Hamshahri corpus document

DOC ID : H-791012-50363S3

Date of Document: 2001-01-02

با انجام كاوش هاي جديد باستان شناسي راز سپاه گمشده ايرانيان در صحراي غربي مصر آشكار مي شود مدتي پيش گروهي از كاوشگران نفت در مصر به انبوهي از استخوانهاي انسان، خنجر و پيكانهايي برخورد كردند كه در توده هاي شن صحرايي پراكنده شده بود. اين اكتشاف موجي از خوشحالي در ميان آنان ايجاد كرد كه البته در مقايسه با احساس باستان شناسان مصري پس از شنيدن اين خبر ناچيز بود. به نوشته روزنامه كريستين ساينس مانيتور، آنچه قلب اين كاوشگران نفت و سپس باستان شناسان را به تپش واداشت كشف ابزار جنگي قديمي نبود، چرا كه كشف اين قبيل اشياء در مصر عادي است. مهم مكان يافتن اين عتيقه هادر نزديكي واحه سيوا در نزديكي مرز ليبي بود كه اميد پرده گشايي از يك معماي قديمي را در دل آنان برانگيخت. در اين نقطه بود كه در سال 523 قبل از ميلاد يك سپاه قدرتمند ايران به استعداد.... نفر 50 بدون برجا گذاشتن هيچ اثري ناپديد شد. اين نيروي عظيم را پادشاه ايران كمبوجيه دوم، پسر كوروش كبير، فرستاده بود تا معبد مقدس سيوا را كه سقوط او را پيش بيني كرده بود، نابود كنند. بنابرنوشته هردوت، اين سپاه پرشمار پيش از رسيدن به مقصد دچار توفان عظيم شن در صحرا شد. هرودت مورخ يوناني قرن پنجم قبل از ميلاد كمبوجيه را پادشاه ديوانه، بد و خطرناك توصيف كرد. چندين تلاش در قرن گذشته براي يافتن آثاري از جنگاوران بد فرجام بي نتيجه پايان يافت و برخي مورخان به اين فكر افتادند كه شايد هردوت اين داستان را جعل كرده باشد. اكنون با گذشت چهار سال ازكشف اشياء مزبور، پژوهشي جديد دراين صحرا چه بسا به حل معماي ناپديد شدن سپاهيان ايران باستان كمك كند. قرار است يك گروه تحقيقاتي متشكل از باستان شناسان، فيزيكدانان علوم زميني و ديگر دانشمندان مصري با استفاده از ماهواره اين صحرا را به دقت بكاوند و در عين حال روي استخوانها آزمايش دي. ان. اي انجام دهند. سرپرستي اين گروه با دكتر محمدالصفير از اعضاي شوراي عالي عتيقه جات در قاهره است كه معتقد است چه بسا پيكر اين سربازان زير شنهاي اين صحرا آرميده باشد. او مي گويد: ما سپاه كمبوجيه را خواهيم به يافت گفته هردوت، قرار بود سپاهيان كمبوجيه پس از غارت و نابودي معبد آمون در سيوا به ليبي حمله و آنرا اشغال كنند. ديدار اسكندر كبيراز اين معبد در سال 332 پيش از ميلاد باعث معروفيت معبد شد كه هنوز در بالاي يك تپه وجود هردوت دارد به نقل از ساكنان منطقه نوشت هنگامي كه سپاهيان در ميانه راه بودند، طبيعت بر سرنوشت آنان مهر پايان زد. اين لشكركشي يكي از سه حمله نظامي بود كه كمبوجيه جهت فتح ديگر مناطق آفريقا در سر وي داشت در سال 525 قبل از ميلاد مصر را تصرف كرده و سلسله فراعنه را منقرض كرده بود و حكومت ايران را بر مصر ايجاد كرد كه حدود دو قرن ادامه يافت. هردوت مي افزايد: كمبوجيه بعدا شخصا فرماندهي سپاهي را جهت فتح اتيوپي بر عهده گرفت و تا رود نيل پيش رفت، اما پس از الحاق شمال اين كشور به متصرفات خود ناچار شد به علت كمبود آذوقه و ساز و برگ برگردد. دكتر گبل الله علي گبل الله دبير كل شوراي عالي عتيقه جات مصر مي گويد: روايت ديوانگي كمبوجيه همه از قول يك يوناني است و يونانيها و فارسها با هم خوب تا نمي كردند. هرودت كه در حدود سالهاي 450 تا 460 قبل از ميلاد در مصر به سر مي برد، بيشتر اطلاعات خود را از مصرياني گرفت كه در زمان شورش عليه حكومت فارس، بعيد بود چندان از كمبوجيه تعريف كنند. مصرشناسان در مورد اين امر كه سپاه گمشده كمبوجيه پيدا خواهد شد و به اين ترتيب پرده از راز جنگهاي 2500 سال پيش برگرفته خواهد شد، اتفاق نظر ندارند. دكتر صغير سرپرست گروه تحقيقاتي از موفقيت مطمئن است. اما همكار وي دكتر گبل الله چندان خوشبين نيست. او مي گويد: نويسندگان تاريخي مي گويند سپاه كمبوجيه در توفان شن از بين رفت اما منبعي ديگر براي اطمينان از درستي اين ادعا وجود ندارد. صحراي غربي منطقه بزرگي است. نبايد بي علت اميدواري ايجاد اين كنيم منطقه كاوش خواهد شد و حتي اگر چيزي يافت نشود، نتيجه منفي به هر حال نتيجه است. شايد راز سپاه گمشده ايران همچنان حل ناشده بماند.