Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790224-48138S3

Date of Document: 2000-05-13

چگونه به پرسش هاي كودكان درباره خدا پاسخ؟ گوئيم پرسش هاي كودكان درباره خدا، در عين سادگي بسيار زيبا و لطيف است. ما به عنوان والدين چگونه با اين سوءالات روبه رو؟ مي شويم آيا به سادگي ازكنار آنها؟ مي گذريم آيا پاسخ به پرسش آنها را به آينده اي دور؟ وامي گذاريم آيا از سر احساس مسئوليت پاسخ هايي مي دهيم كه در خور شرايط سني و ذهني كودكانمان؟ نباشد.. پرسش درباره خدا همواره يكي از دغدغه هاي بشر از كودكي تا كهنسالي است و پاسخ به آن نه تنها يك ضرورت است بلكه نقش موءثري در رشد شخصيت و رفتار اجتماعي و فردي انسان دارد. نويسنده كتاب (ايرليق ياب ) كه داراي دكتراي آموزش است، روش هاي برخورد و پاسخگويي به پرسش هاي كودكان را با ديدي كارشناسانه و كاربردي ارائه داده و پيشنهادهايي براي رشد معنوي كودكان در دنياي پر تب و تاب فعلي مطرح كرده است. جالب اينجاست كه پيشنهادهاي ارائه شده در اين كتاب تنها از ديدگاه دين يا مذهب خاصي مطرح نشده و مخاطبان مي توانند با توجه به اعتقادات و باورداشت هاي خود، از مطالب اين كتاب به عنوان سكوي پرشي براي رسيدن به دريافت هايي نوين استفاده كنند. كليدهاي آموختن به كودكان درباره خدا سه بخش اصلي دارد: در بخش اول كه به سوءالات كودكان درباره خدا اختصاص دارد، با سوءالهايي روبه رو مي شويد كه شايد پاسخي براي آنها نداشته باشيد. بخش دوم به بررسي راههاي مختلف ارتباط كودكان با خدا اختصاص دارد. با مطالعه اين بخش درخواهيد يافت كه ايمان تنها از طريق موعظه هاي اخلاقي تقويت در نمي شود بخش سوم با حوزه وسيع تري از شيوه هاي آموختن درباره خدا آشنا مي شويم و باور خواهيد كرد كه فرزندتان شاگردي درحال يادگيري است; شاگردي با آموزگاراني متعدد. در انتهاي كتاب نيز چند پرسش و پاسخ ارائه شده است كه مطالعه آنها خالي از لطف نيست. در اين كتاب مي خوانيد: حتي مشكل ترين سوءالات كودكان درباره خدا نيز پاسخ هاي قابل فهمي دارند كه ذهن پرسشگران جوان را به حل معماي شناخت خداوند، ياري مي كند. سوءال خدا؟ كيست پاسخي ساده و مشخص ندارد، پس به گونه اي به اين سوءال پاسخ دهيد كه جوابگوي انگيزه كنوني كودك شما باشد. توجه داشته باشيد كه هر كسي در هر سني، خداوند را براساس تصور خود مي شناسد. پس ممكن است پاسخ هاي شما به اين پرسش دشوار، در سنين مختلف كودكتان، متفاوت باشد. اگر فرزندتان پرسيد: من از كجا؟ آمده ام با گفتن يك داستان به او پاسخ دهيد. كودكان داستان را بيشتر به خاطر مي سپارند و داستانهاي آفرينش نه تنها درباره نحوه پيدايش جهان سخن مي گويند بلكه ارتباط انسان با جهان، انسان با انسان و انسان با خدا را به كودك مي آموزند. براي آموختن به كودك، خود بايد الگويي عيني و خوب براي او باشيد و لحظات حيرت و شكرگزاري در برابر قدرت لايزال خدا را در كنار او تجربه كنيد. به فرزندتان چگونه دعا كردن را بياموزيد و به او بگوييد كه خداوند هميشه بيش از نيازهاي ما به ما مي بخشد و عطا مي كند. در برخورد با مصائب بي تابي نكنيد، به شعارهايي كه داده ايد عمل كنيد و به كودكتان بگوييد كه تمام كودكان جهان، اعضاي خانواده خداوند هستند. تجربيات كودك در زمينه مفاهيمي همچون خوبي، راستي، زيبايي، نحوه خداشناسي او را شكل مي دهد. شما از دو طريق آموزش بي برنامه (آموزش در محيط خانه، خانواده و دوستان ) و آموزش برنامه ريزي شده (آموزش در مدرسه با استفاده از تمامي منابع و با هدفي خاص ) مي توانيد به كودكتان بياموزيد. در هر دو صورت انسجام ملموس بين گفتار و كردار آموزش دهنده و استفاده صحيح و مناسباز منابع گوناگون، امري تعيين كننده در يادگيري كودك است. در برنامه ريزي براي آموزش كودك درباره خدا، به زمان، موضوع و شيوه تدريس توجه كنيد و به فرزندتان كمك كنيد تا از راههاي گوناگون و با نقطه نظراتي مختلف، به رابطه خداوند و پديده هاي بنگرد. كتاب مقدس (قرآن ) را وارد زندگي او كنيد و تنوع موضوعات آن را مدنظر قرار دهيد. مجهولات را با استفاده از معلوماتي كه داريد، توضيح دهيد و هرگز از گفتن من پاسخ اين سوءال تو را نمي دانم، اما كمك مي كنم كه جوابت را پيدا كني نترسيد. به ياد داشته باشيد كه اعتقادات اساسي و بنيادين يك سنت مذهبي تنها زماني براي كودك شما معني داراست كه با زندگي روزمره او ارتباط داشته با باشد كودك خود به ديدن طبيعت يا در واقع كتاب بزرگ آفرينش خدا برويد و از او بخواهيد درباره پديده هاي طبيعي تفكر كند. وقتي كلمات فاقد توانايي معرفي خداوند هستند، حتي از موسيقي و هنر نيز بهره بگيريد. كودك شما، ابتدا باورهاي ساده را مي آموزد، آنگاه بينش وسيع تري پيدا پس مي كند هرگز از اطلاعاتي فراتر از حد فهم و درك او استفاده به نكنيد كودك اجازه بدهيد تا ساعاتي را با خود تنها آنگاه باشد تفكر در تنهايي را به فعاليتي خانوادگي تبديل كنيد. عبادت دستجمعي نيز تاثير پايداري در رشد معنوي كودكان دارد. از سوي ديگر، عضويت در گروه هاي عام المنفعه و فعاليت هاي اجتماعي باعث حفظ و تقويت ايمان كودك در تمامي مراحل رشد و زندگي خواهد شد. آشنايي با ساير اديان و عقايد، موجب تقويت و استحكام باورهاي اعتقادي مي شود، اما براي كودك توضيح بدهيد كه اعتقاد به ديني خاص، ممكن است تفاوت هاي گوناگوني ميان او و ديگران ايجاد كند. سعي كنيد اوقات نيايش و عبادت را براي كودك خود لذتبخش و جذاب كنيد، چرا كه اجبار، ملامت، مقايسه منفي و ساير وسايل تحريكي، باعث گريز كودك از پيگيري پاسخ به سوءالهاي خويش مي شود. اميد است مطالعه اين كتاب علاوه بر مربيان، به والدين علاقه مند كمك كند تا بتوانند مسئوليتي را كه در تربيت ايماني فرزندشان برعهده دارند، به نحوي شايسته انجام داده و رشد معنوي كودك آنان را ارتقاء دهد. منبع: كليدهاي آموختن به كودكان درباره خدا - انتشارات صابرين