Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50599S4

Date of Document: 2001-01-29

معرفي كتاب ديوان سحر شاعر: مژگان /اميرحسيني انتشارات /صنم چاپ 3000 /اول 79 /نسخه 950 تومان. شعرهايي كه در اين مجموعه گردآوري شده است شعر موزون و باوزن هاي مختلف است. در اين مجموعه علاوه بر غزل، رباعيات و قصيده نيز مشاهده مي شود. بيشتر شعرهاي اين شاعر مايه هاي عرفاني دارد ولي نكته مهم اين است كه در شرايطي كه اكثر شاعران به شعرهاي نو روي آورده اند شاعر اين شعرهايي مجموعه، موزون را سروده است. تهران نوشته: محمدرضا /مديحي نشر /يوشيج چاپ /اول 1379 131 /صفحه 800 تومان. تهران، يك منظومه است كه درآن، موضوعات مختلفي در قالب شعر بيان شده و محوريت آن شهرتهران است كه مخاطب شاعر قرار گرفته است. در اين كتاب درباره وقايع، اشخاص و مكان هايي كه با گذشته و حال تهران پيوند خورده اند، اشعاري سروده شده است كه هيچ يك جدا از روح كلي شعر - يعني تهران - نيست. خنديدن در خانه اي كه مي سوخت سروده: شهرام /شيدايي نشر /كلاغ چاپ /اول 1379 دو هزار /نسخه 96 صفحه /جيبي 500 تومان. اين كتاب مجموعه 27 شعر سپيد از شهرام شيدايي است كه با ظاهري زيبا به چاپ رسيده اند. شعرها عنوان ندارند و از اين بابت ارتباط با متن اشعار قدري براي خواننده سخت مي نمايد.