Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791027-50498S4

Date of Document: 2001-01-17

اخلاق شهروندي ض بوق تشكر - بوق اعترا يكي از خوانندگان روزنامه همشهري به حق اين پرسش را در ستون پيام هاي تلفني (با مردم ) مطرح كرده بود كه چرا با وجود آلودگي صوتي زيانباري كه به وسيله بوق هاي غيراستاندارد خودروها به وجود آمده است براي برچيدن آنها اقدام جدي صورت نمي گيرد. اما يكسوي اين مسئله به شهرونداني باز مي گردد كه از سر تفنن از بوق هاي غيراستاندارد استفاده مي كنند و از اين وسيله صوتي كه بايد به جاي خود به كار گرفته شود در مواردي همچون احوالپرسي، اعتراض، تشكر و... بهره مي گيرند! اگر فرهنگ صحيح استفاده از بوق اتومبيل در شهرها بخصوص شهر پرجمعيتي مثل تهران جانيفتد، ما در آينده شاهد بروز انواع بيماريهاي عصبي و شنوايي بر اثر آلودگي صوتي ناشي از بوق هاي بيجا و يا غيراستاندارد خواهيم بود. البته اين نكته درخور يادآوري است كه ابتدا بايد بوق هاي غيرمجاز كه توسط افراد سودجو به كشور وارد و عرضه مي شود، برچيده گردد و تبليغات مناسب براي استفاده بهينه از بوق در وسايل ارتباط جمعي انجام شود.