Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790231-48213S1

Date of Document: 2000-05-20

عوامل اجتماعي موءثر بر وفاق اجتماعي خلاصه يك پژوهش مطالعه رسانه ها نشان داد در مقايسه با ديگر رسانه ها مطالعه نقش برجسته اي در افزايش وفاق اجتماعي ايفا مي كند. بنابراين بايستي بر ايجاد انگيزه مطالعه و ملازمات آن به طور جدي كمر همت بست وفاق اجتماعي وفاق اجتماعي عبارت است از: توافق جمعي بر سر مجموعه اي از اصول وقواعد اجتماعي كه در يك ميدان تعامل اجتماعي به دست مي آيد و موجد انرژي عاطفي است. اين انرژي عاطفي همزمان نتيجه و موجد (علت و معلول ) توافق اجتماعي است تعريف فوق دو قسمت است: بخش اول به معرفي نشانه هاي اشتراك ارزش ها مي پردازد، توافق جمعي بر سر مجموعه اي از اصول و قواعد اجتماعي كه موجد انرژي عاطفي است. اين انرژي عاطفي از طريق يك شاخص تركيبي متشكل از: عام گرايي، اخلاق، خلاقيت و ارزش اكتساب سنجيده بخش مي شود دوم تعريف به عواملي كه eواسطه ورود ارزشها از نظام فرهنگي به نظام اجتماعي هستند مي پردازد، يعني به تعاملات اجتماعي به عنوان موجد وفاق اجتماعي اشاره دارد كه از طريق فرآيند جامعه پذيري در سطح خرد و نهادينه شدن در سطح كلان قابل بحث است. از واسطه هاي جامعه پذيري مي توان به خانواده، مدرسه، دين و فعاليتهاي صنفي اشاره جامعه پذيري كرد محدود به موارد ذكر شده نيست بلكه انواع تعاملات اجتماعي مانند مسافرتهاي خارجي و داخلي، استفاده از رسانه ها اعم از نوشتاري، گفتاري، شنيداري و گردهمايي هاي فاميلي و غيرفاميلي و غيره را نيز شامل فعاليت مي شود اقتصادي از جمله عواملي است كه به سبب محصور نمودن فرد در محيط اقتصادي مي تواند تضعيف كننده وفاق اجتماعي باشد، زيرا فرد در محيط اقتصادي تنها به فكر نفع است و از تعاملاتي كه مي تواند مقوم عاطفه جمعي باشد باز مي ماند. بقاي هر جامعه اي منوط به كاركرد چهارخرده نظام فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. نظام فرهنگي شامل مجموعه عقايد، ارزشها و هنجارهاي فراگيري است كه فضاي جامعه را پر كرده است. نظام اجتماعي كنش و واكنش جمع هاي واقعي با عضويت معين است و وفاق اجتماعي به طور خلاصه عبارتست از: كاسته شدن فاصله و نزديكي هر چه بيشتر اين دو خرده نظام. عوامل خرد و كلان موءثر بر اين فاصله شامل جامعه پذيري به واسطه نظام شخصيت و نهادينه شدن از طريق نظام اقتصادي و سياسي است. در سطح كلان، نظام سياسي و اقتصادي از طريق نهادينه كردن توزيع قدرت و ثروت، بر وفاق اجتماعي موءثر هستند. يك سازمان سياسي مي تواند به وسيله قانون تعهد افراد را نسبت به نظم موجود حفظ كند; زيرا ارزشها به وسيله كارگزاران حقوقي و قانوني به طور رسمي تفسير ودر قالب قانون اساسي هر كشور رسميت مي يابد. در اينجا وفاق با توجه به سطح خرد مطالعه شده است. فرضيه هاي اساسي اين تحقيق در جستجوي آزمون رابطه وفاق اجتماعي با تحصيلات، قشر اجتماعي، فعاليت صنفي، فعاليت اقتصادي، ارتباطات اجتماعي به معناي خاص كلمه ( مسافرتها، رفت وآمدهاي دوستانه و فاميلي، استفاده از رسانه ها ) است. سطح نظري رابطه اي بين جامعه پذيري در خانواده و وفاق نمي بيند. به عبارتي منكر رابطه مثبت بين وفاق اجتماعي و جامعه پذيري در خانواده است و همچنين بين فعاليتهاي اقتصادي و وفاق نيز مدعي رابطه منفي است. وفاق اجتماعي با توجه به چهار شاخص مورد اندازه گيري قرار گرفت. شاخص ها به ترتيب عبارتند از: خلاقيت، عام گرايي، اخلاق و ارزشهاي محقق. اين رساله ها با تعداد نمونه 626 نفر در دو منطقه از شهر تهران به اجرا درآمد. نمونه گيري به شيوه خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي سيستماتيك انجام شد. نتايج نتايج نشان داد خلاقيت و عام گرايي بيش از شاخص هاي ديگر مي تواند نماينده وفاق اجتماعي باشند. آزمون فرضيه ها نشان داد به ترتيب تحصيلات، قشر اجتماعي، فعاليت صنفي و مجموعه ارتباطات اجتماعي به استثناي تعداد ميهماني ها، استفاده از تلويزيون و راديو با وفاق اجتماعي رابطه معني دار و مثبت دارند. دو مورد اخير با وفاق رابطه منفي و معني دار نشان دادند. به عبارتي تلويزيون و راديو بر وفاق اثر منفي دارند و تعداد ميهماني ها كه مي تواند نماينده ارتباطات اجتماعي باشند با وفاق رابطه نشان نداد; اما هنگامي كه گستره تعاملات اجتماعي با اقوام و دوستان و يا هر دو مقايسه گرديد نشان داد تنها تعدد ارتباطات كارساز نيستند، بلكه اين تنوع ارتباطات است كه مي تواند مقوم وفاق اجتماعي باشد. تحليل رگرسيون نيز نشان داد فعاليت صنفي، قشر ذهني، جامعه پذيري در خانواده و ارتباطات اجتماعي در تغييرات وفاق اجتماعي نقش تعيين كننده دارند ودرصد قابل توجهي از رابطه تحصيلات و وفاق مربوط به ارتباطات و قشر ذهني است. يافته هاي كاربردي تحقيق در تحقيق حاضر برخي عوامل مقوم وفاق اجتماعي به اين شرح به دست آمد: - 1 افزايش تحصيلات از آنجا كه عامل گسترش افق ديد فرد است، باعث تقويت وفاق اجتماعي مي گردد. - 2 وجود فاصله طبقاتي و قرارگرفتن بخش عظيمي از جمعيت در گروه پايين جامعه باعث ضعف وفاق اجتماعي مي شود. در اين زمينه افزايش سطح رفاه گروه هاي كم در آ مد بسيار كارساز است. - 3 خانواده به عنوان كوچكترين نهاد بنيادين اجتماعي همواره مورد توجه بوده تحقيق است حاضر نيز بر نقش مثبت خانواده در امر وفاق اجتماعي صحه گذارد، بنابراين همچنان بايستي نسبت به تحكيم بنيادهاي خانواده توجه بيشتري مبذول داشت. اما قبل از اينكه اين نقش روبه نقصان گذارد به تدابير لازم كه يكي از آنها تقويت نهادهاي واسط است پرداخت. - 4 نقش فعاليت هاي صنفي در ايجاد وفاق همواره مورد تاكيد بوده است. تحقيق حاضر نيز مويد اين نقش است، بنابراين بايستي نسبت به تقويت اينگونه انجمن هاي واسط كمر همت بست. - 5 نقش مثبت مسافرتهاي در ايجاد وفاق اجتماعي نيز محرز گشت، بنابراين بايد به ايجاد زمينه هايي پرداخت كه افراد بتوانند فرصت و امكان مسافرت بيشتري بيابند. - 6 تعاملات اجتماعي از جمله عوامل موءثري است كه نشان مي دهد به جاي تاكيد بر تعدد تعاملات بايد به تنوع تعاملات توجه نمود. اين امر بويژه براي جامعه متشكل از قوميت هاي متنوع يك امر حياتي است. ترويج وتبليغ گسترش تعاملات مي تواند از طريق تعريف گسترده تر برخي از عناصر فرهنگ عمومي همچنان صله رحم عملي گردد. - 7 مطالعه رسانه ها نشان داد در مقايسه با ديگر رسانه ها مطالعه نقش برجسته اي در افزايش وفاق اجتماعي ايفا مي كند. بنابراين بايستي بر ايجاد انگيزه مطالعه و ملازمات آن به طور جدي كمر همت بست. پر واضح است كه راديو و تلويزيون بوسيله سرمايه مادي اين جامعه اداره مي شوند، درزمينه تامين برنامه ها بايد بازنگري اساسي صورت گيرد، اين تغيير لازم است در جهتي انجام گيرد كه بتواند كاركرد فعلي اين رسانه را بهبود بخشد. محقق: شهناز صداقت زادگان تنظيم: زهره خزرعليان