Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791025-50481S6

Date of Document: 2001-01-15

در شوراي شهر تهران عنوان شد: عناصر پايدار در شهرها روبه نابودي است گروه شهري: شهرسازي در نيم قرن اخير عناصر و اركان پايدار شهرها را از بين برده و به عناصر ناپايدار تبديل كرده است. به گزارش خبرنگار ما، مهندس سيد محمد بهشتي رئيس سازمان ميراث فرهنگي ديروز در ادامه سلسله كنفرانسهاي علمي - تحقيقي شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اين مطلب از ميراث فرهنگي، ميراث طبيعي و مفهوم شهروندي به عنوان سه عنصر مهم و پايدار شهرها ياد كرد و افزود: شهري مناسبتر و مطلوبتر است كه عناصر و اركان پايدار در آن بيشتر باشد. وي در سخناني تحت عنوان شهر از منظر حيات مدني گفت: شهر تهران با 800 كيلومتر مربع مساحت به دليل غفلت مديران از توجه به اركان پايدار، اكنون فاقد مفهوم واقعي شهروندي است و اين گونه نگاه كردن مديران به شهر، باعث تضعيف حيات مدني در اين شهر شده است و براي نمونه ديگر از آن محله هاي قديمي خبري نيست. وي از شهر به عنوان يك امر واحد و موجود زنده ياد كرد و افزود: شهر تهران به عنوان يك موجود زنده مريض است و اگر از منظر حيات مدني به آن درست نگاه شود مي تواند خود را اصلاح و مشكلات شهري را برطرف سازد. بهشتي گفت: شعار شهر ما خانه ما اگر منهاي حيات مدني فرض شود، مديران شهري به عنوان صاحب خانه و مردم ساكنان خانه تلقي خواهند شد و در نتيجه هيچ وقت فكري براي رضايت مندي شهروندان نخواهد شد، ولي با نگاه به شهر از منظر حيات مدني مديران همواره خود را خادم مردم مي دانند و در جهت رضايت مندي آنان تلاش مي كنند. وي گفت: در شهرداري تهران مسيري كه از زمان مديريت كرباسچي طي شد مفهوم شهر و مديريت شهري ارتقاء پيدا كرد و ما با كيفيت ديگري از شهر آشنا شديم و عناصر و زواياي ديگر شهر دچار تغيير و تحول شد و مديريت شهري روز به روز متحول و دگرگون مي شود. وي در عين حال خاطرنشان ساخت كه شهرسازي و مديريت شهري نبايد ساختار مناطق شهري را به گونه اي تغيير دهد كه مردم را صرفا ساكن بار بياورد نه شهروند، بلكه بايد معابر و خيابانها به گونه اي طراحي شود كه هويت شهري مناطق و تعلق خاطر مردم به محله هاي خود و احساس آنان مبني بر شهروندبودن حفظ شود.