Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791102-50529S4

Date of Document: 2001-01-22

افكار عمومي و برنامه هاي تلويزيوني اشاره; اين روزها مجلس شوراي اسلامي در تكاپوي تخصيص بودجه به سازمان ها، مراكز و نهادهاي دولتي و ملي است، طرح نكاتي از قبيل محدود كردن بودجه صدا و سيما از تريبون هاي مختلف بيشتر يك هدف را در نگاههاي نمايندگان و مخاطبان موافق و مخالف دنبال مي كند و آن اينكه تنها با بودجه هاي كلان فرهنگي نمي توان به مقابله با تهاجم فرهنگي پرداخت. دريافت ماليات از آبونمان برق شهروندان، پخش دهها ميليارد تومان آگهي هاي تلويزيوني از شبكه هاي داخلي و تخصيص 170 ميليارد تومان بودجه براي صدا و سيما نه تنها اين رسانه ملي را تقويت نمي كند، بلكه بزرگي رقم هاي بودجه گاهي بجاي آنكه موجب كيفيت مي شود، تواند مانع رشد آتي آن نيزبشود. تجربه نشان داده كه محدوديت شبكه هاي تلويزيوني به 2 يا 3 شبكه كيفي بيش از 8 شبكه تلويزيوني داخلي تاثيرگذارتر خواهد بود و تجربه تلويزيون الجزيره قطر مويد اين نگرش است. امروزه اغلب مخاطبان تلويزيوني نسبت به تهيه و پخش برخي از برنامه هاي تلويزيوني انتقادات سازنده اي را مطرح مي كنند. آنچه كه در پي مي آيديك ارزيابي ساده از توليدات شبكه هاي تلويزيوني است كه از منظر مخاطبان بيان شده است. افكار عمومي پديده اي است كه بسياري اوقات در تحليل دقيق علمي نمي گنجد، عامه مردم چيزي بيش از كميت رياضي افراد است. هر چند عامه را به منزله يك وجود جمعي تعريف مي كنند كه به آن خاطر موجوديت دارد كه افراد در برخي تجارب، آداب، سنت ها و رسوم و شيوه هاي زندگي سهيم هستند. افكار عمومي تنها يك موضوع جالب توجه ا ز لحاظ نظري نيست، تركيبي است مرسوم و بسيار واقعي كه بدبختانه در بسياري كشورها به طور كلي به آن بي اعتنايي مي شود. مك برايد در كتاب يك جهان، چندين صدا به طور روشن به نقش افكار عمومي و رسانه ها مي پردازد و بي گمان طرح اين مسائل براي مديران رسانه اي بويژه صدا و سيما مي تواند روشنگر برخي بي توجهي مخاطبان شبكه هاي داخلي تلويزيوني باشد. اداره ارتباطات مردمي صدا و سيما اغلب براي آشنايي مديران شبكه هاي تلويزيوني از مشروعيت و مقبوليت برنامه ها، بولتني را هر هفته تهيه و در اختيار آنان قرار مي دهد كه از منظر كارشناسي ارتباطات جمعي، كارپسنديده و قابل تعمقي است، امااين افكار سنجي مكتوب رسانه اي بيش ازآنكه مورد اقبال مديران شبكه هاي تلويزيوني قرار عاملي گيرد، براي محدوديت و انتقاد از برنامه هاي در دست تهيه تلويزيون نيزمي شود. با اين حال بولتن پيام آشنا به گونه اي روشن افكار توده هاي مخاطب تلويزيون هاي داخلي را به نمايش مي گذارد، اما آنچه كه در اين ميان مهم است توجه نكردن به افكار عمومي و عدم تصحيح رفتارهاي برنامه سازان تلويزيوني است. ارزيابي يك شماره از اين بولتن داخلي نشان مي دهد كه مخاطبان قبل از آنكه به نكات مثبت و روشن برنامه ها بپردازند، اغلب در مورد ساختار و شيوه اجراي برنامه ها از ديد منفي پيام هايي را به اداره ارتباطات مردمي انعكاس مي دهند كه در بيشتر موارد نگاه شخصي مخاطبان را مطرح مي كند و كمتر از منظر كارشناسي برنامه را مورد مداقه قرار مي دهد. به طور مثال به برخي از اين پيام ها كه حاوي نگرش منفي نسبت به برنامه هاي متنوع تلويزيوني است، مي پردازيم: * برنامه گلچين بسيار بي محتواو كسل كننده است و برنامه هاي جالب و ديدني جز ميزگرد و سخنراني در آن پخش نمي شود. (خانم 20 ساله - ديپلم - تهران ) * با وجودي كه سالها از پخش برنامه صبح بخير ايران مي گذرد، متاسفانه برنامه هاي جالب و زيبايي در آن پخش نمي شود. (آقاي 23 ساله - دانشجو - تهران ) * مسئولان شبكه سوم سيما نسبت به پخش اذان بي تفاوت هستند، چون مدت كمي را به پخش آن اختصاص مي دهند. (آقاي ساله - 35 ليسانس - شهركرد ) * برنامه تاجمعه بسيار بي محتوا و لوس است و تهيه كننده اين برنامه با تهيه چنين برنامه اي تنها وقت، بينندگان را بي جهت تلف مي كند. (آقاي 26 ساله - ديپلم - تبريز ) اغلب بينندگان تلويزيوني با يك نگاه كليشه اي عمدتا به طرح انتقادات يك سويه خود مي پردازند وبدون آنكه طرح يا پيشنهاد خاصي براي بهبود برنامه داشته باشند، صرفا نگاههاي سليقه اي خود را منعكس مي كنند. عليرغم نگاههاي يك سويه مخاطبان تمامي اين پيام ها به صورت مكتوب در اختيار تهيه كنندگان و برنامه سازان تلويزيوني قرار داده مي شود. با اين كه مديران شبكه هاي تلويزيوني در انتقادات خود نسبت به برنامه هاي توليدي گاهي به انتقادات مخاطبان بسنده مي كنند، اما در عين حال به اصلاح نگاههاي مخاطبان در طول برنامه سازي و يا پخش برنامه هاي شبكه هاي خود نمي پردازند وفشار افكار عمومي بيشتر به عنوان يك كاتاليزور در خدمت مديران شبكه ها براي فشار يا تغيير رفتار برنامه سازان مورد استفاده قرار مي گيرد. عليرغم آن كه مخاطبان نسبت به نحوه اجراي مجريان برنامه ها و يا شيوه توليد برنامه ها انتقاداتي را مطرح مي كنند، ولي از سوي ديگر نسبت به حذف و اصلاح برخي از فيلم هاي توليدي داخلي و خارجي نيز معترض هستند چرا كه انتظاردارند مديران رسانه نسبت به توقعات آنان نيز توجهي داشته باشند. بي توجهي به انتظارات مخاطبان مي تواند مشروعيت رسانه اي شبكه هاي تلويزيوني را دچار خدشه سازد، بر هيچ يك از كارشناسان ارتباط جمعي اين نكته پوشيده نيست كه شبكه تلويزيوني الجزيره صرفا با ميليون 150تزريق دلار توانسته باشددر ظرف 3 سال با رسانه هاي اطلاع رساني خاورميانه اين چنين رقابت تنگاتنگ داشته باشد، به گونه اي كه هم اينك گوي سبقت را از شبكه هاي تلويزيوني پرزرق وبرق خاورميانه ربوده است. نگاههاي پرانتقاد مخاطبان شايد بخشي از اين عدم مطلوبيت را نشان مي دهد: * لطفا شبهاي پنجشنبه فيلم هاي سينمايي جذاب و ديدني بيشتر پخش كنيد. (خانم 24 ساله - ديپلم - اصفهان ) * به مسئولان شبكه يك سيما بگوئيد دليل سانسور كردن فيلم سينمايي شوخي را توضيح دهند. (آقاي 29 ساله - ديپلم - تهران ) * صحنه آرايي برنامه خانواده بسيار ضعيف و ابتدايي است، لطفا صحنه آرايي آن را تغيير دهيد. (خانم 35 ساله - ديپلم - تهران ) * آقاي... حركات و رفتار جلف و زننده اي دارند آيا درست است كه ايشان از طريق يك رسانه ملي جلف بازي كنند. (خانم 34 ساله - ليسانس - تهران ) * چرا دربرنامه شب بخير تهران عيد مبعث كه از گروه موسيقي كردي دعوت كرده بوديد از نشان دادن آلات موسيقي آنها خودداري؟ كرديد(خانم 19 ساله - ديپلم - تهران ) به هر حال بايد به نگاههاي متنوع مخاطبان در قالب مفهوم افكار عمومي پاسخ متقن داد وگرنه با گسترش رسانه هاي شنيداري و ديداري نه تنها مخاطبان از دست مي روند، بلكه ناخواسته فرهنگ و خرده فرهنگهاي ملي هم دچار خدشه مي شود. براي يك مخاطب تلويزيوني هنوز اين نكته مبهم است كه چطور در اعيادو مراسم ملي و مذهبي مي تواند آلات و ادوات موسيقي رابا چشم خود مشاهده كند، اما در تلويزيون حتي سايه آن هم نهي مي شود و يا اين كه با تغيير و تحول برخي مديريت ها درسيما ناخواسته سليقه هاي آنان جايگزين ضوابط نانوشته پخش مي شود. اگر قرار است رسانه ملي تقويت شود بايد در زمينه پخش، توليد و نمايش برنامه هاي تلويزيوني با استناد به قوانين عرفي، ملي و مذهبي بازنگري شود و آنچه را كه شرع اسلام و قوانين مصرح جمهوري اسلامي نهي نكرده است از اين رسانه به خيل مخاطبان ارائه شود. شايد فردادير باشد، چرا كه هيچگاه ماهواره ها و امكانات رسانه اي چون اينترنت حريم ها را محترم نخواهند شمرد. محمد اميري