Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790124-47824S1

Date of Document: 2000-04-12

دست نگه داريد، نسل هاي آينده در خطرند ملاحظاتي درباره اثرات آلودگي محيط زيست بر روي ژن انساني آسيبهاي جاني و اقتصادي كه آلودگيهاي زيست محيطي ( هوا، آب و صدا ) به طور خزنده بوجود مي آورند، به مراتب از خسارات سيل و زمين لرزه بيشتر اما است به علت اينكه هنوز فرهنگ استفاده درست منابع و بازيافت مواد در ايران و بين مردم ما جا نيفتاده است، در مورد حفاظت از محيط زيست نيز به يك تلاش هماهنگ، مستمر و جامع دست نيافته ايم. البته با به پايان رسيدن سوخت هاي فسيلي (نفت و غيره ) تا نيم قرن آينده، احتمالا تا حدودي از آلودگي هوا كاسته خواهد شد، اما تا زماني كه درختان به عنوان ريه هاي كره زمين زبان باز نكنند و تن به اره انسانها بدهند، سوخت اين فراورده هاي گياهي نيز به اندازه كافي آلودگي ايجاد خواهد كرد ولي شايد آن روز ديگر درختي براي پالايش هوا بر روي كره زمين وجود نداشته باشد! حال بايد منتظر بود كه شايد تا چند صد سال ديگر موجوداتي با جهش هاي ژنتيكي و دگرديسي هاي مناسب بوجود بيايند كه قادر باشند عليرغم آلودگي شديد محيط زيست به زندگي خود ادامه دهند. به علت واقع شدن ايران در يك محدوده جغرافيايي مطلوب از جهت فراواني منابع انرژي زا همچون خورشيد، مي توان در صنايع خودروسازي از اين انرژي بي پايان و مفيد طبيعت استفاده نمود، تا از آلودگي محيط انساني كاسته شده و سلامتي و ماندگاري همه موجودات كره زمين و انسان در كنار يكديگر، تامين گردد. به طور حتم براي انجام چنين كاري ابتدا بايد با يك تلاش همگاني، كار فرهنگي مشترك، فرهنگ استفاده صحيح از آب، هوا، نگهداري درختان، استفاده شايسته از منابع عمومي و ثروتهاي ملي و جلوگيري از آلودن محيط زيست انساني را در بين شهروندان رواج دهيم تا بتوانيم به دور از اضطراب، بيماريها و ساير تنشهاي زندگي شهري، در يك شهر پاكيزه و همراه با آرامش زندگي كنيم. اما آنچه كه در اين گزارش از اهميت بيشتري برخوردار است، پرداختن به آلودگي هواي تهران و بررسي اثرات زيان بخش آن بر روي ژن انساني و همچنين راه حل هاي كوتاه مدت و دراز مدت مبارزه با اين آلودگي مي باشد. دكتر داريوش فرهوداستاد ژنتيك وكارشناس سازمان جهاني بهداشت، در زمينه تاثيرات آلودگي محيط زيست بر روي كره زمين مي گويد: آلودگي محيط زيست داراي اثرات آلودگيهاي حاصل از سوختهاي كربني، هر سال لطمه بيشتري به لايه ازن وارد مي شود. براساس اطلاعات و تخمين هاي موجود با از بين رفتن لايه ازن به ازاي هر 10 سال 1 درجه به گرماي سطح زمين افزوده مي شود همچنان كه در 30 سال گذشته 3 درجه به گرماي زمين افزوده شده است حال اگر روند آلودگي محيط زيست به همين ترتيب ادامه يابد مي توان تخمين زد كه ظرف 50 تاسال 80 آينده 5 درجه ديگر به گرماي زمين افزوده خواهد شد. با توجه به اين واقعيت كه فقط 8 درجه ازدياد حرارت براي آب شدن يخهاي قطبي و بالا آمدن سطح آب اقيانوسها و درياها كفايت خواهد كرد، مي توان تصور نمود كه چه مقدار از كشورهاي هم سطح درياها و اقيانوسها به زير آب رفته و درنتيجه تاثيرات مستقيم آلودگي محيط زيست بر روي كره زمين را مي توان پيش بيني كرد. البته لازم به يادآوري است كه كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان نيز جريان مستمر تخريب محيط زيست را با روشهاي ديگري از جمله اثرات شيميايي و سوخت كارخانه ها به شدت دنبال مي كنند. اما مساله مهم ديگري كه مي توان به آن اشاره نمود، از بين رفتن جنگلهاي طبيعي از يك سو توسط انسان، براي استفاده در امور صنعتي، فني، اقتصادي، تجاري و... و عدم جايگزيني اين جنگلها به صورت مصنوعي آن است. زيرا برگ درختان به طور طبيعي ريه و شش هاي كره زمين بوده و وظيفه پالايش زمين را به عهده دارند و از سوي ديگر گازها و مواد آلاينده ايجاد شده از طريق آلودگيهاي زيست محيطي به هوا رفته و با باران مخلوط شده و به صورت باران هاي اسيدي بر روي درختان فرود آمده و سبب از بين رفتن تمام جنگلها و درنتيجه محيط زيست پرندگان، جانداران، خزندگان، آبزيان، انسان و... مي شود. دكتر داريوش فرهود در مورد، اثرات آلودگي هوا بر روي ژن انسان مي گويد: انسان معاصر با بي اطلاعي وو بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي به دست خود كليه جانوران و گياهان كره زمين را از ميان مي برد و بخصوص كشورهاي صنعتي نيز با سودجويي و آلوده كردن محيط زيست از طريق گسترش صنايع، شهرسازي و. به قيمت از بين بردن جنگلها و مراتع در حال توسعه آلودگي محيط زيست تمامي جانداران، گياهان و حتي انسان هستند. حال با توجه به مسائل ذكر شده بايد گفت كه انسان 100 سال آينده يعني انسان سال 2100 بر روي چه كره زميني و در كنار كدام انواع جانوران و گياهان زندگي خواهد؟ كرد! تغييرات بر روي انسان و جانوران به طريق ايجاد جهش، پديده انتخاب و در نهايت سازش، نياز به زمان زيادي دارد و يك مساله چندين صدهزار ساله را در بر اگر مي گيرد اين روند به فرض با سرعت انجام شود، ديگر زمان و امكاني را براي سازش بر جاي نگذاشته بلكه فقط منجر به از بين رفتن موجودات مي شود. اما اين بدان معني نيست كه انسان به تدريج بتواند به آلودگيهاي زيست محيطي خود عادت كند. بلكه تمامي اجزاء بدن انسان در مقابل اين آلودگيها تاوان پس داده و منجر به كوتاهي عمر و مرگهاي زودرس بخصوص درنوزادان مي گردد. اما هر نوع آلودگي محيط زيست اعم از شيميايي يا پرتوهاي راديواكتيو (اتمي و غيره ) و حتي سرماي شديد و بخصوص گرماي شديد مي توانند اثرات متفاوت و شديدي را بر روي بدن انسان، كروموزومها و حتي ژنها بگذارند. اثر آلودگيهاي هوا شامل: كربن مونواكسيد (co) هيدرو، كربونهاي حلقوي معطر (PAHS) و مشتقات - متيله آنها، آلدهيدها ( آلرولئين، هگزانول، دكانول، پنتانول.. )،، مواد معلق در هوا SOو 2 ديگر از اين قبيل بر روي ژنوم انسان و حتي جانوران وگياهان، مورد مطالعه دانشمندان و پژوهشگران در كشورهاي مختلف جهان قرار گرفته است. بررسي هاي گسترده اي در آمريكا، آلمان، كانادا، استراليا، چين، چك، اسپانيا و ديگر كشورهاي اروپايي بر روي زنان باردار ساكن در مناطق با آلودگي زياد هوا (شهرهاي پرجمعيت يا صنعتي ) در مقايسه با زنان باردار ساكن مناطق با هواي پاك، نشان داده است كه آلودگي هوا باعث وزن كم نوزاد، سقط، نازايي، مرده زايي، نوزادان نارس، نوزادان با نقص هاي بدني در نزد زنان ساكن مناطق آلوده از فراواني بيشتري برخوردار است. مادامي كه اثرات آلودگي هاي زيست محيطي (هوا و.. ) بر روي كروموزوم ها و ژن هاي سلول هاي غيرزايشي باشد، آلودگي هاي زيست محيطي منجر به آسيبهايي براي خود شخص مي شود. اما اگر بر روي ژن هاي سلول هاي زايشي باشد، آن وقت اين تاثيرات و عواقب از نسلي به نسل هاي ديگر نيز منتقل شده و مي تواند به صورت يك ضايعه توارثي در آيد. ادامه دارد