Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50591S2

Date of Document: 2001-01-28

سلامتي را به جنگلبان شجاع بازگردانيم اسماعيل رمضاني، جنگلبان شجاع در بستر بيماري آقاي مدني از مسئولان اداره كل منابع طبيعي مازندران بر بالين وي ديده مي شود پائيز امسال و در ادامه روند مخرب بهره برداري غيرمجاز از منابع جنگلي ايران، يكي از جنگلبانان شجاع به نام اسماعيل رمضاني در مصاف با قاچاقچيان چوب، توسط آنان به دره عميقي پرتاب و به علت قطع نخاع از ناحيه دو پا فلج گرديد و اكنون براي ادامه معالجه و بازگشت به سلامتي چشم اميد به مسئولان و مردم دارد. بر پايه خبري كه در مهرماه سال 1379 در مطبوعات درج شد اسماعيل رمضاني، در دوراهي محور امامزاده عبدالله آمل هنگامي كه مي خواست مانع خروج يك كاميون مترمكعب 12حامل چوب قاچاق از نوع گونه هاي كمياب شود، توسط قاچاقچيان مورد حمله قرار گرفت و آنها حين درگيري اين جنگلبان شجاع و وظيفه شناس را به دره پرت كردند. وي اكنون به علت قطع نخاع فلج شده است. اين نخستين بار نيست كه مدافعان محيطزيست و جنگل هاي ايران مورد حمله و هجوم غارتگران اين منابع قرار مي گيرند. در سالهاي اخير شماري از محيطبانان نيز به ضرب گلوله شكارچيان غيرمجاز و متجاوزان به مناطق حفاظت شده به شهادت رسيده اند. از سوي ديگر بر پايه تازه ترين آمار منتشر شده بيش از هزار 600 هكتار از جنگلهاي كشور ما بر اثر عوامل گوناگون از جمله بهره برداري بي رويه در دو دهه گذشته از ميان رفته است و اكنون /1 5تنها ميليون هكتار جنگل در عرصه هاي جنگلي باقي مانده است. به گزارش جمعيت زنان مبارزه با آلودگي محيط زيست و در بررسي ريشه اي از ميان رفتن جنگلها به واقعيت هاي تلخ و تكان دهنده اي برمي خوريم كه نبايد از ديدگاه دولت و مجلس شوراي اسلامي دور بماند. از اوايل دهه 70 و در پي اجراي مصوبه مجلس براي واگذاري جنگلها، روند بهره برداري بي رويه از اين منابع نيز آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پاسخگويي به سئوالات زير مي تواند واقعيت هاي شفاف تري را در مورد روند بهره برداري نامناسب، بي رويه و تخريب جنگلها در دو دهه اخير در معرض داوري و اقدام مسئولان به ويژه مجلس شوراي اسلامي قرار دهد: - 1 در دو دهه اخير چه ميزان از جنگلها به بخشهاي مختلف جهت تغيير كاربري واگذار شده؟ است - 2 شركتهاي بهره بردار از جنگلها كه هيچگونه تخصصي در امر جنگل ندارند و نظارتي بر كار آنها صورت نمي گيرد، تاكنون چه مساحتي از جنگلها را مشخصا در كدام مناطق مورد بهره برداري و تخريب قرار داده اند و اين مناطق شامل چه گونه هاي درختي بوده؟ است با كشوري كه در كمربند بياباني قرار گرفته و درصد 7تنها پوشش جنگلي دارد در مقايسه با درصد 60فنلاند و آلمان درصد 30جنگل زدايي در اين مناطق فاجعه اي سهمگين خواهد بود. يكي از واحدهاي چوب و كاغذ تنها در سال 1378 براي توليد 100 هزار تن كاغذ حداقل هزار 300معادل تن درخت راش افرا وممرز و... را به خمير كاغذ تبديل كرده است. در حالي كه اكنون بزرگترين شركتهاي كاغذسازي دنيا، مواد اوليه مورد نياز خود را بين 50 درصد 100تا از كاغذهاي بازيافتي و زائد تامين مي كنند. به راستي، خسارات واقعي ناشي از تلفات سيل ها، انساني، تلفات دامي، ميزان از دست رفتن تخريب خاك، مسكن و تاسيسات زيربنايي، هزينه اجتماعي فرهنگي و زيست محيطي بي خانمان شدگان و... در مقايسه با سود حاصل از اين بهره برداري ها چقدر بوده است. افزايش شمار سيل از 431 فقره در سال 1350 به 1108 فقره در سال 1375 خسارات سيل ساري نكا و بهشهر كه بالغ بر ميليارد 43 تومان بود آيا با ميزان بهره برداري در همين سال برابري؟ مي كرد اميد است اسماعيل رمضاني جنگلبان متعهد و وظيفه شناس با كمك مسئولان و مردم سلامتي خود را بازيابد و با اقدامات مجدانه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، روند بهره برداري مخرب از منابع جنگلي كشور متوقف و اقدامات لازم براي حفاظت از اين منابع به عمل آيد. بخشعلي البرزي