Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790225-48152S4

Date of Document: 2000-05-14

تلاش دولت برزيل براي ارتقاي آموزش در دبستانها هدف دولت برزيل آن است كه تا سال 2007 تمام آموزگاران مقطع ابتدايي تحصيلات دانشگاهي داشته باشند تا همين اواخر، مهمترين مشكل نظام آموزشي برزيل، آن بود كه جمعيت فزاينده كشور ظرفيت دبستانها را با كمبود مواجه كرده بود. در سال 1970 فقط 67 درصد بچه هاي بين 7 تا 14 ساله (يعني سن آموزش اجباري ابتدايي ) مدرسه مي رفتند. در سال 1985 اين نسبت به 82 درصد رسيد. اما پارسال و از رهگذر تلاش دولت براي ساخت مدارس و نيز كاهش ميزان مواليد اين رقم به 96 درصد افزايش يافت. وضع جديد دو چالش جديد را فراروي اين كشور قرار داده است. اول گسترش فضاي آموزشي در مقطع راهنمايي و دوم كه دشوارتر است، بهبود كيفيت آموزش است. اين امر فوريت دارد. تقريبا نيمي از دانش آموزان برزيلي دست كم يك سال از نظر تحصيلات عقب بوده و مجبور هستند يك يا چند سال را دوباره به بخوانند نظر مي رسد آموزگاران كم تجربه، علت اصلي اين روند مطالعاتي باشند كه در سازمان ملي تحقيقات و استانداردهاي اين كشور انجام شده است، نشان مي دهد دانش آموزان آموزگاراني كه تحصيلات دانشگاهي داشته اند، پيشرفت بيشتري نسبت به ساير دانش آموزان دارند. اما فقط نيمي /1 5از ميليون آموزگار مقطع ابتدايي در برزيل تحصيلات دانشگاهي داشته اند. هدف دولت برزيل آن است كه تا سال 2007 تمام آموزگاران مقطع ابتدايي تحصيلات دانشگاهي داشته باشند. تحقق اين هدف سخت است. پايين بودن سطح دستمزد جذب آموزگاران جديد را دشوار مي كند. در سال 1998 دولت قانون اساسي را به منظور ترميم حداقل بودجه سرانه آموزشي هر دانش آموز در سراسر كشور تغيير داد و به يمن اين تغيير، دستمزد آموزگاران در ايالات فقير تا حد قابل ملاحظه اي افزايش يافت. اكنون درآمد در ايالات فقير برزيل معادل بين 112 تا 169 دلار در ماه متغير است. اين دو برابر دستمزد برخي از آنان است، اما هنوز چندان زياد نيست. درنتيجه بسياري از آموزگاران دبستان كه تقريبا همگي زن هستند، ناچارند براي گذران زندگي شغل ديگري نيز اختيار كنند. در دراز مدت، دولت مي تواند با تغيير نحوه تخصيص بودجه آموزشي وضعيت پرداختي بهتري براي آموزگاران ايجاد كند. به طور نمونه دولت مي تواند از يارانه دانشگاهها بكاهد و شمار كاركنان بخش اداري آموزشي را تعديل كند. اما در كوتاه مدت، تلاش دولت براي كاهش كسر بودجه امكان چنداني را براي افزايش مجدد دستمزد آموزگاران فراهم نمي كند. درعوض، مقامات مسئول محور تلاشهاي خود را بر بهبود مهارتها و تحصيلات نيروي آموزشي فعلي قرار داده اند. ازجمله تلاشهاي آنان اجراي طرح ملي آموزش حين خدمت با استفاده از برنامه هاي تلويزيوني ماهواره اي است. با اين حال، در برزيل به مانند ديگر كشورها بهبود وضعيت آموزشي صرفا با پول امكان پذير نيست. يافته هاي سازمان ملي تحقيقات و استانداردها حاكي از آن است كه مدارس در مناطق يكسان كه از يك ميزان امكانات آموزشي برخوردارند و سطح دريافتي آموزگارهايشان تقريبا معادل است، بازده بسيار متفاوتي دارند. براي ترميم اين نابرابري آموزشي، وزارت آموزش كتابچه هايي حاوي دستورالعمل تدريس براي همه آموزگاران دبستانهاي دولتي فرستاده است. به علاوه كتب درسي مصوبه براي تمام دبستانهاي دولتي فرستاده شده است. در حكومت فدرالي برزيل، چنين كاري مستلزم اتفاق نظر ميان شهرداريها و دولتهاي ايالتي است كه اداره مدارس را برعهده دارند. تعجبآور نيست كه اتحاديه هاي آموزگاران با اين نظر مخالف اما هستند در تمام سطوح دولتي، به طور فزاينده اي از اين طرح حمايت مي شود. تربيت آموزگاران را نيز مي توان بدون خرج اضافي بهبود بسياري بخشيد از درسها كاملا جنبه دانشگاهي دارد و در آن توجه اندكي به تدريس در كلاس يا ديگر مسائل مدرسه شده است. اختيار وزارت آموزش براي انجام تغييرات محدود است. اما مقامات اين وزارتخانه قصد دارند با مشاركت ايالات و شهرداريها سازماني جهت ارزشيابي دوره هاي تربيت آموزگار برپا كنند. هدف از اين كار تعطيلي دانشكده هاي تربيت معلم ضعيف و كمك مالي به دانشكده هاي متوسط براي بهبود سطح آموزشي است. كاردوسو رئيس جمهوري برزيل يكي از تواناترين وزراي خود را به نام پائولو رناتوسوزا را در وزارت آموزش قرار داده است. وي پنج سال است كه اين سمت را حفظ كرده است. چنين استمراري در عرصه آموزشي در امريكاي لاتين، نادر و البته كه مناسب است. بهبود تربيت آموزگاران و بازده آنان در مدرسه، هدف درازمدت است. مترجم: وحيد رضا نعيمي منبع: اكونوميست 29 ژانويه 2000