Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48214S6

Date of Document: 2000-05-20

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنائي نظام آموزشي دانش آموزان استثنائي كشور تغيير مي كند گروه علمي فرهنگي: نظام آموزشي گروههاي مختلف دانش آموزان استثنايي كشور به تدريج در حال تغيير است. به گزارش خبرنگار همشهري از گرگان، رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور در گردهمايي مديران و روءساي آموزش و پرورش استثنايي استانهاي كشور در گرگان گفت: آموزش و پرورش استثنايي با نگاه آموزش فراگير و تلفيقي توسعه مي يابد. همچنين در اين روش هر زمان كه امكان حضور كودك استثنايي در مدارس عادي فراهم باشد، مكانيزمي طراحي شده كه كودك استثنايي در كنار كودك عادي مي تواند در كلاس درس بنشيند. مجيد قدمي، با اعلام اين مطلب كه شيوه هاي اجراي نظام جديد آموزشي شيوه هايي است كه از سوي يونسكو مورد تاكيد قرار گرفته است، افزود: در چنين كلاسهايي آموزش كودكان استثنايي از طريق معلمان رابط و با همكاري راهنمايان تعليماتي انجام مي شود. به گفته وي، حمايت هاي مادي اين شيوه نيز پيش بيني شده و به طور مثال براي معلمان اين كلاسها و مديران مدرسه، سختي كار منظور مي شود. بايد افزود: در اين شيوه نظام آموزشي منطبق با نيازهاي اساسي كودك استثنايي است و توانائيهاي آن براي برنامه ريزي آموزشي بعدي شناسايي مي شود. رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور گفت: با اين سنجش، كودك يا به طور خاص تحت آموزش ويژه قرار مي گيرد و يا با هدايت شدن به نظام آموزش عادي، از طريق كنترل و حمايت هايي كه به واسطه معلمان رابطه صورت مي گيرد، آموزش او ادامه وي مي يابد يكي از مزاياي نظام آموزش فراگير را كاهش هزينه ها عنوان كرد وافزود: در اين نظام، دانش آموزان استثنايي اين توانايي را پيدا مي كنند تا در آينده هم بتوانند با جامعه ارتباط برقرار وي كنند يادآور شد: در روش آموزش تلفيقي نيز، كلاس ويژه كودكان استثنايي است اما اين كلاسها در مدارس عادي ايجاد شده و دانش آموزان آن در زنگ تفريح در كنار دانش آموزان عادي بسر خواهند برد. در حال حاضر تعداد دانش آموزاني كه با روش تلفيقي آموزش مي بينند سه هزار نفر است. گفتني است هم اكنون يكهزار و مركز 34 آموزش استثنايي مستقل و 66 مركز ضميمه در كشور فعاليت دارد.