Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791108-50586S4

Date of Document: 2001-01-28

ميزان طلاق در بين ايرانيان ساكن آمريكا برابر 10 ايران است گروه اجتماعي: دكتر محمدرضا حجت استاد دانشگاه توماس جفرسون آمريكا مي گويد: ميزان طلاق در بين ايرانيان ساكن آمريكاو اروپا 10 برابر ميزان طلاق در ايران برآورد شده است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، وي كه در پژوهشي با عنوان فرهنگ پذيري و نگرش ايرانيان مقيم آمريكا درباره ازدواج و خانواده به بررسي اين فرايند پرداخته، مي افزايد: تشديد اختلافات خانوادگي و طلاق نيز شكاف ژرف ميان والدين و فرزندان، بازتاب ناهمگوني در فرآيند فرهنگ پذيري ايرانيان ساكن آمريكاست. به گفته دكتر حجت، تاثيرپذيري بيشتر زنان ايراني از فرهنگ بيگانه، آنان را در يك دو راهي تنش آفرين قرار مي دهد، از يك سو از آنان انتظارمي رود يك بانوي دلبسته به خانواده و خانه دار باشند و از سوي ديگردرخواست ايفاي نقش يك زن مدرن مي رود كه درآمدي براي خانواده كسب كند. وي اظهار مي دارد: تغيير نگرش زنان درباره نقش زن در خانواده و خواسته آنان درباره حقوق مساوي در اجتماع در نظر آن دسته از مردان كه اعتقاد به ارزش هاي سنتي فرهنگي دارند، اينگونه تعبير مي شود كه زنان نه تنها هرلحظه رنگ عوض مي كنند بلكه در شناخت و قضاوت خود سطحي هستند. به گفته اين استاد جامعه شناس، با فزوني قدرت اقتصادي زن در خانواده، آتش نفاق شعله ورتر مي شود و مردي كه از نظر سنتي نمي تواند بپذيرد درآمدزن از او بيشتر و نان آور خانواده باشد، احساس تنش رواني شديدتري مي كند. حجت مي افزايد: تاثيرات فرهنگ پذيري نه تنها بستگي به فرهنگ كشور اصلي دارد بلكه به نظر مي رسد كه زنان با سرعت افزون تر، خود را با فرهنگ ميزبان و ارزشهاي آن تطبيق مي دهند. وي در پژوهش ياد شده نفر 160افكار ايراني ساكن آمريكا ( زن 99 مرد 61و) و 97 نفر ايراني ساكن ايران ( زن 42 و 55 مرد ) را كه دامنه سني آنها بين 20 تا 50 سال بود مورد بررسي قرار داده و طي گزينش تلاش كرده افراد دو گروه ايراني ساكن آمريكا و ايران از نظر تحصيلي و وضع اقتصادي واجتماعي با يكديگر قابل مقايسه باشند. اين نتايج حاكي از آن است كه مردان ايراني در مقايسه با زنان ايراني ساكن آمريكا نگرش هاي سنتي بيشتري نسبت به ازدواج و خانواده دارند و زنان ايراني ساكن آمريكا در مورد نهادهاي ازدواج و خانواده بيشترپذيراي ملاك هاي فرهنگ ميزبان بوده اند. حجت اضافه مي كند: جالب اينكه در موردي نظير والدين و تربيت فرزندان هيچگونه تفاوت آماري بين دو گروه به دست نيامد و علاوه براين تقريبا تمامي افراد در هر دو گروه معتقدند كه وفاداري به خانواده از مهمترين وظايف افراد است، اين يافته ها حاكي از اين است كه در مورد وفاداري به خانواده و نقش والدين، فرهنگ غرب تاثيري در ايرانيان نگذاشته است. وي مي گويد: علاوه بر تنش هاي رواني فرهنگ پذيري، ناهمگوني در فرهنگ پذيري بين زنان و مردان مي تواند باعث تنش هاي افزون تري در مناسبات خانوادگي و اجتماعي در گزينش همسر در ميان ايرانيان ساكن آمريكا باشد. براي مثال مردان با نگرش هاي سنتي در ازدواج و خانواده به زناني كه ارزش هاي كنوني فرهنگ آمريكا راپذيرفته اند به عنوان غرب زده مي نگرندكه اصالت فرهنگي خود را از دست داده اند. حجت اضافه مي كند: به همين دليل بعضي از مردان ايراني ساكن آمريكا ازوالدين واعضاي خانواده خود در ايران مي خواهند كه دختري مناسب در ايران برايشان خواستگاري كنند تا بتوانند او را به عنوان همسري خانه دار به آمريكا بياورند. حجت اضافه مي كند: علاوه برهمسريابي، مشكلات خانوادگي نيز مي تواندناشي از ناهمگوني فرهنگ پذيري بين زنان و مردان ايراني ساكن آمريكا باشد.