Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791014-50388S10

Date of Document: 2001-01-04

با تصويب شوراي شهركميسيون منتخب در شهرداري سنندج تشكيل مي شود شوراي اسلامي شهر سنندج در جلسه علني خود، پيشنهادي را تصويب كرد كه براساس آن كميسيوني به نام كميسيون منتخب متشكل از شهردار معاونان وشهرداران مناطق و 2 تن ازاعضاي شوراي شهر در شهرداري سنندج شكل بگيرد تا زمينه هاي تسهيل امور شهروندان و شهرداري را بررسي و نتيجه نشست هاي كميسيون را براي تصويب به شوراي شهر پيشنهاد كند. به گزارش خبرنگار ما در سنندج اين مصوبه، بحث هاي تندي را بين موافقان و مخالفان در شوراي شهر برانگيخت. مخالفان تشكيل اين كميسيون، احتمال مي دهند كميسيون مزبور زمينه تبعيض و اجحاف درحق شهروندان و يا زمينه حمايت از بعضي افراد ذي نفوذ را فراهم آورد. موافقان تشكيل اين كميسيون نيز معتقدند كه كميسيون يادشده موجب تسهيل در كار شهروندان و شهرداري مي شود و در رفع مشكلات به شهردار مشورت خواهد داد. از سوي ديگر، شهردار سنندج، در پيشنهاد خود به شوراي شهر براي تصويب كميسيون منتخب اعلام كرده است: نظر به اين كه توسعه بافت شهر سنندج به شكل افقي امكان پذير نبوده و از طرفي وضعيت توپوگرافي شهر، ارائه خدمات در آن را با مشكلاتي مضاعف روبه رو ساخته است، لذا با امعان نظر به تاكيد شورا براي تسهيل و تسريع در امور شهروندان كه متقاضي ساخت و ساز هستند و واگذاري تراكم با رعايت ضوابط شهرداري، ايجاد اشتغال و تشويق و ترغيب انبوه سازان در راستاي اهداف و سياست هاي دولت خدمتگزار براي الگوي ساخت، مجوز تشكيل كميسيون منتخب صادر شود. شهردار سنندج تصويب اين كميسيون را موجب تقويت منابع درآمدي شهرداري دانسته است. رئيس شوراي شهر و از مدافعان تصويب اين مصوبه گفت: كميسيون منتخب، يك كميسيون مشورتي است كه براي يافتن راه حل معضلات شهرداري تلاش مي كند. كار اين كميسيون، كارشناسي است و تصويب مصوبات آن با شوراي شهر است. وي در پاسخ به انتقاد منتقدان در مورد احتمال تبعيض و نفوذ افراد در اين كميسيون گفت نفر 11 در اين كميسيون نظر مي دهند و به نظر مي رسد با توجه به اين تعداد، راه تخلفي وجود ندارد. احمدي نياز، عضو شوراي شهر در اين كميسيون نيز، كميسيون منتخب راعالي ترين ركن تصميم گيري و مجمع مشورتي در شهرداري خواند و گفت: اجراي مصوبات اين كميسيون منوط به تصويب شوراي شهر است و خود راسا نمي تواند اقدامي براي حل معضلات انجام دهد. وي در پاسخ به پرسشي در مورداستناد قانوني تشكيل اين كميسيون اظهار داشت: شهردار مي تواند براساس قانون براي حل مشكلات شهرداري مجمع مشورتي تشكيل دهد و شوراي شهر با عنايت به اين كه دو عضو در اين كميسيون دارد و خود نيز تشكيل آن را تصويب كرده است، بنابراين كميسيون مزبور، قانوني است. وي در جواب اين پرسش كه وقتي شوراوجود دارد مجمع مشورتي چه ضرورتي؟ دارد توضيح داد: شورا فقط براي شهرداري ركن تقنيني است ولي در حين اجراي كار معمولا مشكلاتي پيش مي آيد كه براي هماهنگي مناطق با شهردار و مديران واحدهاي مختلف بايد جلسه اي باشد تا اين مديران جمع شوند ونظر خود را نسبت به حل معضلات ارائه كنند. پژگون عضو ديگر شورا در كميسيون منتخب در دفاع از قانوني بودن اين كميسيون گفت: كميسيون منتخب، كميسيوني است براي تسهيل در كار شهروندان و شهرداري و درآمدزايي براي شهرداري و شورا به آن جايگاه قانوني داده است. رئيس كميسيون عمران شوراي شهر سنندج و ازجمله مخالفان تشكيل اين كميسيون نيز در اين باره اظهار داشت: در قانون شهرداري ها چند كميسيون درنظر گرفته شده كه هركدام وظايف خاصي دارند، بنابراين كميسيون منتخب اگر تصميم گيرنده باشد غيرقانوني است. وي اضافه كرد: اگرپيشنهادات اين كميسيون به جاي پيشنهادات شخص شهردار به شورا ارائه شود، باعث مي شود كه مسئوليت از شهردار سلب شود. محمد زاهد اصوليان يادآور شد: شهردار مي گويد شورا براساس پيشنهاد كميسيون منتخب و نه پيشنهاد شهردار تصميم گيري كند درنتيجه شهردار در موردپيشنهاداتي كه به تصويب مي رسد هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت و اين خلاف قانون است. محمد فرهمندي ديگر عضو شوراي شهر سنندج نيز احتمال مي دهد كه اين كميسيون زمينه نفوذ و سوءاستفاده و تبعيض در حق شهروندان را فراهم آورد. مخالفان اين مصوبه همچنين پيشنهاد كردند اگر اين مصوبه بدون اشكال است وزارت كشور آن رابه همه شهرداري هاي كشور ابلاغ كند.