Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791017-50408S4

Date of Document: 2001-01-07

وزير بهداشت: داروي 150 جديد وارد كشور شده است گروه شهري: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت كه براي تامين داروي موردنياز جامعه 150 قلم داروي جديد وارد كشور شده است و يا در حال واردات آن هستيم. محمد فرهادي افزود: مشكل دارو، به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي بخش درمان است. وي گفت: در اين زمينه، سعي شده از طريق فرهنگ سازي در جامعه و كاهش تصدي دولت از مساعدت بخشهاي غيردولتي هم استفاده شود. وي اضافه كرد: بحث دارو از موضوعات مهم و ضروري كشور است و پاياني هم ندارد، اين مشكل از گذشته بوده و در آينده هم ادامه خواهد داشت. وي افزود: وضعيت نظام دارويي كشور به نظام اقتصادي و درآمد كشور بستگي دارد. فرهادي درخصوص بستري شدن بيماران در مراكز بهداشتي و درماني گفت درصد 80 بيماران توسط بخش دولتي و بقيه توسط بخش غيردولتي بستري مي شوند، در حالي كه در بخش درمان سرپايي بيماران، اين نسبت برعكس مي باشد. همايش مديران دارويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با عنوان اپيدميولوژي مصرف دارو و با هدف بررسي وضعيت موجود داروبرگزار شد.