Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791025-50478S2

Date of Document: 2001-01-15

توسط مجيد انصاري رئيس، كميسيون تلفيق ويژگي هاي بودجه 80 اعلام شد * سال آينده، سال تحرك جدي در طرحهاي عمراني در سطح كشور و مبارزه با بيكاري است * حفظ قدرت خريد مردم، حفظ و افزايش ارزش پول ملي و كنترل تورم از جهت گيريهاي عمده بودجه 1380 است * ارقام مربوط به بودجه جوانان 4 برابر شده است * رشد سرمايه گذاري از اعتبارات بودجه اي در سال آينده درصد 8است * مجلس اجازه گران شدن نان و ساير ارزاق عمومي را نخواهد داد * ارز در بودجه سال آينده تك نرخي مي شود * اعتبارات مديريت شده براي ايجاد اشتغال 470 ميليارد تومان در نظر گرفته شده درصد 80كه بيشتر از بودجه امسال است * يك ميليارد دلار از تسهيلات خارجي براي سرمايه گذاري در امور زيربنايي هزينه مي شود گروه اقتصادي: سال 80 سال تحرك جدي در طرحهاي عمراني در سطح كشور و مبارزه با بيكاري است. به گزارش خبرنگار همشهري مجيد انصاري رئيس كميسيون اصلي بررسي كننده بودجه روز گذشته در يك مصاحبه مطبوعاتي با اشاره به برگزاري بيش از سي جلسه كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه بودجه سال 80 كل كشور گفت: امسال مشاركت كميسيونهاي مجلس و نمايندگان نسبت به سالهاي گذشته براي بررسي بودجه چشمگيرتر و جدي تر بود. به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، وي مهمترين جهت گيري لايحه بودجه سال آينده را توجه به امر اشتغال دانست و گفت: مهمترين معضل كنوني كشور بيكاري است. براي رفع اين معضل رشد بخش اشتغال در وجوه اداره شده از رقم 2700 ميليارد ريال سال 79 به 4700 ميليارد ريال در سال 80 افزايش يافته كه معادل 74 درصد رشد است. انصاري اين مقدار را علاوه بر افزايش بودجه هاي عمراني عنوان كرد. رئيس كميسيون تلفيق جهت گيري دوم بودجه را افزايش سهم بودجه عمراني نسبت به بودجه جاري دانست و گفت: رشد اين بخش در لايحه /24 9دولت درصد بود كه با اصلاحات به عمل آمده در كميسيون تلفيق به 32 درصد رسيد. وي افزود: مجلس در تبصره 29 لايحه بودجه 1150 ميليارد تومان به بخش طرح هاي عمراني اضافه به كرد اين صورت كه يك ميليارد دلار از تسهيلات خارجي براي سرمايه گذاري در امور زيربنايي مانند راه، راه آهن، آب و فاضلاب و كشاورزي اختصاص داده شد. انصاري يكي از مشكلات كشور را طولاني شدن زمان بهره برداري از طرحهاي عمراني اعلام كرد و گفت: بعضي طرح ها ميانگين 10 تا 12 سال طولاني شدن اتمام كار را دارند كه شايد در اين مدت توجيه اقتصادي طرح از بين برود لذا هرگونه تقويت بودجه عمراني كمك مي كند كه بازدهي اقتصادي طرحها زودتر نصيب كشور شود. وي اضافه كرد: يكي ديگر از اهداف لايحه بودجه اين است كه سعي شود طرح هاي عمراني جديد شروع نشوند مگر در مواقع اضطراري و همه بودجه عمراني به طرح هاي نيمه تمام اختصاص يابد. انصاري پيش بيني كرد كه سال آينده سال تحرك در طرح هاي عمراني بويژه در طرح هاي زيربنايي و افزايش اشتغال خواهد بود. رئيس كميسيون تلفيق جهت گيري ديگر بودجه را حفظ قدرت خريد مردم، حفظ و افزايش ارزش پول ملي و كنترل تورم عنوان كرد و گفت: بدهي دولت به سيستم بانكي از سالهاي قبل، پيش بيني شده كه اثرات مثبتي در كاهش حجم نقدينگي و كنترل نرخ تورم ايفا مي كند. رئيس كميسيون تلفيق در مورد سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 80 گفت: اين سهم /30 7از درصد سال 79 /32 4به درصد در سال آينده افزايش يافته است كه حركتي اصلاحي در جهت عمل به برنامه سوم است. وي اضافه كرد: افزايش سهم درآمدهاي مالياتي به معناي كاهش وابستگي به درآمد نفت خواهد بود. انصاري ميزان اتكاي بودجه به نفت را در سال 80 نسبت به سال 79 درصد 2با كاهش عنوان كرد و گفت: ميزان وابستگي بودجه سال 79 به درآمد /52 1نفت درصد بود كه در سال 80 /50 6به درصد رسيده است. مجيد انصاري يكي ديگر از اهداف برنامه سوم را كاهش سهم هزينه هاي جاري نسبت به عمراني دانست و گفت: در سال 79 نسبت اين /77 4دو درصد بوده كه در سال 80 به 75 درصد كاهش يافته است. وي اين رقم بدون اعمال مصوبات كميسيون تلفيق در كاهش بودجه هاي جاري در ساعات پاياني كار آن عنوان كرد و گفت: مبالغ كاهش يافته از بودجه هاي جاري دستگاههاي در همان فصل به بودجه عمراني اختصاص مي يابد. انصاري تاكيد كرد كه كاهش بودجه هاي جاري شامل حقوق و دستمزد نمي شود بلكه كاهش در هزينه هاي حمل ونقل، سوخت، برق، آب، مسافرت ها، پذيرايي ها و... است. وي يكي ديگر از جهت گيريهاي بودجه سال 80 را سياست تمركززدايي و اعطاي اختيارات بيشتر به استانها عنوان كرد و گفت: علاوه بر آنچه كه در لايحه بودجه اعمال شده بود ما نيز در كميسيون برخي رديف ها را استاني كرديم مثل رديف هاي بودجه كميته امداد، سازمان بهزيستي و صداوسيما كه پيش از اين به صورت ملي ديده مي شد. انصاري كاهش زمان اجراي بودجه، كاهش زمان و هزينه مسافرت ها به استانها و... را از نكات مثبت اين تصميم دانست. وي در مورد اجازه استخدام به دستگاهها گفت: به جاي دادن اجازه هاي موردي، يك تبصره را تصويب كرديم كه در آن آمده است دستگاههاي اجرايي در سقف بودجه هاو پست هاي سازماني مصوب خود با اجازه دولت حق استخدام دارند. وي همچنين واگذاري ساختمانهاي مازاد برخي دستگاهها را به دستگاههاي نيازمند از ديگر مصوبات كميسيون تلفيق عنوان كرد و گفت: به استانداريها اجازه داده شده در هر استان با تشكيل كميته اي، موضوع اين واگذاريها را بررسي كنند و در اين مورد به اجازه دولت و مجلس نيز نياز ندارند. انصاري گفت: در راستاي ايجاد انضباط مالي و جلوگيري از ريخت وپاش هاي زايد كميسيون تلفيق تصميم گرفت در تبصره سقف 15 بودجه هاي خارج از محاسبات عمومي را تنظيم كند. وي گفت: در اين تبصره به جز در بودجه هاي تحقيقاتي، براي بقيه دستگاهها سهم بودجه خارج از محاسباتشان را /به. 5 درصد رسانديم در حالي كه /2 5قبلا درصد به بالا بوده است. انصاري گفت: در بند ديگري كه به تصويب رسيد دولت ملزم شده است كه براي سال 81 ساختار نظام بودجه ريزي را تغيير دهد تا براساس آن هم اعمال نظارت و هم رسيدگي به رديف ها و نحوه تصويب بودجه از مراحل اوليه در دولت تا مجلس، آسانتر شود. انصاري نظام بودجه ريزي فعلي را كهنه، قديمي و در پاره اي موارد غيرعلمي دانست و گفت: نظام بودجه بايد امكان شفاف سازي بودجه را فراهم كند در حالي كه در حال حاضر ما امكان حسابرسي و نظارت دقيق را وي نداريم افزود: در جهت اعمال صرفه جويي همچنين تصويب كرديم دستگاههايي كه از بودجه دولت استفاده مي كنند حق چاپ تقويم، پيامهاي تبريك و تشكر، دادن هديه، نصب پلاكاردهاي تشريفاتي، ميهماني و.. را از بودجه خود ندارند. انصاري تبليغات بهداشتي، اجتماعي و يا بازاريابي را مستثني دانست و گفت: ممنوعيت فقط براي تشريفات زائد است. وي از موارد قابل ذكر لايحه بودجه را افزايش 300 درصدي بودجه جوانان ذكر كرد و گفت: در لايحه بودجه سال 80 توجه خاصي نيز، به دستگاههايي شده كه وظيفه اعمال حاكميت را به عهده دارند. انصاري با اشاره به رشد بودجه دستگاه قضايي، نيروي انتظامي و دستگاههاي امنيتي گفت: اعتبارات اين دستگاهها /13 4از درصد سال 79 /14 70به درصد در سال آينده در بخش بودجه جاري افزايش يافته است. وي رشد اعتبارات دستگاههاي اعمال حاكميت را 35 درصد ذكر كرد. رئيس كميسيون تلفيق بودجه اضافه كرد: براي اولين بار تبصره اي در لايحه بودجه به تصويب رسيد كه در آن به سازمان زندانها و قوه قضائيه اجازه داده شده زندانيان زير 5 سال محكوميت به جز مجرمين مواد مخدر جاسوسان عوامل ضد انقلاب و يا مجرميني كه شاكي خصوصي معيني دارند، بتوانند تمام و يا بخشي از دوران محكوميت خود را به جريمه نقدي تبديل كنند. وي گفت: اين مصوبه علاوه بر تاثير مثبت در كاهش تعداد زندانيان، به زندانيان معسر (در عسر و حرج ) كه قادر به پرداخت ديه و يا جريمه مالي خود نيستند كمك مي شود و بخشي از اين اعتبارات جهت بهبود وضع زندانيان مصرف خواهد شد. انصاري در مورد بودجه اختصاص يافته به امر تحقيقات نيز گفت: سرجمع بودجه تحقيقات در سال 80 نسبت به 79 38 سال درصد رشد دارد. وي بودجه تحقيقات را 3474 ميليارد ريال در سال 79 و 4779 ميليارد ريال در سال 80 ذكر كرد. وي همچنين رشد بودجه تربيت بدني و ورزش جوانان را نيز نسبت به سال ( ) 31درصد 79 ذكر كرد و گفت: اين بودجه از 1454 ميليارد ريال به 1911 ميليارد ريال افزايش داشته است. انصاري بودجه بخش كشاورزي و منابع طبيعي را نيز داراي رشدي معادل 39 درصد دانست و گفت: بودجه اين بخش از 1042 ميليارد ريال در سال 79 به 1448 ميليارد ريال در سال 80 رسيده است و اين مقدار غير از بودجه هاي متمركز 1100 ميليارد تومان در تبصره 29 براي بخش هاي راه راه آهن آب و فاضلاب و كشاورزي است. رئيس كميسيون تلفيق با اشاره به پيش بيني برنامه براي رشد سرمايه گذاري در سال 80 در كشور كه بايد /6 9معادل درصد باشد گفت: با سياست هاي اعمال شده در بودجه اين رشد به بيش درصد 8از افزايش خواهد يافت. وي افزود: سقف كلي لايحه بودجه منهاي تبصره 29 تغيير زيادي از حيث درآمدها و هزينه ها نداشته است. وي اضافه كرد: در سال 80 افزايش نرخ حامل هاي انرژي نسبت به سالهاي قبل بسيار پائين تر خواهد بود. وي در مورد يارانه ها نيز گفت: در سال آينده سقف يارانه ها حفظ خواهد شد و مجلس اجازه گران شدن نان و ساير ارزاق عمومي را نخواهد داد. وي در مورد پيش بيني قيمت نفت در لايحه بودجه سال 80 نيز گفت: نرخ نفت همان چيزي است كه در لايحه بودجه دولت پيش بيني شده چون براساس ماده 60 برنامه ما رقم خاصي را مي توانيم هزينه كنيم و بقيه به حساب ذخيره ارزي مي رود. انصاري يكي ديگر از تصميمات مهم كميسيون تلفيق را مكلف كردن دولت به تك نرخي كردن ارز در سال 81 عنوان كرد و گفت: با سه شرط به هم نخوردن توازن در بودجه عمومي، عدم افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و عدم كاهش قدرت خريد مردم اين تكليف تصويب شده است.