Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791103-50542S5

Date of Document: 2001-01-23

اينترنت روز ميراث فرهنگي org.iranmiras.//www:http سازمان ميراث فرهنگي كشور متولي امور باستاني كشور به شمار مي رود و اداره ابنيه باستاني به آن سپرده شده است. سايت اين سازمان كه به دو زبان انگليسي و فارسي است، شامل تصاوير و اطلاعات ابتدايي دربرگيرنده آثار باستاني برجسته در ايران مي باشد. شمار آثار باستاني هر استان به تفكيك شهرهاي آن و در دوره هاي مختلف حكومت ها در ايران، موزه هاي موجود در شهرهاي ايران و اخبار و گزارشهاي باستانشناختي و ميراث فرهنگي از جمله ديگر داشته هاي اين سايت زيباست.