Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790203-47921S8

Date of Document: 2000-04-22

پيگرد قضايي براي؟ چه اعلام خبر تشكيل پرونده قضايي براي شركت كنندگان در كنفرانس برلين به قدري حيرت آور است كه به سختي مي توان آنرا باور كرد، اما اگر اين خبر صحت داشته باشد، پرسش هاي ابتدايي زير در هر ذهن ساده اي شكل مي گيرد. - 1 آيا صرف شركت و سخنراني در كنفرانس هاي خارج از كشور جرم محسوب؟ مي شود اگر جرم محسوب مي شود براساس كدام ماده قانوني و اگر جرم محسوب نمي شود، تشكيل پرونده قضايي براي شركت كنندگان در كنفرانس برلين چه محمل قانوني؟ دارد - 2 آيا صرف شركت در كنفرانس هاي خارج از كشور مغاير مصالح و منافع ملي ايران؟ است اگر مغاير است پس چرا چهره هاي شناخته شده يك جناح خاص كه بارها در كنفرانسهايي در لندن و ساير شهرهاي انگليس سخنراني كرده اند، مورد پيگرد قرار نمي گيرند، و اگر مغاير نيست. پس پيگرد چند شخصيت شناخته شده سياسي و فرهنگي كشور به دليل شركت در كنفرانس برلين چه اساس قانوني؟ دارد - 3 آيا رفتار و عملكرد حاضران در يك كنفرانس را مي توان به سخنرانان آن كنفرانس نسبت داد و آنان را به دادگاه ؟ كشيد اگر مي توان، پس وزير خارجه سابق ايران كه بارها در هنگام سخنراني خود در كنفرانسها و مجامع بين المللي مورد فحاشي و هدف پرتاب تخم مرغ گنديده قرار گرفت، بايد به دليل اهانت مهاجمان به وي مورد تعقيب قرار؟ گيرد و اگر نمي توان نسبت داد، پس چرا تلاش مي شود تا رفتار زننده خشونت طلبان حاضر در كنفرانس برلين به سخنرانان آن كنفرانس نسبت داده؟ شود - 4 اگر شركت كنندگان در كنفرانس برلين به دليل اظهارات خود تحت پيگرد قرار گرفته اند، چرا اظهارات آنان به طور كامل از صدا و سيما پخش نمي شود تا مردم خود در مورد محتواي آن قضاوت؟ كنند قاعدتا صدا و سيما نمي تواند مدعي شود كه پخش كا مل سخنراني شركت كنندگان در كنفرانس برلين مخالف امنيت و منافع ملي است، زيرا اگر صدا و سيما پايبند چنين مقولاتي بود، تندترين و زننده ترين صحنه هاي نمايش گروههاي هتاك و برانداز در كنفرانس برلين را بارها به نمايش نمي گذاشت! احمد زيدآبادي