Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790224-48146S5

Date of Document: 2000-05-13

پاسخ سازمان زندانها به يك خبر سازمان زندانها در پاسخ به مطلب مندرج در همشهري چهارشنبه گذشته درباره وضعيت بهداشتي زندانيان اعلام كرد: - 1 سازمان زندانها برابر مواد 97 الي 102 آئين نامه قانوني و مقررات اجرائي و با توجه به اختصاص بودجه اي كه همه ساله در خصوص تغذيه زندانيان از سوي سازمان برنامه و بودجه اختصاص مي يابد اقدامات لازم را به عمل مي آورد و با ملحوظ نظر قرار دادن افزايش ميزان قيمت مواد غذايي اين افزايشها در بودجه سالانه لحاظ مي شود. - 2 كنترل بهداشت مواد غذايي بطور مستمر در تمام زندانهاي كشور از طرف كارشناسان مراكز بهداشتي و درماني زندانها با همكاري شبكه هاي بهداشتي و درماني و كارشناسان انستيتو تغذيه تحت نظارت قرار دارد و از نظر ميزان كميت و كيفيت در زمانهاي مناسب هشدارهاي لازم را ارائه مي نمايند و مسئولان مربوط توجه جدي را بعمل مي آورند. - 3 كليه مواد غذايي خريداري شده استاندارد بوده و داراي مجوز وزارت بهداشت و درمان مي باشد و بدون مجوز وزارت مزبور مواد غذايي مورد نياز زندانها تهيه نمي شود. - 4 اقدامات موجود بهداشتي و درماني در زندان اوين در حد استاندارد بيمارستانهاي داخل شهر مي باشد و از كادرهاي مختلف پزشكي و پيراپزشكي در تمامي مدت شبانه روز بهره مند مي باشد و بيماراني كه لازم است ادامه درمان آنان در خارج از زندان صورت گيرد برابر نظر پزشكان به خارج از زندان منتقل و تحت درمان قرار لذا مي گيرند ضمن تكذيب عدم رسيدگي بهداشتي و درماني منجر به فوت شخص مورد ادعا چنانچه در اين زمينه مداركي وجود دارد جهت رسيدگي لازم به اين سازمان ارسال فرمائيد. بديهي است اين سازمان حق خود را براي طرح شكايت به خاطر تشويش اذهان عمومي محفوظ مي دارد.