Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790220-48102S5

Date of Document: 2000-05-09

عمادالدين باقي در پنجمين جلسه دادگاه اعلام كرد: ترور حجاريان سياسي و تشكيلاتي بود * باقي: وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد كه نمي گذارند ما پرونده ترور حجاريان را تكميل كنيم * باقي در خصوص اتهامش مبني بر فوت مشكوك سيد احمد خميني گفت: آقاي نيازي مسئول پرونده قتلهاي مشكوك درملاقات مفصلي با سيد حسن خميني گفته است كه مرگ پدرش جزو قتلهاي مشكوك است * باقي: در مقاله من گفته شده كه پورمحمدي (معاون پيشين وزارت اطلاعات ) و چند نفر ديگر روز بعد از حادثه (قتل بانو برقعي ) به خانه سابق فلاحيان رفته و در اين زمينه خانواده مقتول شاهد من است گروه اجتماعي: پنجمين جلسه محاكمه عمادالدين باقي عضوشوراي سردبيري روزنامه توقيف شده فتح روزدوشنبه درشعبه 1410 دادگاه عمومي تهران به رياست سعيدمرتضوي برگزارشد. بگزارش ايرنا در ابتداي اين جلسه مرتضوي از رضا رضايي نماينده وزارت اطلاعات خواست شكايت اين وزارتخانه را بيان كند. رضايي با اشاره به اظهارات باقي درخصوص ترور حجاريان گفت: وي پس ازترورحجاريان مي گويد: عناصري ازنهادهاي مختلف، تشكيلاتي را بيرون ازدستگاه دولتي ايجاده كرده اند، درواقع پنهان از چشم نهادها و مسئولان آن يك پاي اين تشكيلات درنيروي انتظامي وسپاه ويك پاي ديگر آن دروزارت اطلاعات وصداوسيمااست. رضايي گفت: باقي درمقالات وسخنراني هاي ديگري مواردي را مكرر ا مطرح ومدعي شده كه قتل اين افراد توسط عناصر وزارت اطلاعات و تحت رهبري سعيدامامي صورت گرفته است عمادالدين باقي در دفاع گفت: درخصوص ترور حجاريان همانگونه كه درجلسات گذشته گفتم وبحث شد، موضع گيري وزارت اطلاعات مبتني بر وجود سناريويي بوده كه دراين زمينه اين وزارتخانه اعلام كرد قوه قضائيه نگذاشت ما پرونده را تكميل كنيم و پرونده را ازما گرفت. باقي گفت: وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد كه نمي گذارند ما پرونده ترور حجاريان را تكميل كنيم واين دليل محكمي براي سرهم بندي كردن مسئله است. باقي گفت: وزيراطلاعات گفته بود كه بحث ترور حجاريان انفرادي وشخصي بوده ومن پاسخ دادم كه اين ترور انفرادي وشخصي نبوده بلكه تشكيلاتي بوده كه متهمان نيز گفتند كه درترور مراقب داشتند وچندنفري اقدام به اين كار كرده اند، پس ترور حجاريان تشكيلاتي بوده است. وي افزود: من گفته ام كه يك پاي اين تشكيلات در وزارت اطلاعات است كه اين مورد سابقه دارد، عوامل سعيد امامي دروزارت اطلاعات بوده و هستندچون اخيرا نيز اعلام شد كه هشت نفر از متهمان قتلهاي زنجيره اي اخيرا آزادشده اند و سه نفر ديگر از كاركنان وزارت اطلاعات درحوزه معاونت وزير ومديركلي اين وزارت خانه دستگير شده اند. نماينده وزارت اطلاعات با اعتراض به اظهارات باقي گفت: اين مطلب كه اخيرا سه نفر دستگير شده اند كذب است واين خبر تكذيب شده است. باقي گفت: خبر دستگيري اين سه نفر رسما اعلام شده است. مرتضوي نيز گفت: براساس ماده 188 آيين دادرسي انتشار خبر قبل ازصدور حكم قطعي افترا است و شامل مجازات مفتري مي شود. باقي گفت: من اسم افراد دستگيرشده را نياورده ام. رضايي نماينده وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات دراطلاعيه رسمي اعلام كردكه هشت نفر از متهمان قتلهاي زنجيره اي آزاد شده اند و درمورد بازداشت افراد ديگر اطلاعيه اي صادرنكرده است. باقي: من مدرك دارم، اگر نماينده وزارت اطلاعات رسما اين خبر راتكذيب كند من مدارك را تقديم دادگاه مي كنم. باقي درادامه دفاعيات خود به بيانيه 510 وزارت اطلاعات درمورد قتلهاي زنجيره اي اشاره كردو گفت: وزارت اطلاعات دراين بيانيه گفته است كه عواملي دروزارت اطلاعات به صورت خودسر بودند كه درسازمانهاي خشونت همكاري داشته اند ومعني حضور عوامل سعيد امامي دروزارت اطلاعات اين نيست كه آنان قاتل هستند بلكه شايد آنان جزو عوامل سعيد امامي بودند ولي درهيچ قتلي شركت نداشتند. نماينده وزارت اطلاعات گفت: هنوز اتهام سعيد امامي نيز ثابت نشده است. باقي گفت: دراين زمينه وزارت اطلاعات بيانيه اي صادركرد و اگر جرمي عليه سعيد امامي ثابت نشده، وزارت اطلاعات متهم است چون اين اتهام رابرگردن وي انداخته است. مرتضوي گفت: صرف صدور اطلاعيه جرمي را ثابت نمي كند. باقي گفت: وزارت اطلاعات رسما آن را اعلام كرده است. مرتضوي گفت: اگر حرف وزارت اطلاعات را قبول داريد بايد قبول كنيد كه وزيراطلاعات گفت كه ديگر عقبه اين عوامل خودسر در وزارت اطلاعات نيستند. باقي گفت: وزارت اطلاعات كه خدا نيست كه هرچه بگويد صحيح باشد بلكه من براساس محكمات حرف مي زنم. وي افزود: اينجا يك بحث واختلاف نظر بين گروههاي جبهه دوم خرداد ووزارت اطلاعات است كه آنان مي خواهند قتلها را منحصر به چهار نفر كنندولي ما جبهه دوم خرداديها معتقديم كه قتلهاي مشكوك يك دهه اخير بايدبررسي شود واين قتلها منحصر ومحدود به چهار نفر نيست. قاضي: شما به صراحت گفته ايد كه ترور حجاريان يك عمل تشكيلاتي بوده واين حكايت ازاين دارد كه وزارت اطلاعات مي خواهد چيزي را ازافكارعمومي محو وپنهان شود و آغاز موضوع دستگيري متهمان را عجيب ومشكوك قلمدادكرديد ونهايتا اين ترور را منتسب به تشكيلاتي دروزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و صداوسيما كرده ايد، دراين مورد دلايل خودرابيان كنيد. باقي گفت: اول اينكه سوال مطرح شده، مبتني برتحريف صريح اظهارات اينجانب دوم، است، برخلاف پرسش مطروحه، اينجانب درمصاحبه مطلقا نهادهاي نظام را متهم به دخالت در ترور سوم، نكرده ام، ميان بخش اول مصاحبه كه پاسخ به وزيراطلاعات است و بخش دوم كه پاسخ به سوالي درباره سازمان خشونت، تفاوت ننهاده وآن را يك عبارت قلمداد كرده ايد، چهارم اينكه، عبارت صريح مصاحبه درتبرئه نهادهاي نظام ازسازماندهي درخشونت است. باقي درخصوص اتهام ديگرش مبني بر مشكوك بودن فوت حاج سيداحمد خميني (ره ) وانتساب آن به نيروهاي اطلاعاتي گفت: در مقاله من در /12/78روزنامه 21شماره فتح با عنوان منبع شايعه مرگ مشكوك سيداحمد خميني به اين نتيجه رسيدم، آقاي نيازي مسوول پرونده قتلهاي مشكوك دريك ملاقات مفصلي با سيدحسن خميني فرزند سيداحمد خميني گفته است كه مرگ پدرش جزو قتلهاي مشكوك است. مرتضوي خواستار ارائه مدارك مستدل دراين زمينه ازسوي باقي شد. باقي گفت: مدرك خود من هستم، من درموسسه تنظيم و نشرآثار حضرت امام ( ره ) فعاليت دارم وچند كتاب ازاين موسسه توليد شخصي من است و تابه حال اين خبر من ازسوي سيد حسن ويا آقاي نيازي تكذيب نشده است. وي افزود: تنها روزنامه كيهان به نقل ازيك منبع نزديك به سيدحسن خميني آن را تكذيب كرد كه بعدا نيز موءسسه نشر آثار حضرت امام (ره ) آن خبر را تكذيب كرد. مرتضوي گفت: منبع شما آقاي نيازي است اگر ازوي استعلام شود قبول داريد. باقي گفت: نه خير من از سيدحسن خميني استعلام مي آورم. مرتضوي ازباقي خواست درخصوص اتهام ديگرش مبني بر اينكه گفته بودمديركل اطلاعات قم روزقتل بانو برقعي ( همسر پسر عموي پور محمدي معاون وزير پيشين اطلاعات )درمحل حادثه حضور داشت واين قتل رااز زمره قتلهاي حرفه اي وترور دانسته و گفته است كه بانو برقعي از يك رازي مطلع بوده كه به خاطر آن كشته شده و در اين زمينه به وزارت اطلاعات توهين كرده است، دفاع كند. باقي گفت: دفاع من دراين خصوص به شرح دفاعيات دوفقره شكايت مطرح شده ازسوي مصطفي پورمحمدي و خطيب مديركل سابق اداره اطلاعات قم است ودراين زمينه خانواده مقتول شاهد من است. پس از رسيدگي به شكايت وزارت اطلاعات، شكايت علي فلاحيان وزيراسبق اطلاعات از باقي مطرح شد. مرتضي فقيه ايماني نماينده فلاحيان دراين شكايت با استناد به مطالبمنتشره در روزنامه فتح در تاريخ دهم بهمن ماه 1378 با عنوان رمزگشايي ازجعبه سياه قتلهاي زنجيره اي حضور، فلاحيان در روزحادثه قتل بانو برقعي درشهرستان قم ودرمنزلي مجاور محل وقوع حادثه، قلمدادكردن قتل مرحوم دكترتفتي و همسر و دوفرزندش درشمار قتلهاي مشكوك، قتل فاطمه قائم مصاحبه مقامي باقي در شماره بيست و ششم دي ماه 78 روزنامه ايران ويچ پيرامون قاتلان زنجيره اي از باقي شكايت كرد. باقي در دفاع گفت: درمقاله من درمورد رمزگشايي از جعبه سياه، دو بار به نام فلاحيان اشاره شده بود و در آن گفته شده بودكه پورمحمدي و چند نفر ديگر روزبعدازحادثه به خانه فلاحيان درقم رفته و فلاحيان نيزتوسط خانواده مقتول ازحادثه مطلع و درمحل حادثه حضورداشته است كه بعدا طي يك اصلاحيه منزل فلاحيان به منزل سابق وي اصلاح شد. باقي اظهارداشت: دراين مقاله به صراحت آمده است كه فلاحيان توسط خانواده مقتول مطلع شده است، پس اتهامي متوجه وي نشده است. مرتضوي ازباقي پرسيد، شما چرا بايك مقاله ديگر اين شائبه را ازبين نبرديد. باقي گفت: طبق روال مطبوعاتي، فلاحيان بايد توضيح مي داد و مي گفت كه اين بخش بايد اصلاح شود ولي تاكنون هيچ اصلاحيه و تكذيبيه اي ازسوي وي به ما نرسيده است درصورتي كه اگر ما جوابيه اي دريافت مي كرديم آن رامنتشر مي كرديم.