي عديده آن را تاييدكرده است. پيچيدگي مساله و دشواري كار در اين است كه مقابله تا وقتي محتمل و ميسر است كه هنوز انقلاب به نقطه اوج و آستانه بازگشت ناپذير خود نرسيده باشد و زماني علائم ونشانه هاي خويش را بر همگان آشكار مي سازد كه ديگر امكان هرگونه مقابله وتوان هرگونه مقاومت در برابر آن از دست رفته يك است، جنبش انقلابي مادامي كه در مراحل نخست خود قرار دارد قابل سركوب و توقف است; ليكن به محض آن كه مشاركت توده اي در آن به قدر كافي گسترش يافت و شعارهاي آن به غايت شدت گرفت، ديگرتوقف و تضعيف آن محال است. از اشتباهات بزرگ رژيم هاي دستخوش انقلاب ودگرگوني همين است كه معمولا تاپيش از ورودبه چنين مرحله اي، جنبش هاي انقلابي را به چيزي نمي گيرند و به خواسته هاي مخالفين ومعترضين كه اتفاقا در اين مرحله محدود ومتواضعانه تر هم هست، اعتنايي نمي كنند و با تحقير انقلابيون و كوچك شماري حوادث به ظاهر پراكنده و بي ارتباطبا هم كه در آستانه ورود به دوره انقلابي در گوشه وكنار كشور رخ مي دهد، بي مهابا و ناغافل خود را به مهلكه اي سخت گرفتار مي نمايند. چهره واقعي انقلاببراي رژيم حاكم وقتي به تمام و كمال عيان مي گردد كه حركت، شتاب گرفته و بسيج توده اي، گسترش يافته باشد; يعني هنگامي كه ديگر كار از دست رفته و زمان براي هر گونه آشتي و تفاهم فوت شده است. در چنين شرايطي است كه انقلاب به نحوي ديرهنگام باور مي شودوصداي آن حتي از سوي خصم نابردبار وديرباور شنيده مي شود (اشاره به پيام تلويزيوني چهاردهم آبان 57 شاه ). حضرت امام ( ره )با درك عميقي كه از شرايط ايران و جهان و شناخت درستي كه از مردم داشتند، در آستانه اوجگيري حركت انقلابي مردم، از آن به عنوان جنبش و بيداري عمومي كه به آن اميدها ياد دارند، كردند (صحيفه نور ج ) 10252 و فرمودند: اين بيداري وتنفر عمومي موقت و زودگذر نيست و تا پايان دادن به دستگاه جباران وخاتمه دادن به ظلم ستمكاران ادامه دارد. ( پيشين ) 3252 ايشان در پيامي در 2 بهمن 56 يعني پس از حادثه كشتار قم و قبل از استمراروجريان يابي آن درچهلم هاي مكرر، با خوش بيني بلندي نسبت به آينده چنين فرمودند: به ملت ايران مژده مي دهم كه رژيم جائرانه شاه، نفس هاي آخرش را مي كشد. (صحيفه نور ج ) 2012 و در همان جا اضافه فرمودند: من به ملت ايران.. نويدپيروزي مي دهم. ( همان )همين درك عميق امام از شرايط وشناخت نزديكشان از مردم بود كه كسوت رهبري چنين انقلاب بزرگي را بر اندام ايشان برازنده ساخت و مردم را بر گرد شمع وجودشان مجتمع نمود. از زماني كه توجه و نگاه توده ها به سوي امام معطوف شد و به واسطه اين اقبال همگاني، سكان كشتي انقلاب در درياي پرتلاطم حوادث عملا دردستان با كفايت ايشان قرار گرفت، چنان حركت سنجيده و دقيقي در پيش گرفته شد كه نه تنها در هر گام، دشمن به عقبنشيني وادار گرديد; بلكه در هرمرحله، جمع بيشتري به صفوف انقلابيون پيوست وانقلاب با شتابي متين و موزون به سوي اهداف بلند خويش رهنمون گرديد. حضرت امام كه از ديربازپي گير و درگيراعتراضات سياسي و جبنش هاي مردمي عليه سلسله غاصب پهلوي بودند وهمچون ناظري خبير حالات اجتماعي مردم در ادبار واقبال نسبت به اين حركت ها را زير نظر داشتند، بايد عناصر بديع و بي سابقه اي در خيزش اخير مردم ديده باشند كه اين چنين اميدوارانه آنان را با نويد پيروزي به ميدان مبارزه فرامي خواندند. ايشان خوددر برخي از فرازهاي سخنان يا پيام هايشان به برخي از خصوصيات بي نظير قيام اخير اشاره كرده اند. در بررسي و تامل در اين ادبيات ماندگار از امام اصلي ترين مميزات مورد اشاره ايشان را در سه چيز مي توان يافت: ) 1 همه گير بودن قيام ) 20 اتفاق كلمه ) 30 ايستادگي و مقاومت مردم. علي رضا شجاعي زند