Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790302-48246S2

Date of Document: 2000-05-22

به مناسبت ششم خرداد، روز جهاني كودك كودكان آسيبپذير در تصادفات كودكان در ترافيك به دو صورت عابر پياده و سرنشين وسيله نقليه حضور پيدا مي كنند و آمارها نشان مي دهد كه كودكان آسيبپذيرترين گروه سني در تصادفات رانندگي در ميان عابران پياده هستند. كودكان بنابه اقتضاي سن خود بازيگوش هستند و نسبت به آنچه در پيرامونشان مي گذرد بي توجهند. آنها هنگام رفتن به مدرسه اغلب مي دوند و بازي مي كنند و هرگز نمي توان واكنش آنها را پيش بيني كرد. ممكن است كودكي كه آرام دست مادر خود گرفته و از خيابان عبور مي كند، با ديدن بچه گربه اي لاي شمشادهاي باغچه وسط خيابان، ناگهان دست خود را رها كند و به آن سمت بدود. كودكان خردسال اغلب در خيابان گيج مي شوند. نمي دانند از كدام سمت بروند. آنها قدرت تشخيص فاصله و سرعت وسايل نقليه را ندارند، حتي ممكن است جهت صدا و بوق اتومبيل را هم اشتباه بگيرند و با پاي خود به طرف خطر بروند. به دليل جثه كوچك نيز رانندگان ممكن است آنها را به خوبي نبينند. تصويري كه كودكان از ترافيك دارند در نقاشي هايشان به خوبي پيداست. در مسابقه اي كه با موضوع ترافيك براي بچه ها برگزار شد، آنها كودكان را كوچك و اتومبيلها، اتوبوسهاي و كاميونها را بسيار بزرگ ترسيم كرده بودند، بوق، سروصدا و ازدحام آن چيزي است كه بچه ها در ترافيك مي بينند و بي پناهي كودكان را در تقابل اتومبيلي آهني از يك سو و اندامي ظريف و شكننده از سوي ديگر نشان مي دهد. آپارتمانهاي مسكوني، امروزه جايي براي بازي بچه ها ندارند و آنها اغلب در كوچه و خيابان بازي مي كنند و اين امر سبب افزايش تصادفات كودكان شده است. كودكاني كه در پياده رو يا خيابان فرعي مشغول بازي هستند، ممكن است چنان گرم بازي شوند كه ناگهان به دنبال توپ به خيابان بدوند. آموزش كودكان در خانه و مدرسه براي رفت و آمد صحيح در خيابان، امري ضروري است كه بايد جدي گرفته شود و اين نخستين گام براي دور ساختن كودكان از خطر است. محمود برآبادي