Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791106-50583S1

Date of Document: 2001-01-26

ورزش چگونه به حقي همگاني تبديل مي شود ورزش را براي نمايندگان بايد با حروف درشت نوشت گروه ورزشي: بين 15 تا 70 درصد جمعيت هر كشور (به شكل نظارت شده يا نظارت نشده ) به طور منظم در يكي از رشته هاي ورزشي فعاليت دارند. تعداد افراد مشاركت كننده در اين امر در جهان بالغ بر يك بيليون نفر برآورد مي شود. برخي اين نيروي عظيم را، كه در انبوهي از باشگاهها، اتحاديه ها و فدراسيونهاي ورزشي در سطوح محلي، منطقه اي، ملي و بين المللي گرد آمده اند، تكيه گاهي مي دانند براي دموكراسي در عمل و ارائه دهنده فرصتي به حساب مي آورند براي جوانان (كه بيش از همه در ورزش مشاركت دارند ) تا معني كثرت گرايي دمكراتيك را دريابند. با وجود تاكيد شديد منشور بين المللي آموزشهاي جسمي و ورزشي، هنوز راهي دراز بايد پيمود تا دسترسي به ورزش در عمل تبديل به حقي همگاني شود. نقشه توسعه نيافتگي در ورزش مگر در جزئياتي، با نقشه توسعه نيافتگي يكسان است. در بسياري از كشورهاي جنوب، از هر پنج جوان چهار نفرشان از هيچ فرصتي براي دست زدن به فعاليت هاي ورزشي برخوردار با نيستند اينهمه، ورزش به رغم چنين اختلافات و نابرابريهايي كه به جاي بهترشدن روبه بدتري دارند، بيش از پيش دمكراتيك شده است. ورزش در پايان قرن گذشته فعاليتي حاشيه اي و نخبه گرايانه بود، اكنون بدل به پديده اي توده اي شده است كه اگر براي مقاصد سياسي مورد بهره جويي قرار گيرد، مي تواند خطر پديدآمدن تشكلهاي شبه نظامي يا پاگرفتن وابستگي كودكانه اي را در پي داشته باشد و اگر براي سلامتي جامعه برايش برنامه ريزي شود مي تواند به نجات يك جامعه بيايد و در سخت ترين شرايط جوانان را به سمت حقايق سلامت زا رهنمود دهد. در جامعه جوان ايران كه بدليل عدم توازن افزايش جمعيت شرايط لازم برايش فراهم نشده است توجه به ورزش همگاني يكي از اهداف مهم مجلس، دولت، آموزش و پرورش و ديگر ارگانها بايد باشد. در جامعه اي كه امكان ايجاد سرگرمي به حد معقول نرسيده است و رسانه اي چون سيما قادر به جذب و جلب جوانان نسبت به برنامه هاي خود نيست چه نوع برنامه اي در ورزش مي تواند نيروهاي بالقوه و توانمند را بسوي سلامتي و صافي سوق واقعا دهد ورزش كنوني انتقال دهنده چه ارزشهايي است كه قادر است تمام مرزهاي سياسي و اجتماعي را در نوردد و با اصالت خود معرفت، اخلاق و معنويت را توسعه؟ دهد ورزش بدون ترديد با اخلاقيات پيوستگي تنگاتنگي دارد، ورزش مانند مذهب اطمينان مي بخشد و تسلي ورزش مي دهد در سطح بسيار وسيع، باني يك دگرگوني عظيم اجتماعي و اخلاقي خواهد بود و قابليت احياي فرهنگي نوين را به همراه خواهد داشت. ورزش مي تواند نجات بخش جامعه از عوارضي چون، فساد، شرارت، بيكاري، شهوت طلبي هاي لجام گسيخته و اعتياد باشد. ورزش با حل قطعي مسئله طبقاتي، به طور كلي متضمن اتحاد ملي و وحدت مقدس مي شود. بايد به فضيلت هاي درمان بخش ورزش بيشتر اعتماد جوهر كرد اخلاقي ورزش در درستكاري آن است... درستكاري اصل اساسي ورزش و ضامن صحت ارزشهاي تثبيت شده در ميدان ورزشي است... درستكاري به دنياي ورزشي روح انساني مي بخشد. ورزش عامل شكوفايي فرد، يعني مهم ترين عنصر ساختار اجتماعي است و در نتيجه نقش شايان در پيشبرد جامعه انساني خواهد داشت. آنچه مجلس و دولت به عنوان قانونگذارها و مجريان جامعه بايد توجه كنند نگاه كلان به سلامتي كل جامعه است. توجه به معضلات، كمبودهاي آشكار و پنهان، فسادهاي ريز و درشت اخلاقي، گسترش اعتياد و عصيان زدگي جوانان در اين مقطع در تقسيم بودجه بندي بسيار مهم است. به جاي وقت و نيروگذاشتن روي كميته فراكسيون، شكست و... بايد از منظر عمومي تر به ورزش نگريست. مجلس نبايد خود را پايبند مسائل كميته ها، كميسيونهاي كوچك و بي خاصيت كند آنچه امروز خطرش حس مي شود و در زير پوسته جامعه به ويژه شهرهاي بزرگ لرزش و ارتعاشش كاملا قابل تشخيص است گسيختگي جوانان از جامعه، گريز آنها از مشاركت هاي عمومي و شركت در بازنگري و بازسازي جامعه است. مجلس و دولت با ترغيب جوانان به ورزش نيروي عظيمي را براي باروري جامعه حفظ مي كنند. بودجه ورزش هر چه باشد و افزون نشود همچنان كاستي هاي خود را دارد. ورزش را بايد براي نمايندگان با حروف درشت تر نوشت. براي دولت مردان نيز... جهانگير كوثري