Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790213-48032S5

Date of Document: 2000-05-02

زيمبابوه; جنگ براي زمين يا قدرت گزارش خبري رسانه هاي خبري جهان اين روزها از بحران فزاينده در زيمبابوه به عنوان جنگ زمين نام مي برند. كشاورزان سفيدپوست توسط سياهپوستان از مزارعشان بيرون رانده مي شوند. اما شايد اين همه موضوع نباشد، شايد وقايعي كه اين روزها در زيمبابوه در جريان است براي دستيابي به يك هدف سياسي طراحي شده باشد. در مبارزات استقلال طلبانه سال 1980 موگابه كه يك محقق بود، به رهبر شورشيان تبديل شد و وعده ساختن كشوري مملو از صلح و آشتي و ايجاد فضايي را داد كه وحدت آفرين باشد نه تفرقه آميز. حزب او موسوم به اتحاد ملي آفريقا كه مبارزه با حكومت اقليت سفيدپوست را رهبري مي كرد، با رقيب خود حزب اتحاد مردم آفريقا دولت ائتلافي تشكيل داد اما بعد از چند سال موگابه رهبران حزب اتحاد مردم آفريقا را از دولت اخراج و مخالفان سياسي خود را سركوب كرد. او از آن زمان با استفاده از ارعاب و تهديد قدرت را به دست دارد. اما از چندي پيش اوضاع تا حدي از كنترل موگابه خارج شد. هزاران تن از سربازان سابق جنگ استقلال زيمبابوه با تحريك او بيش از هزار مزرعه متعلق به سفيدپوستان را اشغال كردند. آنها دو مزرعه دار سفيدپوست و يك مخالف سياهپوست را كشتند و بسياري از مزارع و ساختمانها را به آتش كشيدند. موگابه 76 ساله در بيستمين سالگرد استقلال زيمبابوه در يك نطق تلويزيوني گفت، دولتش هم وضعيت سربازان سابق و هم مزرعه داران را درك مي كند اما به حاميانش دستور نداد كه از مزارع خارج شوند. چند ساعت بعد موگابه مزرعه داران سفيدپوست را دشمن دولت خواند. به نظر مي رسد زيمبابوه اين روزها به جاي برگزاري جشن هاي بيستمين سالگرد استقلال، به سوي هرج و مرج پيش دبير مي رود كل جنبش تغيير دمكراتيك عمده ترين گروه مخالف سياسي در زيمبابوه مي گويد: اكنون فضاي وحشت و اندوه بر اين كشور سايه افكنده است. تهاجم به مزارع سفيدپوستان دو ماه پيش، وقتي اتفاق افتا دكه اكثريت قريب به اتفاق مردم، به اصلاحات قانون اساسي كه از سوي موگابه حمايت مي شد، راي منفي دادند. در اين همه پرسي، ماندن رئيس جمهوري در كرسي قدرت براي سال 12 ديگر و اجازه توقيف مزارع سفيدپوستان بدون پرداخت خسارت به راي گذاشته شد. برخي از اين مزارع از ابتدا متعلق به سفيدپوستان بود و برخي ديگر بعد از استقلال توسط سفيدپوستان خريده شد. موگابه كه از شكست در اين همه پرسي كه اولين آزمون براي تعيين محبوبيت مردمي حزب حاكم به شمار مي رفت، به شدت عصباني بود، عده اي را به هجوم به مزارع سفيدپوستان و اشغال غيرقانوني مزارع تحريك اين كرد در حاليست كه دادگاه عالي اين كشور به سربازان سابق جنگ دستور داده است مزارع را ترك كنند. اما آنها كه از سوي موگابه حمايت مي شوند، همچنان به تهاجم ادامه دادند اگر چه اصلاحات قانون اساسي چند روز پيش به تصويب رسيد و گفته مي شود در صورت امضاي موگابه لازم الاجرا خواهد بود و ديگر نيازي به تصويب پارلمان نيست. اصلاحات ارضي در زيمبابوه موضوع مهمي است، اما دليل مهمتري كه موجب شده موگابه دست به چنين تحريكاتي بزند انتخابات است. محبوبيت رئيس جمهور در سالهاي اخير به شدت كاهش يافته و شكست او در همه پرسي از احتمال پيروزي مخالفان در انتخابات پارلماني كه در اين ماه برگزار مي شود، خبر مي دهد. مخالفين مي گويند، سربازان سابق جنگ و ديگر حاميان موگابه مخالفان دولت را هم مانند مزرعه داران سفيدپوست هدف قرار داده اند. آنهااز اين بيم دارند كه موگابه از خشونت ها و آشوبهاي اخير استفاده كرده و وضعيت اضطراري اعلام كند و انتخابات پارلماني را به تعويق بياندازد. يكي از رهبران مخالف مي گويد: اين اتفاقات فقط بهانه اي است براي ارعاب مخالفان اما موگابه ديگر از حمايت مردم زيمبابوه برخوردار نيست. نظرسنجي ها نشان مي دهد كه نگراني اصلي مردم زيمبابوه زمين نيست بلكه وضعيت بد اقتصادي و فساد بيش از حد است. ذخاير ارزي اين كشور براي تامين سوخت و ديگر نيازها بسيار كم است. درصدي 60تورم و نرخ درصدي 50بيكاري نشان دهنده وضعيت بسيار بد اقتصادي در زيمبابوه است. بازرگانان و تجار اين كشور مي گويند تا زماني كه آرامش به اين كشور بازنگردد، سرمايه گذاري و تجارت در زيمبابوه غيرممكن است. موضوع مالكيت زمين كه سالهاست زيمبابوه با آن روبروست اكنون به يك سلاح سياسي قدرتمند در دست موگابه تبديل شده است. در حال حاضر نزديك به 4500 مزرعه دار كه اكثريت آنها سفيدپوست هستند 11 ميليون هكتار از بهترين زمين هاي كشاورزي زيمبابوه را در اختيار دارند، در حاليكه 6 ميليون سياهپوست اين كشور در 16 ميليون هكتار زمين نامرغوب زندگي مي كنند. انگليس بعد از استقلال زيمبابوه وعده داد براي اجراي برنامه اصلاحات ارضي به اين كشور كمك مالي كند. اما بعدها اعلام كرد بسياري از زمين هايي كه خريده شده و بار ديگر ميان مردم توزيع شده در دست كشاورزان نيست و مقامات دولتي كنترل آن را در دست دارند. در سال 1998 انگليس و ديگر كشورهايي كه براي كمك مالي به زيمبابوه اعلام آمادگي كرده بودند، با برنامه جديدي براي انجام اصلاحات ارضي موافقت كردند، به شرط آنكه دولت، اهداكنندگان كمك مالي و كشاورزان با يكديگر همكاري داشته باشند. اما هنوز دولت، گروه مورد نظر براي اجراي اين طرح را تعيين نكرده است. برخي تحليلگران مي گويند اين طرح مانع از آن مي شود كه موگابه در سخنراني هاي خود به مردم بگويد، او انگليس را به پس دادن زمين به سياهپوستان مجبور كرده است. دولت زيمبابوه اعلام كرده است كه جشن هاي استقلال به دليل صرفه جويي در هزينه و كمك به سيل زدگان برگزار نمي شود، اما به نظر مي رسد اين جشن ها به دليل بيم از شركت نكردن مردم در آن لغو شده است. مردم زيمبابوه با مشكلات زيادي روبرو هستند و انتظاراتشان از حكومت بيست ساله اين كشور برآورده نشده است. منبع: هفته نامه تايم مترجم: ن. قديري