Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790226-48164S3

Date of Document: 2000-05-15

آيا رضايت شغلي در بازدهي سازمان تاثير ؟ دارد بهترين مديران وقت كافي را جهت سازماندهي و راهنمايي كارمندان اختصاص مي دهند. سازماندهي زماني موءثر است كه مدير رفتار صحيح و معقولانه اي با كارمندان داشته باشد رضايت شغلي كارمندان ارتباط غيرمستقيم با بازدهي سازمان يا شركت دارد. رضايت كارمندان بنابر دلايل زير بر بازدهي شركت يا سازمان تاثير دارد: - كاهش بازدهي با تعويض مكرر كارمندان - كاهش غيبت كارمندان - بهبود در روابط مدير و كارمندان - افزايش توان و كارايي سازمان در استخدام كارمندان خوب - افزايش اعتبار و شهرت سازمان توسط كارمنداني كه نكات مثبت سازمان را در اجتماع مطرح مي كنند. روشهاي مديريت زير به افزايش رضايت كارمندان، بازدهي و سرمايه شركت و سازمان كمك مي كند: - نظارت: بهترين مديران و سرپرستان با كارمندان رفتاري گرم و دوستانه دارند. به خواسته هاي منطقي آنان توجه به دارند روشني انتظارات خود از كارمندان، وظايف، نحوه ارزشيابي و ارتقاء آنان را مطرح مي كند. بهترين مديران وقت كافي را جهت سازماندهي و راهنمايي كارمندان اختصاص مي دهند. سازماندهي زماني موءثر است كه مدير رفتار صحيح و معقولانه اي با كارمندان داشته باشد. - بهبود در روشهاي مديريتي: در سالهاي اخير توجه زيادي به روشهاي مديريتي شده است. آيا مديران بلندپايه بايد خود تصميم گيري كنند يا در مواردي كارمندان هم مي توانند در روند آن دخالت؟ كنند آيا عملكرد كارمندان بايد بر اساس دستورات ديكته شده باشد يا مي توان اهداف سازمان يا شركت را براي آنان توضيح داد تا در روش دست يابي به اهداف مورد نظر كاملا يا تا حدي آزاد؟ باشند كدام روش موءثرتر؟ است مديريت مشاركتي و هدفدار روشهاي بسيارخوبي هستند كه باعث افزايش بازدهي و رضايت شغلي كارمندان مي شود. مديريت مشاركتي: دراين مديريت كارمندان در رده هاي مختلف در تصميم گيري دخالت فعالانه دارند. براي مثال زماني كه يك كارخانه توليد پوشاك در صدد افزايش خط توليد جديد برآمد، برشكاران و چرخكاران با سرپرستان خود موضوع را بررسي كردند. سرپرستان در جلسات تصميم گيري نظرات آنان را براي سرپرستان ارشد طرح كردند. در نهايت آنان تصميمات نهايي را به هيات مديره منعكس كردند. با اين روش توليد بازدهي و درآمد كاركنان كارخانه توليد پوشاك تا 50 درصد افزايش يافت. مديريت هدفدار: اين روش در مديريت سازمان بسيار موءثر است. به كارمندان اهداف مورد نظر توليد 1000 بشقاب در ماه كاهش آلودگي كارخانه تا 80 درصد توضيح داده مي شود و آنان مجازند روش دست يابي به هدف را انتخاب كنند. كارمندان احساس ارزش و استقلال مي كنند و در اهداف سازمان شركت مي كنند و بازدهي افزايش مي يابد. با تلفيق دو روش فوق و تشويق مادي و معنوي كارمندان مي توان ميزان توليد و بازدهي را تا حد زيادي افزايش داد. - ارتقاء شرايط فيزيكي: تحقيقات روانشناسان صنعتي نشان مي دهد نور، سرو صدا و درجه حرارت بر بازدهي و رضايت شغلي كارمندان تاثير دارد. تحقيقات حاكي است كه پس از 45 ساعت كاركردن در دماي بالا ميزان خطا و تصميم گيري افزايش مي يابد. مترجم: الهام موءدب