Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790210-47990S11

Date of Document: 2000-04-29

ادغام سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي، چند پيشنهاد غلامرضا جوادي درخبرها آمده بود كه شوراي عالي اداري در هشتاد و ششمين جلسه /12/78 11مورخ خود به منظور تحقق وظايف و اختيارات رئيس جمهور و تامين يكپارچگي در مديريت كلان كشور، همسويي نظامهاي مديريتي با برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت، تمركز وظايف و فعاليتهاي مرتبط و پيوسته و متجانس با يكديگر در امور برنامه ريزي، كاهش تداخل و توازن وظايف سازمان هاي ستادي، ارتقاء توان كارشناسي و تصميم سازي دولت و فراهم نمودن تحقق مطلوب برنامه توسعه، ادغام دو سازمان برنامه وبودجه و امور اداري و استخدامي را تصويب نموده و نام سازمان مربوطه را مديريت و برنامه ريزي كشور نهاد. در اين خصوص پيشنهاد مي شود نكات ذيل مورد توجه قرار گيرد: - 1 نام سازمان جديد: بر اساس مصوبه مذكور سازمان جديد مديريت و برنامه ريزي كشور نام نهاده شده است. اين نامگذاري كمي قابل تامل است، زيرا اگر تعاريف دو واژه مديريت و برنامه ريزي را در نظر بگيريم در واقع تلفيق مناسبي صورت نگرفته است. در مكاتب علم مديريت، تعاريف مختلفي از اين دو واژه به عمل آمده است كه در تمامي اين تعاريف برنامه ريزي در كنار عوامل ديگري مانند: سازماندهي، هماهنگي، رهبري و كنترل قرار دارد. در يك تعريف كلي مديريت عبارت است از: استفاده مناسب از منابع مادي وانساني به منظور دست يافتن به هدف يا هدفهاي مشخص شده از طريق انجام عمليات مربوط به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، رهبري و كنترل با توجه به عوامل محيط فرهنگي جامعه. برنامه ريزي عبارت است از: ارائه طرق براي عمليات آينده كه متضمن نتايج معين با هزينه مشخص و در دوره زماني معلوم است. لذا برنامه ريزي يكي از وظايف مهم مديريت است كه مانند پلي زمان حال را به آينده مربوط مي كند و نمي توان واژه برنامه ريزي را منفك از مديريت به كار برد. همين طور كه نمي توان گفت: سازمان مديريت و كنترل يا سازمان مديريت و سازماندهي و... - 2 در سازماندهي سازمان جديد مي بايست دقت كافي صورت گرفته و از هر گونه عجله خودداري شود. اولا در تعيين تعداد معاونين، مديران كل و سازمانهاي وابسته مي بايست به نحوي عمل شود كه ارتباطات عمودي و افقي (صف و ستاد ) و حوزه هاي مديريت كلان كشور، رابطه اي عقلاني و منطقي داشته تعداد باشد معاونين از حداكثر شش حوزه معاونت تجاوز ننمايد. ثانيا برخي از وظايف محوله فعلي با مسئوليت هاي رئيس جمهور در اصل يكصد و بيست و ششم مغايرت براي دارد مثال سازمان اسناد ملي وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نيز شركتهاي كامپيوتري ايران ارقام و داده پردازي ( IBM) وابسته به سازمان برنامه و بودجه كه در شق اول مي توان آن را با كتابخانه ملي و در قسمت اخير، شركتهاي كامپيوتري را مي توان به بخش خصوصي واگذار نمود و سازمان جديد صرفا به نظارت و سياستگذاري در امور انفورماتيكي كشور از طريق شوراي عالي انفورماتيك اقدام نمايد. - 3 از آنجايي كه مهمترين هدف سازمان جديد تخصيص مناسب منابع انساني و مادي كشور به منظور دست يافتن به هدف هاي مصرح به در قانون برنامه توسعه همه جانبه كشور است، لذا در انتصاب مديريت سازمان جديد مي بايست دقت و ارزيابي كافي از سوي رياست جمهوري صورت گيرد تا ضمن هماهنگي كامل در جهات سياسي، از تجربه و تخصص كافي در امور نيروي انساني و برنامه ريزي و بودجه برخوردار باشد. - 4 از آنجايي كه اقدام به ادغام در واقع نوعي عمل اصلاح طلبانه و مثبت - در صورت توجه به موارد فوق - در امور سازماندهي قوه مجريه محسوب گشته و آثار متعددي در امور نيروي انساني و مادي بر جاي خواهد گذاشت، مناسب خواهد بود كه اقدامات فوق بر ساير بخشها نيز تسري جدي پيدا كرده و سازماندهي دولت - كه شامل ساخت سلسله مراتب اداري است كه در آن مقامات، مسئوليتها، اختيارات و خطوط فرماندهي به وضوح استقرار يافته و تعريف شده است - مرتبا ارزيابي و اصلاح شده و با واقعيتهاي موجود تطبيق پيدا كند. براي مثال مطالعه جدي و علمي بر روي ساختار سازماني ستاد رياست جمهوري اعم از ستاد عمومي و ستاد شخصي امري لازم و ضروري است. و در اين بررسيهاي علمي است كه مشخص خواهد شد آيا تعداد معاونين، دفاتر، ادارات كل ستاد رياست جمهوري زياد است يا؟ خير و آيا اين سازمان عظيم موجب بوروكراسي منفي شده؟ است و آيا اين بوروكراسي منفي باعث عدم پيگيري جدي در اجراي بهينه و بهنگام فرامين رئيس جمهور و يا مصوبات 33 شوراي عالي و هيات امناء و... كه به رياست رئيس جمهور مي بايست تشكيل شود، شده است يا ؟ خير لذا با توجه به توضيحات فوق پيشنهاد مي شود كميته سازماندهي شوراي عالي اداري، اگر وجود دارد، با جديت و خرمي و شادابي هر چه بيشتر به بررسي سازماندهي قوه مجريه بپردازد.