Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791109-50599S3

Date of Document: 2001-01-29

دبير هيات بدوي - انتظامي سازمان نظام پزشكي: شكايات در زمينه جراحي پلاستيك افزايش يافته است اشاره; سهل انگاري يك پزشك جراح به هنگام عمل يك زن كه براي برداشتن چربي هاي بدنش تحت عمل جراحي قرار گرفته بود، باعث عفونت شديد، حالت اغما وانجام يك عمل جراحي ديگر روي بدن بيمار شد... تزريق آمپول آنتي بيوتيك بدون جان تست، دختر بچه يك ساله اي را گرفت... زني به هنگام عمل جراحي بيني، زير عمل جان سپرد... پسر جواني به هنگام عمل جراحي، دچار شوك شديد شد و به دليل نبودن امكانات در بيمارستان جان سپرد و... هر چند يك بار، چنين اخبار و وقايعي در صفحات حوادث روزنامه ها، ما را متاثر مي سازد. درخبرهامي آيدكه خانواده هاي اين جان باختگان با طرح شكايت از پزشك خواهان مربوطه، رسيدگي مراجع قضايي به موضوع پرونده هستند. در مواقعي نيز قصور پزشك منجر به فوت بيمار نمي شود. بلكه بيمار حين يا پس از عمل با مشكل روبه رومي شودو پس از آن به طرح شكايت مي پردازد. مهم ترين مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات، سازمان نظام پزشكي است. سازماني كه به عنوان يك مرجع رسمي وقانوني با طرح و بررسي شكايات رسيده و در مواقعي دعوت از شاكي و مشتكي ميان آنان به قضاوت مي نشيند. به منظور آشنايي بيشتر با نحوه رسيدگي به شكايات مطرح شده در سازمان نظام پزشكي، با آقاي دكتر محمدمهدي قيامت دبير هيات بدوي - انتظامي سازمان نظام پزشكي، گفت وگويي انجام شده كه از نظرتان مي گذرد. به عنوان اولين پرسش بفرماييد، نقش سازمان نظام پزشكي در رسيدگي به شكايات عنوان شده در اين سازمان؟ چيست - براساس آيين نامه سازمان نظام پزشكي كه اخيرا نيز تجديد نظر شده است، تلاش در جهت اجراي موازين و مقررات مربوط به امور پزشكي از مهم ترين وظايف اين سازمان است. براساس اين كليه آيين نامه، فعاليت هاي افرادي كه در ارتباط با رشته هاي پزشكي و وابسته به پزشكي هستند، بايد طبق مواد پيش بيني شده در آيين نامه و براساس موازين علمي، قانوني، نظارت صنفي دولتي، وحرفه اي باشد، همچنين براساس آيين نامه سازمان جديد، نظام پزشكي موظف به نظارت بر رعايت استانداردهاي درمان، تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز هست. در چه مواردي بيمارمي تواند از پزشك خود شكايت؟ كند -درمواردي كه بيمار به دليل رعايت نشدن موازين پزشكي، از نحوه درماني كه براي وي انجام مي شود، ناراضي باشد يا اين كه پزشك مبادرت به عمل جراحي غيرضروري كند يا در مواردي از اين اين دست، حق براي او وجود دارد كه در سازمان نظام پزشكي طرح دعوي كند. سازمان نظام پزشكي در چه مواردي به اين شكايات رسيدگي ؟ مي كند -به طور كلي در صورت رعايت نكردن موازين و مقررات قانوني، نظارت صنفي دولتي، و حرفه اي و شئونات شغلي و نيز سهل انگاري در انجام وظايف قانوني و اجحاف به بيماران ومراجعان توسط پزشك يا شاغلين حرف پزشكي كه مواردي از اين قبيل به عنوان جرايم عمومي تلقي مي شود، سازمان نظام پزشكي به عنوان يك مرجع رسيدگي شكايات مطرح شده را مورد رسيدگي قرار مي دهد. به شكايات مطرح شده در نظام پزشكي چگونه رسيدگي ؟ مي شود -به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي وحرفه اي شاغلان در رشته پزشكي و حرف وابسته به پزشكي، سازمان نظام پزشكي در مركزو شهرستان ها داراي هيات عالي انتظامي و بدوي و هيات هاي بدوي - انتظامي است. پس از طرح دعواي بيمار در سازمان نظام پرونده پزشكي، از طرف رئيس هيات بدوي - انتظامي به يكي از اعضاي اين هيات ارجاع مي شود و از آن پس وي به عنوان عضو محقق پرونده شناخته مي شود. اين شخص پزشكي است كه در زمينه اي كه بيمار طرح شكايت كرده، صاحبنظر است. وي با انجام تحقيق، تفحص و دعوت از طرفين شكايت (شاكي ومشتكي )تحقيقاتي را از شاكي و طرف شكايت انجام مي دهد و به نتايج اوليه اي مي رسد. در صورت آن كه اين فرد تشخيص دهد كه پرونده به بررسي و اظهار نظر كارشناسي تعدادي از پزشكان كه در اين زمينه صاحبنظر هستند، نياز از دارد، حاذق ترين و باتجربه ترين متخصصان آن رشته براي كارشناسي روي پرونده دعوت مي كند. پس از انجام كارشناسي روي براساس پرونده، تحقيقات عضو محقق پرونده ونظر كارشناسي در هيات رسيدگي مطرح شده و با نظر اعضاي هيات و در حضوررئيس و دبير هيات راي انتظامي صادر مي شودكه اين راي از تذكر شفاهي و توبيخ كتبي تا محروميت پنج ساله يا دائم از طبابت است. راي جزايي پس از ارسال اين پرونده به مراكز قضايي و مشخص شدن درصد قصور توسط قاضي و شعبه صادر خاص، مي شود. معمولا بيماران بر اين باورند كه سازمان نظام پزشكي از پزشكان حمايت مي كند تا از بيماران، اين تصور تا چه حد صحيح؟ است - بله، متاسفانه مردم نسبت به اين سازمان اين ديد را دارند و پزشكان نيز بر اين تصورند كه اين سازمان از بيماران حمايت مي كند. اما واقعيت آن است كه اعضاي هيات رسيدگي فارغ از گرايش هاي خاص به قضاوت مي نشينند. البته قضاوت در طبابت بسيار مشكل و از ظرايف خاصي برخوردار است. به قضاوت كننده عبارتي، بايداز تجربه كافي برخوردار باشد. آيا شكايت مطرح شده تنها مربوط به پزشكان عمومي يا متخصصان؟ است - همان طور خير كه عنوان شد، هر بيماري كه از سير درمان توسط پزشك يا پرستاران و تكنسين هاناراضي باشد، مي تواند، نسبت به مساله خود اعلام شكايت كند. آمار شكايات در حال حاضر نسبت به گذشته افزايش داشته يا كاهش و بيشترين شكايات در زمينه چه نوع درمان هايي ؟ است -در حال حاضر، ميزان شكايات نسبت به گذشته افزايش داشته است، به خصوص در زمينه جراحي هاي پلاستيك و ترميمي، چون متاسفانه تبليغات غيرقابل كنترلي در اين زمينه صورت مي گيردو برخي از پزشكان اظهارنظرهاي غيرعلمي مي كنند كه متاسفانه مورد توجه مردم قرار مي گيرد. مانندجراحي پلاستيك با ليزركه بسياري از پزشكان با اين ادعا، مبالغ هنگفت و غيرضروري را بر بيمار تحميل مي كنند. شكايات مرتبطبا اعمال جراحي سرپايي به صورت غيرمجاز در مطبهاي شخصي كه متاسفانه هم اكنون بسيار شايع شده از ديگر شكايات ارجاع شده به نظام پزشكي است. پزشكان با اين عنوان كه جراحي در اين مراكزبراي بيمار هزينه كمتري در مبادرت برخواهدداشت، به اين قبيل اعمال جراحي در در مطبمي كنند، صورتي كه اين عمل ها از نظر قانوني غيرمجاز است و تنها مراكزي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجوز گرفته و استانداردهاي لازم را رعايت مي توانند، كنند، به اعمال جراحي مبادرت كنند. به عبارتي پزشكان به هيچ وجه در مطبهاي شخصي اجازه اعمال جراحي نداشته و در صورت اقدام به اين عمل مورد پيگرد قانوني قرار در مي گيرند اينجااز كساني كه اطلاعاتي درموردانجام اين قبيل اعمال در مراكزغيرمجاز دارند، درخواست مي شود تا سازمان نظام پزشكي را مطلع سازند. دسته ديگري از شكايات را، شكايات مربوط به رعايت نكردن استانداردهاي كافي در بخش مراقبت هاي ويژه (ICU )تشكيل مي دهد. در موارد زيادي ديده شده، افرادي كه از نحوه درمان خود ناراضي هستند، به جاي طرح شكايت به نظام پزشكي در مراكز قضايي طرح دعوا مي كنند، آيا اين پرونده هادر نهايت براي رسيدگي به نظام پزشكي ارجاع؟ مي شود - درحال حاضر بيماران به دليل نداشتن آگاهي در مراكز مختلفي مانند معاونت هاي دفتر درمان، رياست جمهوري، رهبري يا شعب بازپرسي مختلف و يا دادگاه هاي عمومي طرح دعوا مي كنند كه بيشتر اين پرونده ها براي كارشناسي به سازمان نظام پزشكي ارسال مي شوديا توسط پزشكي قانوني پيگيري مي شود. هم اكنون با هماهنگي هايي كه درحال انجام است، اميدواريم در آينده، رسيدگي به دعاوي پزشكي درمجرايي خاص هدايت شود و نظام پزشكي و پزشكي قانوني با ايجاد اين هماهنگي از بتوانند، اطاله دعاوي در مراكز مختلف جلوگيري كنند. گفت وگو از: بنفشه پورناجي