Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791104-50558S7

Date of Document: 2001-01-24

سال 1400 در تهران بحران آب خواهيم داشت گروه شهري: با كاهش سهم سرانه آب به هشتصد مترمكعب براي هر تهراني در سال 1400 اين منطقه وارد مرحله بحران منابع آب خواهد شد. مهندس قاسمي معاون آبرساني تهران بزرگ در مصاحبه با سيماي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينكه آب كالايي غيرقابل جايگزين است درباره سهم سرانه آب براي هر نفر در سال گفت: مقدار آب موجود در هر كشور تقسيم بر جمعيت آن كشور را سهم سرانه گويند كه از اين سهم بايد آب بخش كشاورزي، صنعت و شرب تامين شود كه از اين مقدار بايد درصد 70به كشاورزي تخصيص يابد در حاليكه با حادث شدن خشكسالي هاي اخير و رشد جمعيت و توسعه شهري سهم بخش كشاورزي در سال 79 به صفر نزديك شد درصد 95و از آب به شرب اختصاص داشت. وي استفاده از آب زيرزميني را در جبران كمبود آب براي آيندگان نگران كننده بيان كرد و افزود: در سال 1335 كه جمعيت كشور حدود 19 ميليون نفر بوده سهم سرانه هر نفر از آب حدود شش هزار و دويست مترمكعب بود در حاليكه در سال 1369 با 58 ميليون نفر جمعيت سهم سرانه هر نفر فقط دو هزار و بيست و پنج مترمكعب بود و در سال 1400 سهم سرانه با جمعيت حدود 140 ميليون نفر براي هر نفر به هشتصد متر مكعب در سال خواهد رسيد. مهندس قاسمي در پايان يادآور شد اگر در منطقه اي سهم سرانه آب هر نفر به زير هزار مترمكعب برسد اين منطقه يا كشور دچار بحران منابع آب خواهد شد.