Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791021-50451S11

Date of Document: 2001-01-11

همايش مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي كلان شهرها در اهواز برگزار شد همايش مجمع مشورتي شوراهاي اسلامي هفت كلان شهر كشور در اهواز برگزار شد. فرماندار اهواز در اين همايش گفت: فعاليت شوراها به دليل مشكلات دروني و بيروني تاكنون نهادينه نشده و برخي از مسئولان استاني هم به كار شورا و اهميت آن واقف نيستند. تقي اكبرزاده افزود: اگر مسئولان و مردم به اهميت شوراها پي ببرند و در رسيدن به اهداف شوراها گام بردارند، بسياري از مسائل شهرها حل خواهد شد. وي اظهار داشت: آنچه در دنيا موجب ترقي و آباداني كشورها شده وجود فعال شوراها بوده است. فرماندار اهواز، شوراها را يك نهاد مردمي خواند و از شهروندان و مسئولان خوزستان خواست تا شوراهاي اسلامي شهري وروستايي ر ا حمايت كنند. رئيس شوراي شهر اهواز نيزگفت: شوراها با هدف تصميم گيري و نوآوري منتخبان مردم براي حل مشكلات شهرها تشكيل شده است. داريوش ممبيني افزود: شوراهاي اسلامي كلان شهرها به يك مجموعه مقتدر براي پيگيري مصوبات نياز دارند، تا با تبادل تجارب و پيگيري مصوبات از كارايي مورد نظر برخوردار شوند. وي تصريح كرد: مشكل اصلي و عمده شوراهاي اسلامي كلان شهرها در ارتباط با حدود وظايف و اختيارات نيست، بلكه معضل اصلي به چگونگي استفاده از اين اختيارات برمي گردد. وي اظهار داشت: هم اينك نوع نظارت شورا در شهرداريها زير سوال است و واسطه اي بين شوراي اسلامي شهر و نظام اجرايي شهرداريها احساس مي شود. شهردار اهواز نيزدر اين همايش گفت: شوراهاي اسلامي شهر متاسفانه بانقشي مشابه شهرداريها نسبت به امور خارج از شهرداري سياستگذاري و تصميم گيري كه مي كنند، اين مسئله يكي از عمده ترين موانعي است كه بر سر راه شوراها و شهرداري ها قرار دارد. محمدتقي سليماني آشتياني افزود: بر اساس قانون پنجساله سوم كشور برخي از وظايف سازمانها بايد به شهرداريها واگذار مي شد، ولي با وجود ارسال اين قانون مدون از سوي وزارت كشور به شوراهاي اسلامي شهر، تاكنون در اين باره عملا وظيفه اي به شهرداريها واگذار نشده است.