Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790303-48254S6

Date of Document: 2000-05-23

پنج هزار انتقاد و پيشنهاد به آموزش و پرورش منطقه شش تهران فرهنگيان شاغل بازنشسته منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران و نيز فرهنگياني كه از اين منطقه منتقل شده اند در مسابقه بزرگ انتقادنويسي از آموزش و پرورش شركت مي كنند. به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران، اين مسابقه با هدف جمع آوري انتقادات، پيشنهادات، اقدامات مثبت انجام شده و تجربه هاي موفق فرهنگيان براي استفاده هاي كاربردي و راهبردي برگزار مي شود. براي اجراي اين مسابقه به همت روابط عمومي آموزش و پرورش منطقه 6 تهران بروشورهايي تهيه شده و در آن از نويسنده دو پيشنهاد، دو انتقاد سازنده، دو اقدام مثبت منطقه و تجربه اي موفق در طول خدمت خواسته شده است. دراين طرح، بروشورها كد گذاري شده و به قيد قرعه كشي به بيش از ده نفر از شركت كنندگاني كه بهترين انتقاد را داشته باشند جوايزي اهدا مي شود. اين مجموعه پس از انجام عمليات آماري به صورت يك مجموعه تحقيقي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مجموعه پس از تكميل و جمع آوري حدود پنج هزار پيشنهاد، پنج هزار انتقاد، پنج هزار تجربه موفق و پنج هزار اقدام مثبتي كه در اداره انجام شده است را در برمي گيرد.