Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790224-48140S6

Date of Document: 2000-05-13

طرح آزادسازي آزموني ديگر براي بازسازي صنعت چاي هيات وزيران در راستاي توسعه و اجراي سياست خصوصي سازي، طرح آزادسازي توليد و امور بازرگاني چاي را در اسفند سال 78 تصويب كرد. اين در حالي است كه شماري از چايكاران و برخي كارخانه داران چاي به نوعي از اجراي اين طرح ابراز نگراني كرده اند. اين طرح از آغاز فصل برداشت جاري يعني اوايل ارديبهشت ماه به اجرادرآمده است. از آنجا كه قريب 50 هزارنفر از جمعيت كشور در توليد چاي فعاليت دارندو ازاين طريق ارتزاق مي كنند، بيم آن مي رود، بروز هرگونه خللي در اين زيان طرح، قابل توجهي به اين صنعت و چايكاران وارد آورد. در اين زمينه، دكتر محمدعلي نجفي مديرعامل سازمان چاي كشور، در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي به نگراني هاي چايكاران و كارخانه داران چاي كه در برخي رسانه ها انعكاس يافت، پاسخ گفت. وي ابتدا به عواملي براي تغيير ساختار صنعت چاي كشور تحت عنوان ساماندهي طرح چاي اشاره كرد و گفت: روند خصوصي سازي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور يك روند تقريبا عمومي است. وجود مسايل و مشكلاتي از قبيل نامرغوبي چاي استحصالي، عدم پرداخت به موقع بهاي برگ سبز چاي خريداري شده از چايكاران، واردات بي رويه و غيرمجازچاي خارجي، انباشت بدهي هاي سازمان چاي كشور در اثر اتخاذ سياست هاي نادرست در عرضه چاي يارانه اي، پايبند نبودن سازمان هاي ذي ربط به تامين مابه التفاوت قيمت تمام شده، قيمت فروش چاي يارانه اي و.. سبب، شد تا سازمان برنامه وبودجه طي نامه اي در سي ام خرداد ماه سال 1377 گزارشي از وضعيت چاي كشورهمراه با پيشنهادهاي اصلاحي در جهت بهبود آن و واگذاري قسمت هاي توليد وبازرگاني به بخش خصوصي، به شوراي اقتصاد ارائه دهد. شوراي اقتصاد دو ماه بعد موافقت كرد، در اين مورد كميته اي تاسيس شود. اين كميته مركب از سازمان برنامه و بودجه (به عنوان مسوءول ) سازمان، حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، وزارت صنايع، وزارت كشاورزي (سازمان چاي كشور ) وزارت، تعاون، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي مربوط بود. وظيفه اين كميته، تهيه و تدوين يك طرح جامع در زمينه اصلاح ساختار چاي كشور، واگذاري فعاليت هاي امور توليد و بازرگاني چاي به بخش خصوصي و تعيين نقش حمايتي دولت در اين زمينه بود. كميته مزبور، با تشكيل جلسات كارشناسي با حضور نمايندگان كشاورزان چايكار، صاحبان كارخانه هاي چايسازي، نمايندگان مناطق چايكار در استان هاي گيلان و مازندران، صاحبنظران و كارشناسان صنعت چاي و آيت الله قرباني نماينده استان گيلان در مجلس خبرگان و امام جمعه لاهيجان، طرح جديد ساختارچاي كشور را بر اساس جمعبندي كليه نظرات و پيشنهادات تهيه كرد و به شوراي اقتصاد ارائه داد. اين طرح در نهايت ضمن ارائه در شوراي اقتصاد دراسفندماه به 78 تصويبهيات وزيران رسيد. نجفي سپس به شيوه و چگونگي خريد برگ سبز، توليد، عرضه و فروش چاي درساختار جديد و همچنين به نقش و جايگاه سازمان چاي در آن اشاره و تصريح كرد: بر اساس ساختار اصلاح شده سازمان چاي كشور، كليه كارخانه هاي چايسازي بايد خود اقدام به خريد برگ سبز چاي مرغوب از كشاورزان كنند و پس ازفرآوري آن، چاي به دست آمده را براي فروش به بازار عرضه كنند. وي گفت: در اين فرايند، ممكن است، بعضي چايكاران نتوانند محصول مرغوبو استاندارد خود را به كارخانه ها در برسانند چنين شرايطي، ساختار سازمان جديد، چاي را موظف كرده است، برگ سبز چاي اين كشاورزان را خريداري كند. محصول خريداري شده بر اساس نرخ پايه و با نظر كميته ويژه، ابتدا دركارخانه هاي دولتي و سپس در كارخانه هاي خصوصي به چاي خشك تبديل خواهد شد. از وي سوءال شد، بسياري از كشاورزان چايكار، زندگي خود را از اين راه مي گذرانند و فروش برگ سبز توليدي براي آنها حياتي است، از طرفي فروش برگ سبزمشمول يك محدوده زماني است كه چنانچه كارخانه داران وسازمان چاي كشور موفق نشوند به موقع محصول را از چايكاران بخرند، چه اتفاقي مي افتد، آيا تضميني براي اين دسته از كشاورزان وجود دارد! وي گفت: سازمان چاي كشور، موظف به خريد برگ سبز از چايكاران علاوه مي باشد، براين، به منظور اطمينان بيشتر در اين بخش، ساختار جديد، كميته اي راپيش بيني كرده است كه بر حسن اجراي طرح نظارت كند. اين كميته متشكل از نمايندگان سازمان چاي كشور ( مسوءول كميته ) سازمان برنامه، و بودجه، وزارت بازرگاني، استانداري گيلان، اتحاديه كشاورزان چايكارو سنديكاي كارخانه داران است. مديرعامل سازمان چاي كشور در خصوص موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح وتبعات ناشي از عدم پوشش آن به ابعاد وجودي صنعت چاي كشور كه ممكن است خساراتي به كشاورزان و كارخانه داران وارد كند، گفت: اگر طرحي در اين سطح و حجم، جامع نگر و فراگير نباشد و براي اين قبيل موارد، راهكاري پيش بيني نكرده باشد، بيش از آنچه مفيد واقع شود، بحران آفرين خواهد بود. پيش بيني ساختار جديد سازمان چاي در اين زمينه، آن است كه مسوءوليت توليد و فروش چاي خشك به عهده كارخانه داران است. ولي بنابه شرايط اقتصادي بازار چاي، اگر آنها نتوانند چاي توليدي خود را بفروشند، سازمان چاي مي تواند، چاي آنها را بر اساس كيفيت و استاندارد معين، به قيمت كارشناسي و ارزش كيفي، خريداري كند. وي گفت: اين سازمان موظف است، در تنظيم بازار چاي به نحوي عمل كند كه اجراي طرح با مشكل اينچنيني مواجه نشود. نجفي، در ارزيابي واردات بي رويه چاي به كشور در سال گذشته و همچنين تدابير اين سازمان براي جلوگيري از ورود اين كالا در سال جاري جهت تحقق دقيق اهداف طرح، خاطرنشان كرد: يكي از مزيت هاي طرح آزادسازي، بازار وتوليد و فروش چاي در كشور، كنترل كمي و كيفي بر واردات چاي است. بر اساس اين طرح، ميزان چاي وارداتي با تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي شود و مجوز آن از سوي وزارت بازرگاني و با هماهنگي سازمان چاي كشورصادر خواهد وي شد افزود: راهبرد سازمان چاي در اين زمينه، اولويت دادن به توليدات داخلي است. مديرعامل سازمان چاي كشور، سپس به تامين نقدينگي كارخانه داران براي خريد برگ سبز چاي با توجه به مشموليت محدود عرضه برگ سبز اشاره كرد ومتذكر شد، موضوع نقدينگي براي كارخانه هاي چايسازي هنگام برداشت برگ سبزحائز اهميت است. سازمان چاي كشور در اين رابطه از محل تبصره سه مبلغ 300 بودجه ميليارد ريال تسهيلات براي اين منظور درنظرگرفته است كه كميته يادشده موضوع بند سه طرح جديد، ميزان نياز كارخانه ها و برنامه زمان بندي پرداخت آن در سال جاري را تعيين كرده و به بانك عامل در استان هاي گيلان ومازنداران ابلاغ مي كند. در زمينه بازسازي كارخانه هاي فرآوري برگ سبزچاي نيز به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شد تا مبلغ 30 ميليارد ريال از اعتبار ياد شده را به صورت علي الحساب در اسفندماه سال جاري به كارخانه داران اختصاص دهد. وي افزود: طبق مصوبه هيات وزيران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به پرداخت مبلغ مذكور ازطريق بانكهاي عامل اقدام كند. مديرعامل سازمان چاي كشور در پايان به نقش و جايگاه اين سازمان درطرح ساماندهي چاي كشور پرداخت و تصريح كرد، با اجراي طرح آزادسازي توليد وتجارت چاي، نقش سازمان چاي كشور در خريد برگ سبز و تبديل آن و نيز اموربازرگاني به حداقل ممكن رسيده است و كشاورزان چايكار، كارخانه داران وعاملان فروش هر كدام خود به صورت انفردي و يامشترك (در قالب تشكل هاي صنفي )كليه امور، مربوط به توليد و تجارت را در يك فضاي كاملا رقابتي انجام خواهندداد. طبق اين طرح، سازمان چاي كشور به تدريج فعاليت هاي خود را در بخشهاي پژوهش و ترويج و اصلاح باغهاي چاي و همچنين توسعه سطح زيركشت، بهبود كيفيت چاي و اطلاع رساني متمركز خواهد كرد. وي افزود: دربخش اطلاع رساني، سازمان چاي دست به اقدام هاي گسترده ومهمي خواهد زد. از آن جمله، برآورد ميزان مصرف داخلي، شناسايي ذائقه مصرف كننده، آشنايي مصرف كنندگان با مزاياي مصرف چاي، بازاريابي در كشورهاي خارجي، تحقق و ارائه راهكارهاي مناسب براي افزايش صادرات و... مي توان اشاره، كرد. نجفي گفت: هدايت امر توليد چاي و فرآوري آن و نظارت بر نحوه تهيه وساخت ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز كارخانه داران، نظارت بر كار بسته بندي و رعايت استانداردهاي جهاني چاي، از ديگر وظايف ستادي اين سازمان در صنعت چاي كشور خواهد بود.