Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790225-48157S2

Date of Document: 2000-05-14

نقش حساس درختان در جذب گازهاي آلاينده يافته هاي جديد علمي نشان مي دهد كه گازهاي ناشي از جنگلها نقش چنداني در فرايند گرم شدن زمين ندارند. اين پژوهش در آخرين شماره هفته نامه طبيعت كه يك مجله علمي انگليس است به چاپ رسيده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از پاريس هر سال حدود 58 ميليارد تن دي اكسيد كربن (CO) 2 توسط درختان گياهان و پوشش هاي گياهي در حال تخمير و باتلاقها در هوا رها مي شود. اين گازي است كه مقصر اصلي در گرم شدن دماي زمين معرفي شده است. اين رقم خيلي بزرگتر /6 5از ميليارد تن COاي 2 است كه از فعاليتهاي انسان مانند سوختهاي سنگواره اي ( فسيلي ) بدست مي آيد. بنابراين درك و فهم اينكه چگونه كي و COچرا 2 به طور طبيعي متصاعد شده، بخش بحراني محاسبه چگونگي تغييرات اقليمي و گرم شدن زمين را رقم مي زند. يك نظر سنتي رايج ميان اقليم شناسان كه تقريبا الهامي و مكاشفه اي است، مي گويد: دماهاي گرم تر آهنگ تجزيه ميكروبي را افزايش مي دهد. از اين رو رهاسازي COدر 2 هوا افزايش مي يابد و اين فرايند شتاب مي گيرد. اما، براساس دو بررسي جديد كه در اين زمينه انجام شده و در هفته نامه طبيعت در انگليس انتشار يافته است، ارتباط ميان توليد يا ستانده هاي (Output) Coدما 2 بيش از حد پيچيده است و به آساني قابل تحليل و رديابي نمي باشد. يك گروه بين المللي پژوهشگران به رهبري دانشمندان دانشگاه ي توسچيا ايتاليا ستانده هاي كربن را در 15 جنگل اروپا ميان سالهاي 981996 بررسي كرده اند. دستگاههاي رديابي روي برجهايي نصب شده بود. آنان دريافته اند كه جنگلهاي سرد واقع شده در عرضهاي جغرافيايي بالا، كربن بيشتري را از نواحي پائين تر انتشار مي دهند. به اين دليل كه مناطق مرطوب به رغم دماهاي پايين تر، تجزيه شيميايي را تشويق مي كنند. در يك بررسي جداگانه، دانشمندان آمريكايي دانشگاه هاوايي و بخش خدمات جنگل وزارت كشاورزي آمريكا در كلرادو، دريافته اند كه تجزيه شيميايي درازمدت مواد آلي نسبت به تغييرات كوتاه مدت دما پاسخگو نيست. جان گريس و مارك ريمنت دو پژوهشگر دانشگاه ادينبورو در تفسير اين نتيجه ها گفتند: اين خبر خوشي است. و بدين معناست كه جنگلها به عنوان خروجي كربن (Sink Carbon) عمل كرده و وظيفه برداشت COرا 2 از جو به عهده دارند. اين كار آهنگ گرماي القاء شده به را COخاطر 2كاهش مي دهد و به عنوان راهي براي كنترل محيط زيست جهاني عمل مي كند. همانطور كه كشورهاي بيشتري صنعتي مي شوند و نيز در دو سه دهه گذشته كه مصرف جهاني نفت و گاز افزايش يافته به گفته اقليم شناسان افزايشي اندك اما فزاينده در دماهاي كره زمين به وجود آمده است. اگر اين فرايند بدون كنترل ادامه يابد سطح درياها به اندازه 15 تا 95 سانتي متر طي يك قرن آينده بالا خواهد آمد كه بيشتر به خاطر ذوب يخهاي قطبي و بخشي به خاطر انبساط حرارتي خواهد بود. چنين رخدادي مي تواند جزيره هاي زيادي را زير آب ببرد، دلتاي رودهاي بسياري را غرق كرده، و خرابي هاي فراواني در سطح محلي به وجود آورد. براساس پروتكل كيوتو مذاكراتي در جريان است تا سطح CO2 توليد شده توسط فعاليتهاي انسان را كاهش دهند. گريس و ريمنت گفتند: جنگلها 2 ميليارد تن COبيش 2 از آنچه كه از دست مي دهند، جذب مي كنند. بدون دست كم گرفتن خطر نهايي گرم شدن زمين، اين پژوهشگران گفتند، وقت آن رسيده كه الگوهاي رايانه اي را بازسنجش ( recalibrate) كنيم، به طوري كه داده هاي جديد قابل در نظر گرفتن شود. در آغاز اين ماه مسيحي، دانشمندان دانشگاه كاليفرنيا در بركلي و دانشگاه بريتيش كلمبيا در كانادا گفتند كه صفحات يخ جنوبگان نسبت به قطب شمال در برابر درهم شكنندگي، آسيبپذيري كمتري دارند.