Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791027-50500S2

Date of Document: 2001-01-17

احمد مسجدجامعي: حضور در حوزه هاي اطلاع رساني جهاني ضروري است اشاره; هشتمين نمايشگاه بين المللي اطلاع رساني و فرهنگ صبح روز سه شنبه 20 دي ماه طي مراسمي در مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان گشايش يافت. نظر به نقش و اهميت اطلاع رساني و بهره گيري از فناوريهاي جديد اطلاعاتي در تسهيل و تحقق گفت وگو ميان تمدن ها و ملت ها و نيز به منظور پرداختن به مقولاتي چون; جايگاه و وضعيت فعلي صنعت اطلاع رساني در ايران، بررسي روند توليد و توزيع اطلاعات و چگونگي ساماندهي نظام اطلاع رساني و فرهنگ در كشورمان با احمد مسجد جامعي سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت وگويي صورت داده ايم كه در پي مي آيد. در * بحث اطلاع رساني، عوامل و عناصر تعيين كننده اي ايفاي نقش مي كند كه توليد، توزيع و مصرف ازآن جمله اند. كشور ما از اين جهات در چه وضعيتي قرار دارد. به ويژه در بخش اطلاعات فرهنگي، چه نواقص و كاستي هايي در اين خصوص مشاهده مي شود. - مقوله توليد وتوزيع اطلاعات، دو موضوع مهم در فرايند اطلاع رساني به شمار مي روند كه اگر به موازات يكديگر توسعه نيابند و رشد نكنند، در نهايت روند توسعه اطلاع رساني در يك جامعه را با مشكل مواجه مي كنند. توليد خوب، بدون توزيع بهنگام و مناسب اطلاعات، در نهايت مصرف پايين اطلاعات و ركود در امر اطلاع رساني را به همراه دارد. در كشور ما، خوشبختانه توليد اطلاعات در سطح نسبتا مطلوبي قرار دارد و در حوزه هاي مختلف علمي و فرهنگي شاهد آن هستيم. اما همان طور كه اشاره كردم توليد تنها يك وجه قضيه است و توزيع وجه مهم ديگر است. مشكل اصلي و اساسي در جامعه ما، توزيع اطلاعات است. عدم وجود تناسب و تعادل ميان اين دو عنصر تعيين كننده، در نهايت منجر به آن شده كه مصرف اطلاعات در كشور هم دچار مشكل شود. اين سطح نازل مصرف اطلاعات، بالطبع دامنگير اطلاعات از جنس و نوع فرهنگي هم شده. يعني به رغم افزايش توليد اطلاعات در سالهاي اخير، امكانات و سازوكار مناسب براي توزيع آنها وجود نداشته. به طور مثال از سال 68 78 9000 تا عنوان توليد كتاب به بيش از 20 هزار عنوان رسيده اما همين ميزان اطلاعات توليد شده به دليل نظام نامناسب توزيع در شهرستانها و حتي در تهران به دست مخاطبان كتاب و علاقه مندان نرسيده. وقتي اغلب بحث از نظام توزيع مي شود تصور فيزيكي اين امر به ذهن متبادر مي شود، درحالي كه در جوامع امروزي، نظام توزيع كاملا وابسته به نظام اطلاع رساني است. * در يكي از صحبت هايتان بر لزوم ساماندهي نظام اطلاع رساني و فرهنگ براي استفاده از فناوريهاي جديد تاكيد كرديد، اين ساماندهي از نظر شما ابتدا بايد از كدام سطوح و لايه ها آغاز؟ شود - فناوريهاي جديد اطلاعاتي، انتقال الكترونيك داده ها و كاربرد آنها در حوزه ها و حيطه هاي فرهنگي، به مبادله سريع اطلاعات و رونق مصرف آنها در سطح جوامع مي انجامد و به توسعه فرهنگي در كنار ساير ابعاد توسعه دامن مي زند. با قايل شدن چنين نقشي براي فناوريهاي جديد، پرواضح است كه جامعه ايران هم، در مسير تحول و توسعه بايستي خود، تا حد امكان با استفاده از چنين ارتباطاتي، بستر لازم براي اين بهره گيري از فناوريهاي جديد را فراهم كند. براي ساماندهي نظام اطلاع رساني و فرهنگ در كشور ابتدا بايد فرهنگ اطلاعات جا بيفتد و بينش لازم به خصوص در سطوح مديريتي در سازمانها و مراكز فرهنگي در خصوص مسائلي چون; لزوم تهيه اطلاعات بهنگام و مفيد، ضرورت استفاده از اين اطلاعات و توزيع مناسب آنها، به خوبي ايجاد شود و آموزشهاي لازم و فرهنگ سازي مناسب در اين خصوص صورت گيرد. اولويت مهم ديگر، ايجاد زيرساخت هاي قانوني و حقوقي در امر اطلاع رساني است كه در حال حاضر وضعيت نامطلوبي در جامعه دارد و به هر حال هرچه سريعتر مي بايست مشكل آن حل شود. در عين حال مي بايست برنامه ريزي و سياستگذاري مناسب در اين خصوص صورت گيرد و با مشاركت دولت و بخش خصوصي به اجرا گذشته شود. * سالهاست كه حداقل در حاشيه برگزاري نمايشگاه هاي اطلاع رساني، كه هفت دوره از آن سپري شده شاهد تاكيدات موكد در خصوص ضرورت تدوين استراتژي ملي اطلاع رساني هستيم. به نظر شما براي عملي شدن اين طرح چه بايد؟ كرد -براي ايجاد تحول در نظام اطلاع رساني و استفاده از دستاوردهاي نوين در اين زمينه، ما نيازمند يك استراتژي ملي هستيم، كه جاي آن مدتهاست در كشور ما خالي است. تدوين و اجراي استراتژي ملي اطلاع رساني، قطعا بدون همياري و به اصطلاح بسيج همگاني بخش ها ودستگاههاي مختلف فرهنگي و مشاركت بخش خصوصي از يك سو و احساس جدي در زمينه ضرورتهاي چنين كاري نزد دست اندركاران اين امر از سوي ديگر، مقدور نخواهد شد. در قالب چنين استراتژي اي نقش دولت و بخش خصوصي، ارتباط آنها با يكديگر، نسبت دستگاههاي موجودبا هم، ميزان مشاركت بخش هاي مختلف و مراكز سياستگذار فرهنگي و ميزان حضور كارشناسان فرهنگي معلوم و معين خواهد شد. * در اين ميان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايفاگر چه نقشي خواهد بود و چه جايگاهي خواهد؟ داشت - البته وزارت ارشاد در اين زمينه از تجارب و سابقه نسبتا خوبي برخوردار است. اين وزارتخانه، با سابقه نسبتا طولاني در عرصه فرهنگ مي تواند نقش بسزايي را در اين ميان ايفا كند. برپايي نمايشگاههاي تخصصي اطلاع رساني، تشكيل و راه اندازي بانك اطلاعات فرهنگي، تدوين كارنامه فرهنگي كشور و... از جمله فعاليتهايي است كه تاكنون انجام شده است. * ايجاد بسترهاي اطلاع رساني مناسب، به عنوان زير ساخت اصلي توسعه امروز به طور خاص مورد توجه بسياري از كشورهاست، اساسا چشم انداز ارتباطات اين چنيني و در مجموع فناوريهاي اطلاعاتي نوين در ايران را چطور مي بينيد. اين قضيه چه نقشي در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و به ويژه فرهنگي مي تواند ايفا؟ كند - ترديدي نيست كه اطلاع رساني مي تواند در گسترش بازار كالاهاي فرهنگي، در همگاني كردن مصرف، اقتصادي كردن توليد و بالاخره توسعه اي همه جانبه و پايدار نقش داشته باشد. توسعه اطلاع رساني هم علت و هم معلول توسعه فرهنگي يك كشور است. ما براي رسيدن به سطح مطلوب و ايده آل از اين پيشرفت و ترقي مي بايست علاوه بر اصلاح و تحول زير ساختها و نظام داخلي، در حوزه هاي اطلاع رساني جهاني حضور پيدا كنيم. براي اين حضور، قطعا مي توانيم از همكاري مشترك جهاني به خصوص با كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه كه قابليت هاي خوبي در اين زمينه از خود نشان داده اند، بهره بگيريم.