Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791111-50624S1

Date of Document: 2001-01-31

محيط هوشمند آموزشي يعني؟ چه در عصر حاضر لازم است كه كودكان و نوجوانان ما در محيطي متفاوت با محيطهاي تحصيلي سال هاي قبل پرورش يابند; چرا كه زمانه ما اقتضاي ديگري دارد. بايد براي كودكاني كه امروز در جامعه فضايي عصر، اينترنت و با رايانه زندگي مي كنند، شرايط آموزشي غني تري مهيا كرد. در چنين فضايي، انسان به نيروي تخيل قوي تر و هوش بسيار بالاتر از قبل نيازمند است; زيرا هيچ وسيله اي، حتي مدرن ترين آنها نمي تواند جايگزين هوش و خرد و خلاقيت انسان شود و اين ويژگي هاي انساني همواره برتري خود را بر مدرن ترين تكنيك ها حفظ خواهند كرد. مگر نه اين است كه همه كشفيات، زاييده خلاقيت و نبوغ و خرد انسان؟ است پس بايد زمينه رشد و تكامل آنها را در محيطي مناسب فراهم آورد. محيط هوشمند محيطي، است كه غناي بالا و قابل توجهي دارد. غناي محيط از جمله متغيرهايي است كه بر هوش اثر مي گذارد. كودكاني كه در محيطهاي به اصطلاح كندذهن يعني، محيطهايي با انگيزش هاي پايين، فقير، غيرحساس و غيرپاسخگو پرورش يافته اند، خيلي زود ياد مي گيرند كه محتاط بودن، محافظه كار بودن، كنجكاو و فضول نبودن، يا صرفا غيرفعال بودن بيشتر به نفع آنهاست. البته هيچ كدام از كيفيت هاي فوق براي مغز معجزه نمي كنند. از طرف ديگر، كودكان پرورش يافته در محيطهاي هوشمند و حساس كه پيچيده و مملو از انگيزش هاي مختلف است، احتمالا مجموعه متفاوتي از مهارت ها را كسب خواهند كرد. آنان در سنين پايين تر، كمتر به پدر و مادر وابسته مي شوند و احساس سلطه بر محيط و شايستگي فردي خواهند كرد و به خوبي مي توانند از عهده مخاطرات كنجكاوي، جست وجو و خلاقيت فكري برآيند و در زندگي، برخوردي كارساز و مشكل گشا پيدا كنند. يك محيط هوشمند، در نهايت پيوندگاه ها (سيناپس ها ) ي جديدي را پرورش مي دهد و به ايجاد كرتكس بزرگ تري در مغز منجر مي شود. يك محيط زيرك تر و باهوش تر احتمالا انسان هاي زيرك تر و باهوش تري را پرورش خواهد داد. ( ) 1 يك محيط هوشمند واجد چه شرايطي؟ است در اين محيط، قبل از هر چيز آزادي تفكر، انديشه، استدلال و انتخاب وجود دارد. از امكانات وسيع هنري، كتابخانه هاي مجهز و غني، دستگاه هاي مدرن صوتي و تصويري، رايانه اي كردن اطلاعات، استفاده از شبكه هاي پيشرفته اطلاع رساني، امكانات وسيع تحقيقي و پژوهشي متناسب با هر دوره زندگي در دسترس است. هر قدر محيط را پيچيده تر و هوشمندتر كنيم، به عمق تفكر شخصي و اجتماعي خويش افزوده و به باهوش تر كردن و رشد خلاقيت و استعدادهاي نهفته خود كمك كرده ايم. خانواده و مدرسه در ايجاد فضاي هوشمند نقش موثرتري دارند. سوگيري خانواده در انتخاب الگوهاي رفتاري و نگرشي كه نسبت به زندگي و هدف ها ابراز مي كنند، از جمله عواملي هستند كه شايسته است در مورد آنها بحث و تحقيق بيشتري شود. هنر ايجاد محيط هوشمند، زاييده تركيب متناسبي از وسعت نظر، امكانات و شرايط مناسب اجتماعي و هماهنگي دروني عوامل محيطي اگر است منزل را به صورتي درآوريم كه اقتدار در آن مورد سوال قرار گيرد و فعاليت، بازي، خنده و تخيل پردازي در آن به مقدار زياد وجود داشته باشد و كودكان سعي كنند كارها را با روشي جديد انجام دهند، مي توان گفت كه خلاقيت فرصت ظهور پيدا مي كند. ( ) 2 اگر مدرسه را به صورت محلي درآوريم كه مدير، معلم، كارمند و خدمتگزار به آزادي مشروع بچه ها و شخصيت فردي آنان احترام بگذارند و مدرسه كارگاهي پر از وسايل سازنده و متنوع همراه با فرصت براي تفكر، فرصت براي سوال و فرصت براي تحقيق باشد، محيط هوشمند را گسترش داده ايم. شكوه تقديسيان پانوشتها: - 1 پژوهش ديويد كرچ و ديگران نيويورك موج سوم الوين تافلر / ترجمه: شهيندخت خوارزمي. - 2 شكوفايي خلاقيت كودكان دكتر ترزا /آمابل ترجمه: دكتر حسن قاسم زاده و پروين عظيمي.