Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791022-50461S1

Date of Document: 2001-01-12

جايي براي طبيعت بي پناه! نگاهي به پناهگاه طبيعي قمشلو در اصفهان مناطق حفاظت شده به مناطقي گفته مي شود كه به منظور حفاظت از تنوع زيستي و سيستم هاي پشتيباني كننده حيات انساني و يا براي مقاصد مهم حفاظت از ميراث طبيعي و فرهنگي ملت ها تعيين و تحت كنترل و حفاظت قرار مي گيرند. به عبارتي منطقه حفاظت شده درواقع كانون اصلي برنامه هايي است كه براي حفاظت از تنوع سيستم هاي حياتي به اجرا درمي آيد. محمود سلطاني كارشناس حفاظت محيطزيست در اين زمينه مي گويد: گياهان و جانوران وحشي به عنوان اصلي ترين عوامل تشكيل دهنده مناطق حفاظت شده، هريك واجد ارزشهاي متعدد بوم شناختي، اقتصادي، پزشكي، زيباشناختي و اخلاقي هستند. اين گونه ها حتي در ثبات شرايط اقليمي، حفاظت منابع، جلوگيري از فرسايش خاك و همچنين حفاظت از زمينهاي زير كشت نقش عمده اي را ايفا مي كنند. دانشمندان تعداد گونه هاي گياهي و جانوري موجود بر روي زمين را بين 80 5 تا ميليون گونه برآورد كرده اند كه از اين تعداد /4 1فقط ميليون گونه به اين شرح شناسايي شده اند: حشرات هزار 750 گونه گياهان هزار 250 گونه مهره داران هزار 41 گونه و بقيه شامل انواع بي مهرگان قارچها و ديگر موجودات زنده ذره بيني است. در تعيين بخش هاي كوچكي از سياره زمين، مناطق حفاظت شده را بايد يكي از كوششهاي اوليه انسان درجهت حفاظت از مجموعه حيات بر روي اين كره خاكي دانست. حفاظت از زمين و عوامل حياتي آن بيش از اين مستلزم توجه و مشاركت همگاني در مقياس هاي جهاني، منطقه اي، ملي و محلي است. در اين راستا هم اكنون هزاران منطقه با عناوين پناهگاه حيات وحش، پارك وحش، پارك ملي، اثر ملي طبيعي، ميراث طبيعي، ذخيره گاه بيوسفر منطقه، حفاظت شده، منطقه ذخيره و نظاير آن در نقاط مختلف جهان وجود دارد. در كشور ما بيش از 70 منطقه طبيعي تحت حفاظت و كنترل سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارند كه عناوين آنها به ترتيب اهميت عبارت است از: پارك ملي، پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت شده و اثر ملي طبيعي. علاوه بر اين تعدادي از مناطق مهم و مستعد كشور نيز با عناوين ذخيره گاه بيوسفر و شكار ممنوع تعيين و اعلام شده اند. در اين ميان در استان اصفهان منطقه 4 طبيعي با مساحتي بالغ برهزار 415 وهكتار 800 به نام هاي پارك ملي كلاه قاضي، پناهگاه حيات وحش موته، پناهگاه حيات وحش قمشلو و منطقه شكار ممنوع كركس وجود دارد كه در اين گزارش به معرفي پناهگاه حيات وحش قمشلو مي پردازيم. پناهگاه حيات وحش قمشلو كه حدود 85 هكتارمساحت دارد در شمال غربي شهر اصفهان قرا ر گرفته وموقعيت آن به گونه اي است كه قسمت عمده آن در شهرستان نجف آباد و قسمت ديگرش در محدوده شهرستان برخوار واقع است. راههاي ارتباطي اصفهان به شهرهاي ميمه، داران و دهق پيرامون پناهگاه حيات وحش قمشلو را احاطه كرده و كمترين فاصله آن با مركز استان 35 كيلومتر است. قمشلو منطقه اي نسبتا وسيع و متشكل از دشت ها، كوهها و تپه ماهورهاي متعدد است كه متوسط ارتفاع دشت هاي آن متر 1700 مي باشد. منابع اصلي تامين آب اين پناهگاه ريزش هاي آسماني است كه درفصل زمستان به صورت برف در ارتفاعات ذخيره شده و در ساير فصول به صورت چشمه ظاهر مي شوند. از نظر شرايط اقليمي، پناهگاه قمشلو جزو مناطق بياباني استان اصفهان و با آب و هواي نيمه مرطوب معتدل با زمستانهاي نسبتا سردمحسوب مي شود. پناهگاه حيات وحش قمشلو به لحاظ شرايط خاص جغرافيايي و زيستي وبرخورداري از پوشش گياهي و جانوري مناسب از ديرباز مورد توجه و تحت حفاظت بوده است و هم اكنون نيز بنا به نظر كارشناسان محيط زيست تعدادي از زيست گاههاي موجود در اين پناهگاه با موارد مشابه در پاركهاي ملي قابل مقايسه است. منطقه قمشلو محل رويش انواع گياهان مرتعي، داروئي، زينتي است و دشتها و تپه ماهورهاي اين منطقه قلمرو گونه هاي متفاوتي از گياهان از قبيل گون، گندميان، درمنه، گل ميخك، باريجه و جارو مي باشد. همچنين جانوران منطقه قمشلو تحت تاثير شرايط توپوگرافيك، وضعيت اقليمي و پوشش گياهي از تعدد و تنوع خاصي برخوردار است. منطقه قمشلو آن چنان كه از آثار مكتوب و غيرمكتوب برمي آيد شكارگاه ظل السلطان فرزند ناصرالدين شاه و والي اصفهان بوده كه هم اكنون نيز باغ و قلعه مخصوص اقامت او در منطقه باقي است. خود او در تاريخ مسعودي مي نويسد: من شكارگاههاي بسيار خوب در اين بلوك ( كرون )ساخته ام با عمارت عالي قمشلو. اين عمارت كه اكنون از آن جز بناي نيمه ويران چيزي باقي نمانده در صورت مرمت مي تواند براي مقاصد مختلف گردشگري و هنري مورد استفاده قرار گيرد. اصفهان - خبرنگار همشهري