Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791029-50525S6

Date of Document: 2001-01-19

كارگاه آموزشي نقش شوراهاومديريت آغاز به كار كرد گروه شهري: با همكاري دفتر نمايندگي سازمان ملل متحد در تهران و شهرداري تهران كارگاه آموزشي دو روزه نقش شوراها، مديريت شهري و نهادهاي مردمي در تحقق اهداف توسعه اجتماعي آغاز به كار كرد. هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل متحد در ايران در اين مراسم قرن 21 را سده مشاركت بين دولتها و جوامع مدني در تمامي سطوح ذكر كرد. فرانچسكوم باستالي گفت: شوراها نمود تعهد و همكاري متقابل مردم و دولت براي ساختن آينده كشور و مظهر خلاق خواسته هاي عمومي اند، ليكن جايگاه اين نهادهاي جوان هنوز به خوبي روشن نيست. محمد حقاني معاون خدمات شهري تهران نيز در اين مراسم گفت كه جمهوري اسلامي ايران در حال تدوين برنامه فقرزدايي به منظور توسعه اجتماعي است. وي افزود: فقرا در شهرها از نظر تعداد و عمق از نيازمندترين گروه هاي اجتماعي هستند و گسترش فقر موجب آسيبهاي تبعيض، تحقير، طرد اجتماعي، و عدم تحمل و مدارا در شهروندان مي شود حقاني، اداره كلان شهر تهران بدون باور داشتن مردم و مشاركت فعال شهروندان در امور را غيرممكن دانست و گفت: تا زماني كه مردم از ساكنين شهر به شهروندان صاحب حقوق، مسئول و موظف تبديل نشوند نمي توانيم از پايداري شهر سخن بگوييم.