Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790219-48094S2

Date of Document: 2000-05-08

از زاويه اي ديگر .. اين قانون را هم تصويب كنيد يكي از عادات ناپسندي كه با معيارهاي شهرنشيني در جوامع امروزي همخواني ندارد، كثيف كردن محيط زيست شهري است. هركس كه در شهر زندگي مي كند موظف به رعايت مقررات شهرنشيني است. بسياري اتومبيل، ازدحام جمعيت، انبوهي اماكن و نوع زندگي در شهر ايجاب مي كند كه به بهداشت محيط توجه بيشتري داشته باشيم. بسياري از ما وقتي به پارك مي رويم، علي رغم وجود سطلهاي زباله، بازمانده مواد غذايي خود را در مكاني نامناسب روي زمين يا چمن مي ريزيم و انتظار داريم رفتگران پارك ها پس از آنكه ما محل را ترك كرديم آنجا را تميز كنند. از اينها بدترمناظري است كه گهگاه در خيابانها ديده مي شود. با كمال تعجب مشاهده مي كنيد كه بعضي از شهروندان پوست ميوه و آشغال خود را از وسيله نقليه به بيرون پرتاب مي كنند. اين حركت به نوع اتومبيل و يا در شمال و جنوب بودن خيابان محل تردد ارتباط ندارد چراكه هم در رفتار دارندگان اتومبيل هاي مدل بالا و گران قيمت ديده مي شود و هم در خيابان هاي شمال شهر. كساني كه شيشه وسيله نقليه خود را پايين مي كشند و پوست موز يا ته سيگار روشن خود را بيرون مي اندازند، لحظه اي به اين فكر كنند كه با اين حركت محيط زيست شهري خود را آلوده مي كنند و اگر قرار باشد هر كس همين رفتار را داشته باشد، آنوقت شهر ما چه چهره اي به خود خواهد گرفت. ظاهرا در حال حاضر براي فردي كه آشغال خود را از اتومبيل بيرون مي ريزد قانون پيش گيرنده اي وجود ندارد، چراكه اصولا نمي توان براي همه رفتارهاي شهروندان مقررات وضع كرد. بسياري از ما مي توانيم با تكيه به عقل و درك خود از مناسبات شهري، به رفتار درستي در زندگي دست پيدا كنيم، اما اگر رفتار ناشايستي از سوي خيلي از شهروندان تكرار شود آنوقت است كه مي توان براي پيشگيري از آن و ممانعت از رسيدن ضرر و زيان به ديگران به قوانين و مقررات خاص شهرنشيني نيز متوسل مسلما شد پرت كردن آشغال از وسيله نقليه در حال حركت به بيرون ضمن آنكه محيط را آلوده و بدمنظر مي كند، ممكن است براي ديگر رانندگان نيز خطراتي را در پي داشته باشد. پيشنهاد مي شود، هم اكنون كه آيين نامه راهنمايي و رانندگي از سوي كميته اي در شوراي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور در حال بازبيني است، ماده اي به آن افزوده شود كه چنانچه پليس مشاهده كرد از وسيله نقليه اي آشغال به بيرون انداخته شد، eدارنده خودرو را جريمه كند. آري، شهرنشيني قواعدي هم براي كساني كه در شهر زندگي مي كنند، دارد كه همه شهروندان موظف به اجراي آن هستند. محمود برآبادي